Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.9187/183/2018 Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

(Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 14/2/2018
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131516791, 2131516790
FAX: 210 - 3368116

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ»

Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-5-2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 234 παρ. 10 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-5-2016), καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει των ρυθμίσεων του ν.4387/2016.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται θα υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη της βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης 

Α. Υπαγόμενα στην κοινοποιούμενη ρύθμιση πρόσωπα

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της παροχής για το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μέχρι 31/12/2015 αφορά ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ για τους οποίους η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού που προβλέπεται από το ν.4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. Φ.80000/οικ.29713/779/30.6.2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9).

Β. Υπολογισμός συντάξιμου μισθού

Ο συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της παροχής προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Γ. Υπολογισμός συντελεστή αναπλήρωσης

Όπως προαναφέρθηκε, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι της Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Για τον καθορισμό των επιπλέον μονάδων ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ασφαλίστρου της Ειδικής Προσαύξησης όπως αυτό προβλέπεται από 1/1/2007, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ειδικής Προσαύξησης, βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3518/2006. Συνεπώς, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, πριν και μετά την 1/1/2007, θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει 12 επιπλέον μονάδες ασφαλιστικής εισφοράς. Στις περιπτώσεις όμως που για εμμίσθους ασφαλισμένους, για χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/2007, προβλέπεται υψηλότερο ασφάλιστρο (ασφαλισμένου και εργοδότη), για λόγους χρηστής διοίκησης, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ασφάλιστρο.

Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2015, εφόσον έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011 πρόσθετη εισφορά ύψους 2%, αυτή συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης.

Παράδειγμα 1: Παλαιός ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένος στην Ειδική Προσαύξηση από 1/7/1979 έως 31/12/2015. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία, εκτός του χρονικού διαστήματος από 1/1/2002 έως 31/12/2004 που κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού. Ο ανωτέρω ασφαλισμένος υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης την 31/12/2016. Ο συντελεστής αναπλήρωσης για την παροχή της Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται ως εξής:
 

Έτος Έτη Καταβολής Μηνιαίο Ασφάλιστρο Μονάδες επιπλέον καταβληθείσας εισφοράς
1979 1/2 12% 12 x 1/2 = 6
1/1/1980 έως 31/12/2001 22 12% 12 x 22 = 264
1/1/2002 έως 31/12/2004 3 19,33% 19,33 x 3 = 57,99
1/1/2005 έως 31/12/2015 11 12% 11 x 12 = 132
Πρόσθετη Εισφορά από 1/7/2011 έως 31/12/2015 4 ½ 2% 4 ½ x 2 = 9
Σύνολο 468,99Συνολικά έχουν καταβληθεί 468,99 επιπλέον μονάδες εισφορές στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης (1/7/1979 έως 31/12/2015) και ο συντελεστής αναπλήρωσης καθορίζεται σε 35,17% (468,99 x 0,075).

Δ. Προσμέτρηση αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης

Χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ ή στην Ειδική Προσαύξηση βάσει των οικείων διατάξεων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει μετά την 1/1/2002, Για τον καθορισμό του συντελεστή αναπλήρωσης λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν η αναγνώριση έχει γίνει πριν ή μετά την 1/1/2002.

Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, αναγόμενο σε μηνιαίο εισόδημα βάσει του προβλεπόμενου για την αναγνώριση ασφαλίστρου, προστίθεται στο μηνιαίο εισόδημα του έτους υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και προσαυξάνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, ανεξάρτητα εάν η καταβολή της εισφοράς αναγνώρισης γίνει εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις ή με παρακράτηση από την σύνταξη.

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης, θεωρείται ότι για αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 όσο και με άλλες διατάξεις, έχει καταβληθεί ασφάλιστρο ύψους 12%.

Παράδειγμα 2: Ο ασφαλισμένος του προηγούμενου παραδείγματος έχει αναγνωρίσει: α) 2 έτη ασφάλισης με αίτηση που έχει υποβληθεί το 1991. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ανέρχεται σε 12%. β) 2 έτη σπουδών, βάσει του άρθρου 40 του ν.3996/2011, με αίτηση που έχει υποβληθεί το 2011. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ανέρχεται σε 12%.

Υπολογισμός συντελεστή αναπλήρωσης

Για την αναγνώριση του έτους 1991 έχουν καταβληθεί 24 επιπλέον μονάδες εισφοράς (2 έτη x 12 μονάδες ασφάλισης).

Για την αναγνώριση του έτους 2011 έχουν καταβληθεί 24 επιπλέον μονάδες ασφάλισης (2 έτη x 12 μονάδες ασφάλισης).

Με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί 468,99 επιπλέον μονάδες εισφοράς (1/7/1979 έως 31/12/2015) και προστίθενται 48 μονάδες (24 μονάδες από την αναγνώριση του 1991 και 24 μονάδες από την αναγνώριση του 2011). Συνολικά, για τον πραγματικό και τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης έχουν καταβληθεί 516,99 επιπλέον μονάδες εισφοράς, και ο συντελεστής αναπλήρωσης καθορίζεται σε 38,77% (516,99 x 0,075).

Ε. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 1/1/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 δόθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης των προβλεπόμενων από το ανωτέρω άρθρο χρόνων ασφάλισης, για τα πρόσωπα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με προϋποθέσεις που διαμορφώθηκαν με βάση το άρθρο 10 του ν.3863/2010.

Η ανωτέρω όμως δυνατότητα, μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, παύει να υφίσταται. Κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δεδομένου ότι η κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης έγινε αναδρομικά από 1/1/2016, αιτήσεις για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2016 έως και 12/5/2016 θα διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν.3996/2011, εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν τις ανακαλέσουν.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΠετρόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο