Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5446/9.10.2017 Αποδοχή - Αξιόπιστο Λογιστικό Σύστημα

(Αποδοχή - Αξιόπιστο Λογιστικό Σύστημα)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 09/10/2017
Αριθμός Απόφασης: 5446

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604537
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Λ' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Λ 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Λρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Την ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..ΦΕΚ Β 1440/27-4-2017.

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Λπόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « », ΛΦΜ « », που εδρεύει στον « » Αττικής, οδός « », Τ.Κ. 15344, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή αυτής « », κατά της υπ' αριθμ. « »/20-03-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου - άρθ.54 του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, φορολογικού έτους 2016, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ. « »/20-03-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου - άρθ.54 του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, φορολογικού έτους 2016, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 15/02/2017 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής διατάξεων των ν.4308/2014 & ν.4174/2013 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Λττικής.

6. Τις απόψεις της ως άνω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος Υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. « »/20-03-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου - άρθ.54 του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους 2.500,00 €, για το φορολογικό έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1η & 2 ε του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 13 του ιδίου νόμου.

Η παράβαση, όπως αυτή αναφέρεται στην από 15/02/2017 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής διατάξεων των ν.4308/2014 & ν.4174/2013 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αφορά στην μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ν.4174/2013 υποχρεώσεις (αγορά αγαθών αξίας 326,40 ευρώ χωρίς φορολογικό στοιχείο. Μη δημιουργία αρχείου ή έκδοση δικών του στοιχείων και ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου). Συγκεκριμένα στις 22/10/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος, στην έδρα της επιχείρησης επί της οδού « », σύμφωνα με την υπ'αριθμ. « »/2016 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 και ν. 4174/2013. Στην ίδια διεύθυνση όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται και η οικία της κας « », από την οποία, αφού οι ελεγκτές γνώρισαν την ιδιότητά τους επιδεικνύοντας τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες, ζήτησαν να τους οδηγήσει στον χώρο που βρίσκεται η οντότητα και εκείνη πράγματι, άνοιξε ένα ισόγειο διαμέρισμα όπου ήταν ένας άδειος χώρος και το μόνο που υπήρχε ήταν τέσσερα κιβώτια με γκοφρέτες Οι ελεγκτές ζήτησαν το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο για αυτά και τους δήλωσε ότι δεν έχει κανένα φορολογικό στοιχείο και έτσι προέβησαν σε καταμέτρηση από την οποία προέκυψαν 1920 τεμ. σοκοφρέτες με 0,17 ευρώ η μία και συνολική αξία 326,40 ευρώ.

Η προσφεύγουσα επιχείρηση, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης (« »/20-03-2017) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ισχυριζόμενη ότι:

Δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις επιβολής προστίμου του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 περί αγοράς αγαθών χωρίς φορολογικό στοιχείο και δημιουργίας αρχείου ή έκδοση στοιχείου της επιχείρησης, καθότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει η συγκεκριμένη υποχρέωση.

Αναλυτικότερα, τα συγκεκριμένα προϊόντα (σοκοφρέτες ) που βρέθηκαν αποθηκευμένα στην έδρα της επιχείρησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποθέματα (εμπορεύματα) της επιχείρησης και δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία ούτε για τον αποστολέα, ούτε για τον λήπτη των προϊόντων αυτών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για δωρεάν διανομή σε μαθητές σχολείων στα πλαίσια της συνεργασίας της επιχείρησης με την σοκολατοβιομηχανία Α.Ε. Σύμφωνα με σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας τα οποία επισυνάπτονται, η εταιρία έχει αναλάβει την διαφημιστική προβολή της εταιρίας και των προϊόντων της, προσφέροντας δωρεάν 900 περίπου παιδικές παραστάσεις με κλόουν και ταχυδακτυλουργούς σε σχολεία και σε άλλους χώρους συγκέντρωσης παιδιών, στο τέλος των οποίων διανέμονται δωρεάν στους θεατές προϊόντα (σοκοφρέτες ). Η προσφεύγουσα εταιρία αμείβεται για τις συγκεκριμένες παραστάσεις αποκλειστικά από την Α.Ε. εκδίδοντας το νόμιμο παραστατικό για τις αμοιβές αυτές. Προσκομίζεται προς απόδειξη τούτων το τελευταίο από τα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας με την Α.Ε. καθώς και τα σχετικά Δελτία Αποστολής Διακίνησης των προϊόντων Α.Ε. με σκοπό την Δωρεάν Διάθεση. Συνεπώς, σύμφωνα με τα άρθρα 5,8 και 9 του ν. 4308/2014, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας λογιστικού αρχείου για αγαθά που δεν θεωρούνται αποθέματα και δεν έχουν καμία εμπορική αξία. Η διάθεση αυτών δεν επιφέρει κανένα άμεσο έσοδο (σχετ. εγκ.ΠΟΛ 1003/2015 παρ. 5.8.4. περιπτ. I). Ουδέποτε στη μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρία Α.Ε. έχει γίνει τιμολόγηση των σοκοφρετών προς την προσφεύγουσα, αλλά πάντοτε έχουν περιέλθει σε αυτήν δωρεάν από την Α.Ε. με μόνο την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής εκ μέρους της Α.Ε. (απαραίτητο για την διακίνηση αυτών) και με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ στους μαθητές. Επιπλέον, το κλιμάκιο που διενέργησε τον επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης ήρθε σε επαφή με την κ. « », η οποία έχει αποχωρήσει από την εταιρεία ήδη από 16/12/2015 ως διαχειρίστρια και εταίρος και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον η νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης και συνεπώς είναι αναρμόδια να παρέχει εξηγήσεις και να προσκομίζει λογιστικά αρχεία. Η παρουσία της οφείλεται στο γεγονός ότι στον 1° όροφο του ακινήτου επί της οδού « »— όπου και η έδρα της εταιρίας - ευρίσκεται η κατοικία της. Εν προκειμένω κατά την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης, οι ενεργούντες τον έλεγχο ενημερώθηκαν ότι τα βιβλία - στοιχεία (λογιστικά αρχεία) βρίσκονται στο λογιστικό γραφείο του λογιστή της εταιρίας « », χωρίς να ζητήσουν την άμεση επίδειξη τους όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου. Εξάλλου κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο λογιστικό γραφείο του « » κατόπιν σχετικής αιτήσεως και της υπ' αριθμ. « »/2016 εντολής ελέγχου που ακολούθησε, προσκομίστηκαν τα βιβλία-στοιχεία της επιχείρησης (λογιστικά αρχεία) στο σύνολό τους καθώς και τα σχετικά με την διαπιστωθείσα παράβαση. Επιδείχθηκαν πληθώρα εκδοθέντων δελτίων αποστολής, τα οποία και επισυνάπτονται, με εκδότη αυτών την Α.Ε. και τόπο παράδοσης, όχι μόνο την αποθήκη της επιχείρησης επί της οδού « », αλλά και την έδρα της επιχείρησης, επί της οδού « ». Κάποια από αυτά και συγκεκριμένα τα Α « » και « » και Α « » και « » επισυνάφτηκαν στο με αριθμό πρωτοκόλλου « »/18- 11-2016 υπόμνημα της προσφεύγουσας σχετικά με την διαπιστωθείσα παράβαση, ως απόδειξη του σκοπού της διακίνησης αυτών (φέρουν την ένδειξη Δωρεάν Διανομή σε μαθητές σχολείων.) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται:

«1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα «λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί» πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον: α) για διάστημα πέντε (5) ετών «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης » ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται :

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: η. δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.»

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της παραγράφου 1».

Επειδή, στην παρ. 5 του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζεται η έννοια του αξιόπιστου λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τα κάτωθι:

«Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1, τα λογιστικά αρχεία:

α) Τηρούνται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας.

β) Συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νόμου.

γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του νόμου.

3. Το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, που διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, να αποκτά, εντός ευλόγου χρόνου, κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του, των τηρούμενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.

6. Ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατικά ή κατ' ελάχιστον όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης και από τα δύο μέρη.

7. Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για:

α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.

β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.

8. Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ' ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:

α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εμπλεκόμενου μέρους, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών, και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.

9. Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αμελλητί με την παραλαβή των αποθεμάτων.

10. Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

11. Στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού.

12. Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδομένων των συναλλαγών ή γεγονότων στα λογιστικά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ασφάλεια το αρχικό περιεχόμενο των αρχείων (δεδομένα των συναλλαγών ή γεγονότων) και η ημερομηνία που έγινε η αλλαγή.

13. Η οντότητα μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείμενες πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή τους.

14. Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρμόδιες αρχές εντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός εάν άλλη νομοθεσία απαιτεί άμεση πρόσβαση ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.

15. Μία μητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν υπόκειται στο νόμο αυτόν, πρέπει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία με τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα στη μητρική να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού του νόμου.

16. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες συνενώνονται σε μία ή σε περίπτωση αλλαγής του νομικού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προηγούμενων οντοτήτων με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου.

17. Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, μετάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νομίσματος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόμισμα, αντίστοιχα. Η μετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρόνου που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Η μετατροπή ποσών στο εθνικό νόμισμα γίνεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

18. Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

19. Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από τον παρόντα νόμο, το τρίτο μέρος έχει, στην περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας με το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) όπως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου μέρους με το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.»

Επειδή, περαιτέρω με την ΠΟΛ 1252/2015 δίνονται διευκρινήσεις για την έννοια της παράβασης του άρθρου 13 του ν.4174/2013 σύμφωνα με τα κάτωθι:

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62

2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)

ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η')

1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε').

Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015 , "Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους."

Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη. Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.»

Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση και σύμφωνα με την από 15/02/2017 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής διατάξεων των ν.4308/2014 & ν.4174/2013 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, την 22/10/2016 συνεργείο έλεγχου μετέβη στην διεύθυνση όπου βρίσκεται η οικία της κα « » και δηλώνεται και η έδρα της προσφεύγουσας Επιχ/σης. Οι ελεγκτές ζήτησαν από την κα « » να τους οδηγήσει στο χώρο όπου βρίσκετε η οντότητα και αυτή τους άνοιξε το ισόγειο διαμέρισμα όπου ήταν ένας άδειος χώρος όπου το μόνο που υπήρχε ήταν τέσσερα κιβώτια με γκοφρέτες Ζήτησαν τότε το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο για τα παραπάνω αγαθά και αυτή τους δήλωσε ότι δεν έχει κανένα φορολογικό στοιχείο. Στη συνέχεια προέβησαν σε καταμέτρηση. Από την ανωτέρω καταμέτρηση προέκυψαν αναλυτικά τα παρακάτω:

Είδος που καταμετρήθηκε Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Αξία μονάδας Συνολική Αξία
Σοκοφρέτες                        τεμάχια                    1920              0,17                  326,40€

Για την παραπάνω παράλειψη και παρατυπία, εκδόθηκε το με αριθμό « »/2016 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου - κλήση προς ακρόαση (άρθρο 28 Ν.4174/2013 και άρθρο 6 Ν.2690//99) με την διαπίστωση ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο εσόδου για την προμήθεια 1920τμχ. σοκοφρέτων συνολικής αξίας 326,40€, κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 8& 9 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αντίγραφο του οποίου επιδόθηκε στην υπεύθυνη της ελεγχόμενης επιχείρησης κα « », ενώ ταυτόχρονα της επιδόθηκε ο υπ' αριθ. « »/2016 Προσωρινός Προσδιορισμός Προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62 & 28 του Ν.4174/13, όπως ισχύουν και η επιβολή από τις διατάξεις των άρθρων 54α, 58, 58α και 59 κατά περίπτωση, όπως ισχύουν, του ίδιου νόμου (Κ.Φ.Δ.) καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4337/15. Ο με αριθ. « »/2016 Προσωρινός Προσδιορισμός Προστίμου εκ παραδρομής υπολογίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4174/13, ενώ η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. η του ιδίου άρθρου, κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου. Για το λόγω αυτό εκδόθηκε ο με αριθ. « »/2016 Προσωρινός Προσδιορισμός Προστίμου Επανάληψη στο ορθό, ο οποίος επιδόθηκε νόμιμα την 01-11-2016. Ακολούθως, ενώ ζητήθηκαν τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω μη επίδειξης αυτών και ως εκ τούτου επιδόθηκε ενυπογράφως, στην υπεύθυνη της ελεγχόμενης κα « » η υπ. « »/2016 Πρόσκληση, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η προσφεύγουσα υπέβαλε το με αριθμ. Πρωτ. « »/18-11-2016 υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο «Η επιβολή προστίμου δεν είναι σύννομη και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί μη συμμόρφωσης του άρθρου 13 Ν.4174/13 αγοράς αγαθών χωρίς φορολογικό στοιχείο. Από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και η διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων. Αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε ακόμα και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την . προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν εντός εύλογου χρόνου (ΕΓΚ.ΠΟΛ 1003/2015 ΠΑΡ.7.1.2). Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.4174/2013), ορίζεται ότι πληροφορίες τις οποίες ζητά εγγράφως η φορολογική διοίκηση από το φορολογούμενο πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος. Δεν είναι σύννομη η επιβολή προστίμου στον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε για μη επίδειξη παραστατικού αγοράς αγαθών αφού εκ του νόμου 4308/2014 (ΕΛΠ), δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο , το συγκεκριμένο παραστατικό αγοράς (φορολογικό στοιχείο) να βρίσκεται οπουδήποτε και να προσκομίζεται εκ των 9 υστέρων μέσα στις νόμιμες προθεσμίες που επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013). Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής προστίμου του ΑΡΘΡΟΥ 13 4174/2013 αγοράς αγαθών χωρίς φορολογικό στοιχείο και δημιουργίας αρχείου ή έκδοση δικού του στοιχείου, καθότι δεν υπάρχει η συγκεκριμένη υποχρέωση. Τα συγκεκριμένα προϊόντα (σοκοφρέτες ) που βρέθηκαν αποθηκευμένα στην έδρα της επιχείρησης δεν θεωρούνται αποθέματα (εμπορεύματα) της επιχείρησης, δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία ούτε για τον αποστολέα ούτε για το λήπτη των προϊόντων αυτών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα σοκολάτας , είναι προϊόντα τα οποία χορηγούνται δωρεάν σε μαθητές σχολείων στο πλαίσιο της συνεργασίας της επιχείρησης με τη σοκολατοβιομηχανία Α.Ε. Η επιχείρηση έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής να παρουσιάσει δωρεάν 900 περίπου παιδικές παραστάσεις με κλόουν και ταχυδακτυλουργούς σε σχολεία και άλλους χώρους συγκέντρωσης παιδιών .Κατά την διάρκεια των παραστάσεων αυτών, θα γίνεται βάσει συμφωνητικού προβολή της εταιρείας και των προϊόντων της και στο τέλος των παραστάσεων αυτών θα διανέμονται δωρεάν στους θεατές προϊόντα  (σοκοφρέτες). Η εταιρεία αμοίβεται για τις συγκεκριμένες παραστάσεις αποκλειστικά από την Α Ε και εκδίδει αποκλειστικά το νόμιμο παραστατικό για τις αμοιβές αυτές. Επισυνάπτεται το τελευταίο από τα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας με την ΑΕ , καθώς και τα σχετικά ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ των προϊόντων της ΑΕ προς δωρεάν διάθεση, τα οποία επιδείχθησαν κατά την προσκόμιση των λογιστικών αρχείων στη διάθεση της υπηρεσίας προς έλεγχο εντός της εύλογης προθεσμίας που πρόβλεπε ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013). Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα άρθρα 5,8 και 9 του Νόμου 4308/2014 , δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας λογιστικού αρχείου για αγαθά που δεν θεωρούνται αποθέματα και δεν έχουν καμία εμπορική αξία . Η διάθεση αυτών δεν επιφέρει κανένα άμεσο έσοδο (ΣΧΕΤ.ΕΓΚ. ΠΟΛ. 1003/2015 -ΠΑΡ 5.8.4 περιπτ.Ι). Ουδέποτε στη μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία  ΑΕ έχει γίνει τιμολόγηση των σοκοφρετών προς εμάς, πάντοτε τα προϊόντα αυτά έχουν περιέλθει δωρεάν από την ΑΕ ,με την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής εκ μέρους της ΑΕ (απαραίτητου για τη διακίνηση αυτο')ν) με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ στους μαθητές.»

Η ελεγχόμενη οντότητα, στο υπόμνημα της προσκόμισε στον έλεγχο τα Δελτία Αποστολής, σειρά Α No « » & « » που αφορούν το 2015, τα δε σειρά A No « » & « »/2016, που αφορούν αποστολή στη διεύθυνση « »,και όχι την έδρα της επιχ/σης δηλαδή « ». Για τους λογούς αυτούς ο έλεγχος παρέμεινε στην αρχική του διαπίστωση, ότι ουδέν φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε και επιδείχτηκε ή προσκομίστηκε στο έλεγχο.

Επειδή, στην υπό εξέταση περίπτωση η προσφεύγουσα επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών, ήτοι «διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων», και όχι στην πώληση προϊόντων. Εξάλλου, προσκομίζει τα από 15/09/2015 και 15/09/2016 Ιδιωτικά Συμφωνητικά, με αριθμούς καταχώρησης στο taxisnet « » και « » αντίστοιχα, μεταξύ της ιδίας και της εταιρείας Α.Ε., σύμφωνα με τα οποία η προσφεύγουσα αναλαμβάνει να παρουσιάσει δωρεάν 900 περίπου παιδικές παραστάσεις με κλόουν και ταχυδακτυλουργούς σε σχολεία και άλλους χώρους συγκεντρώσεως παιδιών στην Αττική και στην επαρχία συμπεριλαμβανομένων της Μακεδονίας και Θράκης, κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Μάιο 2016 και 2017 αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια των παραστάσεων θα γίνεται προβολή της εταιρείας και των προϊόντων της. Στο τέλος των παραστάσεων θα διανέμονται στους θεατές προϊόντα Τα προϊόντα θα παρέχονται δωρεάν από την στη δεύτερη των συμβαλλομένων (ήτοι στην προσφεύγουσα). Η Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στη δεύτερη των συμβαλλομένων το ποσόν των 160,00 ευρώ ανά παράσταση. Η προσφεύγουσα προσκομίζει το υπ'αριθμ. « »/10-11-2016 τιμολόγιο εκδόσεώς της, προς την Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο έγινε τιμολόγηση για 110 σχολικές παραστάσεις για την προώθηση προϊόντων της εταιρείας , συνολικού ποσού 17.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.224,00 ευρώ. Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι η προσφεύγουσα δεν ήταν υπόχρεη στην έκδοση τιμολογίου αγοράς προϊόντων, αλλά είχε την υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για της υπηρεσίες που αυτή παρείχε προς την Α.Ε. όπως και έπραξε. Επιπλέον, η προσφεύγουσα προσκομίζει πληθώρα δελτίων αποστολής εκδόσεως της Α.Ε. καθώς και συνεργαζόμενων αντιπροσώπων της  Α.Ε., τόσο προς την έδρα της προσφεύγουσας επιχείρησης επί της οδού « », όσο και προς την αποθήκη αυτής επί της οδού « », σύμφωνα με τα οποία της παρέχονται από την  Α.Ε. πλήθος σοκοφρετών με σκοπό την δωρεάν διανομή σε μαθητές σχολείων. Από τα προσκομιζόμενα ως άνω δελτία αποστολής φαίνεται ότι παρασχέθηκαν στην προσφεύγουσα επιχείρηση από την Α.Ε. και από τους συνεργαζόμενους αντιπροσώπους της 2.927 κυτία και 10 κιβώτια με σοκοφρέτες κατά το έτος 2016. Οπότε, βάσει των ανωτέρω το πόρισμα της από 15/02/2017 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου Εφαρμογής διατάξεων των ν.4308/2014 & ν.4174/2013 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, σύμφωνα με το οποίο «για την ευρεθείσα ποσότητα στην έδρα της ελεγχόμενης κατά τον έλεγχο στης 22/10/2016 ουδέν φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε», δεν ευσταθεί, καθότι η προσφεύγουσα δεν είχε την υποχρέωση να εκδώσει τέτοιο στοιχείο.

Επειδή, την 01-11-2016, εκδόθηκε από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής η υπ. Αριθ. « »/2016 εντολή ελέγχου σε συνέχεια της υπ'αριθμ. « »/2016 πρόσκλησης με την οποία ορίσθηκε ως τόπος ελέγχου το λογιστικό γραφείο, (όπου τηρούνται και ενημερώνονται τα βιβλία της ελεγχόμενης
επιχείρησης από τον « ») επί της οδού « », Αθήνα. Το συνεργείο ελέγχου μετέβη στην εν λόγω διεύθυνση και αφού προσκομίσθηκαν τα ζητηθέντα βιβλία, έγιναν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Επειδή, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η προσφεύγουσα τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Επομένως, η επιβολή του προσβαλλόμενου προστίμου στην προσφεύγουσα σύμφωνα με την διάταξη της περ.ε'της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 στερείται νομικού ερείσματος και ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας γίνονται δεκτοί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2017 και αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ « » και την ακύρωση της υπ' αριθμ. « »/20-03-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου - άρθ.54 του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Υπ' αριθμ. « »/20-03-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου - άρθ.54 του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, φορολογικού έτους 2016 : 0,00 ευρώ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπ των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο