Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2018 ]

ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΡΟ 64/2018 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης

(Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. ΡΟ 64

(ΦΕΚ Β' 412/12-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αριθμ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (ΦΕΚ 98/2005 Α').

2. Τη διάταξη της παρ. 10 του αριθμ. 159 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.- Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α').

4. Τις διατάξεις του π.δ 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α'/ 6-3-2017) Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-γείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α').

6. Τιςδιατάξειςτουπ.δ. 147/2017(ΦΕΚ/192/Α'/13-12-2017).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α').

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-ταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α').

10. Την υπ' αριθμ. Υ28/2015 (ΦΕΚ 2168/Β'/9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμ. Υ70 (ΦΕΚ 2441/Β'/13-11-2015), Υ43 (ΦΕΚ 1510/Β /3-5-2017) και Υ89 (ΦΕΚ 4195/30-11-2017) αποφάσεις του Πρωθυπουργού με τίτλο «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

11. Την υπ' αριθμ. Υ 197 (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226/27-12-2016 (ΦΕΚ 4233/Β/ 28-12-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού.

12. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α'/ 31-10-2016).

13. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι. παρ. ε του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114/ Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-νοτήτων», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 94 παρ. 3 Β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α').

14. Την ανάγκη προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την έννοια της παρ. 11 του αριθμ. 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και της παρ. 1 του αρ. 34 του ν. 3448/2006 (Α' 57) που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

15. Την ανάγκη να καθοριστούν οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την προσωρινή μετεγκατάσταση των ειδικών κοινω-νικών ομάδων.

16. Την υπ' αριθμ. οικ. 6711/406/1.2.2018 έκθεση από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

17. Ότι από την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας προκαλείται δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 19,5 εκ. ευρώ, για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2018 και 2019 και δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 16 εκ. ευρώ για το έτος 2020. Η ανω-τέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η επιβάρυνση δεν θα υπερβεί το συνολικό όριο πιστώσεων του ΠΔΕ.

18. Ότι από την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικό Πλαίσιο


Η παρέμβαση αφορά ειδικές κοινωνικές ομάδες κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3448/2006 (Α' 57) που διαβιούν σε συνθήκες μη αποδεκτές σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα και αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες στην κοινωνική ένταξη. Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης είναι απαραίτητος και αναγκαίος όρος όλων των δράσεων ένταξης.

Άρθρο 2
Σκοπός


Η Προσωρινή Μετεγκατάσταση «Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους έχει ως σκοπό: α) τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης και β) την κοινωνική ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων βάσει ατομικών σχεδίων ένταξης. Πρόκειται για παρέμβαση μεταβατικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων


Οι «Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» της παρ. 1 του αριθμ. 159 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017) είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α'308) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3448/2006 (Α' 57), που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα. Οι παρεμβάσεις αφορούν και στην παραχώρηση χρήσης οικίσκων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των ωφελουμένων με την έγγραφη συναίνεσή τους και με ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης.

Οι «Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» οργανώνονται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων. Στο πλαίσιο των Οργανωμένων Χώρων Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών ομάδων παρέχονται α) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, β) υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου και γ) υποστηρι- κτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη.

Οι υποστηρικτικές και συνοδευτικές κοινωνικές υπη-ρεσίες παρέχονται από τους ΟΤΑ α' βαθμού, σύμφωνα με τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 4

Φορείς Υλοποίησης Φορείς υλοποίησης των «Οργανωμένων Χώρων Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» είναι οι Δήμοι στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση.

Ο οικείος Δήμος προβαίνει σε ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με βάση τον εγκεκριμένο φάκελο αιτή-ματος και τη σχετική εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση.

Ο Δήμος έχει την ευθύνη, με ίδια μέσα ή με ανάθεση κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147):

α) να εκπονεί και να υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας,

β) να μεριμνά για την προμήθεια, τοποθέτηση, εγκατά-σταση οικίσκων και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

γ) να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία των οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης, σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας που εκπονεί, μετά την έγκρισή του από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 περίπτωση γ του άρθρου 159 του ν. 4483/2017. Ο Δήμος υποβάλλει τον κανονισμό λειτουργίας προς έγκριση από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα μέσω του φακέλου υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Προ-σωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Ο οικείος Δήμος υπογράφει διά των αρμοδίων οργάνων του ιδιωτικό συμφωνητικό φιλοξενίας με τον εκπρόσωπο του ωφελούμενου νοικοκυριού.

Άρθρο 5

Φορείς Διαχείρισης και Λειτουργίας Φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των «Οργανωμένων Χώρων Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» είναι οι Δήμοι στους οποίους ανήκουν οι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης.

Για τον σκοπό αυτό ο οικείος Δήμος συστήνει Α) Επιτροπή Συντονισμού και Β) Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης.

Α) Η Επιτροπή Συντονισμού απαρτίζεται από τους Προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών όπως Διοικητικών, Οικονομικών, Αστικής Κατάστασης, Κοινωνικών και Τεχνικών Διευθύνσεων των οικείων Δήμων και έχει την ευθύνη για τον γενικό συντονισμό, την εποπτεία και την αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή Συντονισμού φροντίζει και για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στους Οργανωμένους Χώρους Προσωρινής Μετεγκατάστασης μετά από εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και εφόσον δεν μπορούν να επιλυθούν από την τελευταία.

Β) Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκα-τάστασης εδρεύει στον οργανωμένο χώρο προσωρινής μετεγκατάστασης και συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας και τα Παραρτήματά του και άλλες συναφείς κοινωνικές δομές του Δήμου. Η Ομάδα φροντίζει για την ορθή χρήση των υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία του οργανωμένου χώρου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντονισμού.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήματος - Απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα


Οι Δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων προ-τείνεται και σχεδιάζεται η προσωρινή μετεγκατάσταση, υποβάλλουν αίτημα στην Επιτροπή Προσωρινής Μετε-γκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων όπως αυτή προσδιορίζεται στις παρ. 1 και 4 του αρ. 159 ν. 4483/2017.

Το αίτημα των Δήμων προς την ανωτέρω Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα:

1) Πίνακα περιεχομένων με τα υποβαλλόμενα δικαιο-λογητικά και έγγραφα, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.

2) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου πιστοποιεί ότι έχει γίνει έλεγχος όλων των νόμιμων τίτλων κτήσης ή παραχώρησης χρήσης της έκτασης και βεβαιώνει τη νομιμότητα αυτών. Η βεβαίωση συνοδεύεται από τις αποφάσεις των οργάνων του εκάστοτε αρμόδιου φορέα για τη νόμιμη κτήση, διάθεση ή παραχώρηση της έκτασης προσωρινής μετεγκατάστασης με επισύναψη των νόμιμων τίτλων κτήσης ή παραχώρησης χρήσης.
Δύναται να ζητηθεί να προσκομισθούν πρόσφατα πι-στοποιητικά μεταγραφών.

3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης στην οποία θα καθορίζεται η επιλέξιμη περιοχή από την οποία θα προέρχεται ο πληθυσμός, ο χώρος μετεγκατάστασης και τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων.

4) Αιτιολογική έκθεση που αποτυπώνει πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση, αναλύει την αναγκαιότητα της προσωρινής μετεγκατάστασης και περιγράφει τις συ-νοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις επιμέρους εξειδικεύσεις της.

5) Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης.

6) Βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ως προς τα α' , β' και γ' της παρ. 2 του αρ. 159 του ν. 4483/2017, σύμφωνα με το Μέρος Β' «Υποβαλλόμενα στοιχεία» της υπουργικής απόφασης 12707/22.4.2016 (Β' 1308).

Ειδικότερα:

α) Βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές που αφορά στην απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους.

Στη βεβαίωση θα αναφέρεται η μη ύπαρξη εντός του προτεινόμενου ακινήτου και σε ακτίνα 500 μ. από αυτό, περιοχών προστασίας, όπως αυτές προκύπτουν από το ν. 3028/2002 και ειδικότερα τα όρια:

1. Κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
2. Ζωνών προστασίας
3. Κλασικών και προϊστορικών αρχαιοτήτων
4. Βυζαντινών αρχαιοτήτων
5. Νεώτερων μνημείων
6. Ιστορικών Τόπων
7. Κηρυγμένων Σπηλαίων
8. Περιοχών προς κήρυξη αρχαιολογικών χώρων ή ζωνών προστασίας.

β) Βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για το σύνολο της έκτασης και για απόσταση 500 μ. από αυτήν στην οποία θα αναφέρεται η μη ύπαρξη θεσμοθετημένων ή προς θεσμοθέτηση Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 3937/2011.

γ) Βεβαίωση από την αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία σχετικά με το χαρακτήρα του συνόλου της έκτασης και ότι αυτή δεν εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και πιστοποιητικά τελεσιδικίας αυτής.

Εφόσον η έκταση εμπίπτει σε περιοχή με κυρωμένο Δασικό Χάρτη δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία αλλά απαιτείται η απόδοση των οριογραμμών και της κωδικοποίησης των πολυγώνων κάλυψης του Δασικού Χάρτη και η προσκόμιση πιστοποιητικού βεβαίωσης του χαρακτήρα της έκτασης του Δασικού Χάρτη, από την αρμόδια για αυτό Δασική Αρχή. Βεβαιώνει επίσης ότι η έκταση δεν εμπίπτει σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

Τα αιτήματα των Δήμων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και θα εκδίδεται η σχετική απόφαση ή γνω-μοδότηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών.

Το δικαιολογητικό α της παραγράφου 6 υποβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις.

Τα δικαιολογητικά β και γ της παραγράφου 6 υποβάλ-λονται υποχρεωτικά εφόσον πρόκειται για εκτός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Δήμος υποχρεούται να βεβαιώσει ειδικά και αιτιολογημένα ποια από τα δι-καιολογητικά δεν απαιτείται να υποβληθούν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της προτεινόμενης περιοχής για την προσωρινή μετεγκατάσταση.

δ) Βεβαιώσεις από τον οικείο ΟΤΑ:

αα) για την απόσταση από αιγιαλό, εγκαταστάσεις βι-ολογικής επεξεργασίας-αποβλήτων. Βεβαιώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ,η μη ύπαρξη εντός του προτεινόμενου ακινήτου και σε ακτίνα 500 μ. από αυτό, περιοχών όπως:

- Ζώνης αιγιαλού
- Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας
- Λατομικές Ζώνες αδρανών υλικών

ββ) Για την τήρηση ελάχιστης απόστασης από τον άξονα υπεραστικών τμημάτων του Βασικού Εθνικού Δικτύου (Δ/γμα υπεραστικής συγκοινωνίας π.δ. 209 ΦΕΚ 169/Α/1998 άρθρο 2 και επόμενα).

γγ) Περί μη ύπαρξης ρέματος εντός του προτεινόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη έκταση γειτνιάζει με ρέμα ισχύει ό,τι ορίζεται στο ν. 4258/2014 άρθρο 9 και επόμενα (καθώς και η υπ' αρ. οικ. 140055 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 428/Β/2017, «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014»).

δδ) Ότι βρίσκεται εκτός ζωνών δουλείας για τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και μέσης τάσης.

εε) Ότι υπάρχει η δυνατότητα υδροδότησης, αποχέ-τευσης, ηλεκτροδότησης, οδικής πρόσβασης και αποκομιδής απορριμμάτων.

στστ) Βεβαίωση για το σύνολο της έκτασης και για απόσταση 500 μ. από αυτήν στην οποία θα αναφέρεται η μη ύπαρξη θεσμοθετημένων ή προς θεσμοθέτηση Προστατευόμενων Περιοχών, ή η μη ύπαρξη Προστα-τευόμενων Περιοχών και κατασκευών του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.

Όπου δεν είναι δυνατόν οι ΟΤΑ να βεβαιώσουν τα ανω-τέρω οι ίδιοι, μέσω των υπηρεσιών τους, οι βεβαιώσεις εκδίδονται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

7) Τεχνική έκθεση που προβλέπει το χώρο μετεγκα-τάστασης και την καταλληλότητα της έκτασης και του εδάφους, έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένου χώρου μετεγκατάστασης καθώς και τις απαιτούμενες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, περιγραφή των απαιτούμενων υποδομών (αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ), καθώς και άλλων τυχόν υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την υγιεινή και ασφαλή διαβίωση.

8) Θεωρημένα διαγράμματα - σχέδια με ευθύνη των εξουσιοδοτημένων μηχ/κών των Δήμων:

αα) Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ορθοφωτοχάρτες της της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθολικής διαδόχου της ΕΚΧΑ Α.Ε.) της ευρύτερης περιοχής όπου θα αποτυπώνεται το πολυγωνικό όριο της έκτασης και η περιοχή που εκτείνεται 500 μέτρα πέραν αυτής.

ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής προσωρινής μετεγκατάστασης (έντυπα και ηλεκτρονικά στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87), να καλύπτει το σύνολο της έκτασης σε κλίμακα 1:1000.

γγ) Σχέδιο γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων (master plan) σε κλίμακα 1:500.

Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε ψηφιακή μορφή, διανυσματικού τύπου και οι συντεταγμένες τους αναφέρονται στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87.

Υποβάλλονται ως ψηφιακά αρχεία γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών κατάλληλα για εισαγωγή σε βάσεις /υποδομές γεωχωρικών δεδομένων των οικείων Φορέων, σε ανοικτούς μορφότυπους, σε επεξεργάσιμη (διανυσματικά αρχεία) και σε εκτυπώσιμη μορφή (ψηφι- ογραφικά- raster αρχεία εικόνας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

Τα υπό 7 και 8 στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν και ηλεκτρονικά, ως αρχεία γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές (ν. 3882/2010 ως ισχύει) σε επεξεργάσιμη (διανυσματικά αρχεία τύπου π.χ. .dwg, .dwf, .ship, αρχεία κειμένου και πινάκων π.χ. .doc, .xls) και εκτυπώσιμη μορφή (αρχεία εικόνας χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας τύπου π.χ. .pdt, .tiff, .jpg).

Οι οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες στους ωφελούμενους και οι οικίσκοι που φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες, οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.

Άρθρο 7
Διαδικασία εξέτασης του αιτήματος


Η Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, εξετάζει το φάκελο του αιτήματος του Δήμου ως προς α) την πληρότητα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, β) την τεκμηρίωση του αιτήματος για μετεγκατάσταση, γ) την πληρότητα της πρότασης αναφορικά με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, δ) τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, ε) τους κανόνες λειτουργίας του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης και μελετά την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση της ομάδας προς προσωρινή μετεγκατάσταση.

Στη συνέχεια εγκρίνει ή αιτιολογημένα απορρίπτει τη μελέτη γενικής διάταξης του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης και υποβάλλει εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Περι-βάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του αρ. 159 του ν. 4483/2017.

Η Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης, πριν την υποβολή της τελικής της εισήγησης στους αρμόδιους Υπουργούς, δύναται να προτείνει προς τους Δήμους ανα-γκαίες διορθώσεις στον φάκελο υποβολής αιτήματος και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

Άρθρο 8
Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων.


Η Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων υποστηρίζεται από Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης, η οποία απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από επιστημονικό προσωπικό με ειδικότητες αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου και συστήνεται από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για την υποστήριξη της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Η Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης: α) ελέγχει τον φάκελο του Δήμου ως προς την ύπαρξη όλων των αναγκαίων βεβαιώσεων αναφορικά με την καταλληλότητα της προ-τεινόμενης έκτασης β) μελετά τις τεχνικές εκθέσεις, τα τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών προσωρινής μετεγκατάστασης, τα σχέδια γενικής διάταξης και τις προδιαγραφές για τους οικίσκους, όταν θα διενεργείται ο διαγωνισμός προμήθειας από τους δήμους και γ) καταρτίζει σχετική έκθεση επί του αιτήματος τους Δήμου για την αποδοχή, την απόρριψη ή την επανεξέτασή του, κατόπιν συμπληρώσεώς του, και την υποβάλλει στην Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης, με αποκλειστικό κριτήριο την εκπλήρωση ή όχι των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό νόμο και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 9
Ωφελούμενοι: Όροι και κριτήρια επιλογής


Ως ωφελούμενοι επιλέγονται μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την έννοια του αρ. 34 του ν. 3448/2006 που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας ή στεγαστικής αρωγής.

Ωφελούμενοι δύνανται να είναι μονομελή και πολυμελή νοικοκυριά. Τα πολυμελή νοικοκυριά αποτελούνται από άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη και εκπροσωπούνται για τους σκοπούς της μετεγκατάστασης από ένα ενήλικο μέλος τους κατ' εξουσιοδότηση των λοιπών ενηλίκων μελών.

Ο εκπρόσωπος αποτελεί τον δικαιούχο και πρόσωπο αναφοράς του ωφελούμενου νοικοκυριού στις σχέσεις του με τον οικείο Δήμο.

Οι οικείοι Δήμοι, καθορίζουν τις επιλέξιμες περιοχές από τις οποίες θα προέρχεται ο πληθυσμός ο οποίος θα μετεγκατασταθεί και δύνανται να εξειδικεύουν τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ρητά ότι:

α) Η μετεγκατάσταση αφορά σε δημότες ή και μόνιμους κατοίκους των περιοχών που θα καθοριστούν από τους Δήμους.

β) Ο Δήμος ζητά υπεύθυνη δήλωση από τους υποψήφιους ότι δεν είναι ωφελούμενοι στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα, ούτε έχουν καταμετρηθεί ως μέλη του νοικοκυριού ωφελούμενου στεγαστικής συνδρο-μής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διασταυρώσει τα παραπάνω στοιχεία μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των διαχειριστικών αρχών ή εποπτικών αρχών άλλων κοινωνικών προγραμμά-των που αφορούν στεγαστική συνδρομή.

Άρθρο 10
Κανόνες διαχείρισης χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης


Οι «Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» λειτουργούν βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία τους ως εξής:

1. Τη διαχείριση και λειτουργία του χώρου.

2. Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπο- στηρικτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου, στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης.

3. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ωφελουμένων.

4. Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού στην επιτροπή συντονισμού και στην ομάδα διαχείρισης
οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης.

5. Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου ωφελουμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και ατομικού φακέλου ωφελουμένου με τη σύμφωνη γνώμη του, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997.

6. Τη διασύνδεση με φορείς παροχής υπηρεσιών κοι-νωνικής προστασίας και ένταξης.

7. Τη διασύνδεση του χώρου με την ευρύτερη κοινότητα.

8. Την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της προσωρινής μετεγκατάστασης.

9. Τις διαδικασίες ένταξης και απένταξης.

10. Τη διασύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Διαχείρισης και Λειτουργίας συντάσσονται από τους Δήμους κατ' ελάχιστον με βάση το οριζόμενο με αυτή τη διάταξη βασικό πλαίσιο κανόνων και σύμφωνα με τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των ωφελουμένων


Όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν κατ' ελάχιστον:

α) Να αποδέχονται το σύνολο των όρων του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας και των τυχόν τροποποιήσεών του,

β) να εξοφλούν τους εκδιδόμενους λογαριασμούς πα-ροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταβάλλουν τα επιβαλλόμενα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τον οικείο δήμο, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 159 του ν. 4483/2017. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω υποχρεώσεις τους, μετά την έκδοση τριών διαδοχικών εκκαθαριστικών λογαριασμών οποιασδήποτε υπηρεσίας, τότε ο Δήμος δύναται να αποφασίσει την διακοπή της πα-ροχής στεγαστικής υποστήριξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και της Κοινωνικής Υπηρεσίας,

γ) να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κοινής ωφέλειας για τις καταναλώσεις που αντιστοιχούν στο νοικοκυριό τους,

δ) να δηλώνουν τυχόν αίτησή τους και εξέλιξη της αίτησης (αποδοχή/απόρριψη) για άλλα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, προσωρινής ή μόνιμης, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα,

ε) να συνεργάζονται με την Επιτροπή Συντονισμού, την Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατά-στασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ειδι-κότερα με τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές και συνοδευτικές υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματά τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, στη βάση ατομικού πλάνου ένταξης,

στ) να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των διατεθέντων οικίσκων. Αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, μπορούν να επισκέπτονται τον παραχωρούμενο οικίσκο, σε συνεννόηση με τους ωφελούμενους, προκειμένου να προβούν σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού,

ζ) να συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 12
Χρόνος παροχής υπηρεσιών


Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής και των σχετικών με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διαρκεί έως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του νοικοκυριού στον αστικό ιστό και εξαρτάται από την πορεία ένταξης των ωφελουμένων σύμφωνα και με την εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 4483/2017. Η ανώτατη χρονική διάρκεια της παρούσα παρέμβασης ορίζεται στα δέκα έτη.

Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει έκθεση στον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η ειδική κοινωνική ομάδα σχετικά με την πρόοδο των ατομικών σχεδίων ένταξης των ωφελουμένων, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 13
Κυρώσεις


Η μη τήρηση όρων του κανονισμού λειτουργίας και του ιδιωτικού συμφωνητικού αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από την Επιτροπή Συντονισμού και την Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές που παρέχουν τις συνοδευτικές και υποστηρικτι- κές υπηρεσίες. Η Κοινωνική Υπηρεσία καλεί σε ακρόαση τον εκπρόσωπο του ωφελούμενου νοικοκυριού ή το μέλος του νοικοκυριού που επιδεικνύει αντισυμβατική ή παραβατική συμπεριφορά, εξηγεί στον εμπλεκόμενο τις πιθανές συνέπειες-κυρώσεις και του ζητά να απόσχει από παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.

Σε περίπτωση που ο εμπλεκόμενος είναι μέλος πολυ-πρόσωπου νοικοκυριού, η Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνει και τον εκπρόσωπο του ωφελούμενου νοικοκυριού σχετικά.

Σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης και υποτροπής που αφορούν την τήρηση του ατομικού σχεδίου ένταξης και την εν γένει συμπεριφορά του ωφελούμενου εντός του χώρου, καθώς και σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, η Κοινωνική Υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως άμεσα την Επιτροπή Συντονισμού και τις αρχές του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή και δύναται να εισηγηθεί την διακοπή της στεγαστικής συνδρομής.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ωφελούμενου νοικοκυριού στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και των ανταποδοτικών τελών προς τον Δήμο, η Επιτροπή Συντονισμού καλεί ήδη από τον πρώτο ακάλυπτο εκκαθαριστικό λογαριασμό τον εκπρόσωπο του ωφελούμενου νοικοκυριού για εξηγήσεις, τον καθοδηγεί ως προς τους τρόπους ρύθμισης του σχετικού χρέους, του εφιστά την προσοχή στις πιθανές συνέπειες και ενημερώνει τον Φορέα Υλοποίησης. Εάν το ωφελούμενο νοικοκυριό δεν ανταποκριθεί στην πληρωμή για τρείς συνεχόμενους διαδοχικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς η Επιτροπή Συντονισμού ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον φορέα υλοποίησης και δύναται να εισηγηθεί με το έγγραφο αυτό την διακοπή της στεγαστικής συνδρομής αφού λάβει υπόψη και σχετική γνώμη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η απένταξη των ωφελούμενων από το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ο Φορέας Υλοποίησης καθορίζει στην απόφαση απένταξης ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι ωφελούμενοι να αποχωρήσουν από τον οργανωμένο χώρο. Δίνεται η δυνατότητα να απενταχθούν και μεμονωμένοι ωφελούμενοι και όχι το σύνολο του πολυπρόσωπου νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν.

Άρθρο 14
Πόροι


Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την υλοποίηση της προσωρινής μετεγκατάστασης, τις υποδομές και τη λειτουργία των εγκεκριμένων χώρων καλύπτονται κατά περίπτωση από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους.

Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από τους ωφελού-μενους προς τον οικείο Δήμο καλύπτονται από το Πρό-γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη βάση διαπιστωτικής έκθεσης της Επιτροπής Συντονισμού του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης.

Άρθρο 15
Τεχνική στήριξη των Δήμων για την προσωρινή μετεγκατάσταση


Τόσο για την προετοιμασία της προσωρινής μετεγκα-τάστασης ειδικής κοινωνικής ομάδας (υποβολή φακέλου) όσο και για την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών υποδομής κοινής ωφέλειας, επίβλεψη της τοποθέτησης των οικίσκων και σύνδεσής τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας όσο και για την οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας των χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η ειδική κοινωνική ομάδα, εάν το κρίνει απαραίτητο και σε περίπτωση δήλωσης του Δήμου περί αδυναμίας του να φέρει σε πέρας τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή του φακέλου αιτήματος για την προσωρινή μετεγκατάσταση, δύναται να συνιστά την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της παρ. 7 του αρ. 159 του ν. 4483/2017 από εκπροσώπους υπηρεσιακών μονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ομάδα αυτή παρέχει τεχνική βοήθεια στον αιτούντα Δήμο προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες τόσο για την προετοιμασία του φα-κέλου, την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών, την υποβολή του αιτήματος, την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη τοποθέτησης των οικίσκων και σύνδεσής τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και την οργάνωση και εποπτεία λειτουργίας των χώρων προσωρινής μετε-γκατάστασης.

Άρθρο 16
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης


Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων της παρ. 8 του αρ. 159 του ν. 4483/2017 και των συνοδευτικών υπηρεσιών τους διευκρινίζεται ότι η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του ίδιου άρθρου εγκρίνει ανά Περιφέρεια, όλες τις σχετικές παρεμβάσεις που έχουν προκηρυχθεί στα όριά της, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής βασίζεται στην έγγραφη προέγκριση των παρεμβάσεων από τον υπεύθυνο για τις προκηρύξεις φορέα, η οποία θα συνοδεύεται από τις εκθέσεις υγειονομικής αναγνώρισης και ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών για κάθε περιοχή παρέμβασης. Οι παρεκκλίσεις από κάθε γενική ή ειδική πολεοδομική ή άλλη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 159 του ν. 4483/17, ισχύουν και για τις παρεμβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις διαδικασίες αδειοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Διευκρινίζεται ότι οι παρούσες παρεμβάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Από την παρούσα διάταξη δε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί των οικοπέδων.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται σε δημότες ή μόνιμα εγκατεστημένους κατοίκους των περιοχών παρέμβασης, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών προκηρύξεων και τις εγκριτικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των παραπάνω παρεμβάσεων αναπτυχθούν οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης για τους πληθυσμούς που διαβιούν στις εν λόγω περιοχές, οι ομάδες που εργάζονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης μπορούν να μετεξελιχθούν σε ομάδες διαχείρισης οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 17 Τελικές διατάξεις

Στις περιοχές όπου υλοποιούνται οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αλλά και στις παρυφές τους οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης οφείλουν για λόγους δημόσιου συμφέροντος να μεριμνούν ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες, όπως η εγκατάσταση παραπηγμάτων και άλλων πρόχειρων ή παράτυπων καταλυμάτων, οι οποίες μπορεί να υπονομεύσουν τις παρεμβάσεις ένταξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με τον Κανονισμό αυτό, ρυθμίζεται η λειτουργία του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης « » του Δήμου

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3448/2006 (Α'57), που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα.

Άρθρο 1
Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο


1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστα-σης « » συστήνεται και λειτουργεί με την υπ' αριθ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το αρ. 159 ν. 4483/ 2017/ ΦΕΚ 107Α/31-07-2017 και την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) ( ) και οργανώνεται ως
ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων.

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η διασφάλιση αξι-οπρεπών συνθηκών διαβίωσης για ειδικές κοινωνικές ομάδες, που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα εντός των ορίων του Δήμου  και η διευκόλυνση στην παροχή των προβλεπόμενων από τον νόμο συνοδευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Βασικές Υπηρεσίες


Στο πλαίσιο του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης παρέχονται 1) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, 2) υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου και 3) υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη.
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης κινούνται σε δύο (2) κεντρικούς άξονες:

α) Στέγαση και Υποδομές.

β) Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες βάσει ατομικού σχεδίου ένταξης για καθέναν από τους ωφελούμενους του Χώρου σε τέσσερις επιμέρους τομείς:

1. Απασχόληση.

2. Εκπαίδευση.

3. Δημόσια υγεία-υγιεινή.

4. Κοινωνική Στήριξη-Μέριμνα.

Άρθρο 3
Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας.


Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης είναι ο Δήμος στην εδα-φική περιφέρεια του οποίου λαμβάνει χώρα η προσωρινή μετεγκατάσταση. O Δήμος επικουρείται στη Διαχείριση και Λειτουργία του Οργανωμένου Χώρου από ......................

Ο οικείος Δήμος έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων, με ίδια μέσα ή με ανάθεση κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) να:

α) εκπονεί και να υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας,

β) επιβλέπει και να τοποθετεί τους οικίσκους και την σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

γ) να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία των οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης, σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας που εκπονεί, μετά την έγκρισή του από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

δ) να υπογράφει διά των αρμοδίων οργάνων του το ιδιωτικό συμφωνητικό φιλοξενίας.

Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης συνδέεται λειτουργικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου/ μέσω και των συμπλη-ρωματικών δομών της, όπως είναι τα Κέντρα Κοινότητας- Παραρτήματα, αλλά και μέσω εποπτευόμενων από τον Δήμο ή συνεργαζόμενων με τον Δήμο, φορέων για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλα στελεχωμένη Κοινωνική Υπηρεσία στον Δήμο ή άλλη κατάλληλη κοινωνική δομή, τότε οι συνοδευτικές υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες όμορου Δήμου ή της Περιφέρειας στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας τους.

Το αρμόδιο όργανο του δήμου που λειτουργεί ως Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δύναται να αναθέτει καθήκοντα σε προσωπικό των Υπηρεσιών και Δομών του για τις ανάγκες στήριξης των Χώρων αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο φορέας υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας για τους σκοπούς της παρέμβασης της προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων δύναται να απασχολεί προσωπικό, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσης αυτού (π.χ. μόνιμοι, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι έργου), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υποστήριξη αναγκαίων λειτουργιών (π.χ., ασφάλεια, καθαριότητα).

Ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας για το σκοπό της διαχείρισης και λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης συστήνει 1) Επιτροπή Συντονισμού, 2) Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης

Άρθρο 4
Επιτροπή Συντονισμού και Ομάδα Διαχείρισης


Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης 1) Η Επιτροπή Συντονισμού απαρτίζεται από τους Προϊσταμένους Διοικητικών, Οικονομικών, Αστικής Κατάστασης, Κοινωνικών και Τεχνικών Διευθύνσεων του Δήμου και έχει την ευθύνη για τον γενικό συντονισμό, την εποπτεία και την αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή Συντονισμού φροντίζει ειδικότερα και για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στους Οργανωμένους Χώρους Προσωρινής Μετεγκατάστασης, μετά από εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και εφόσον δεν μπορούν να επιλυθούν από την τελευταία. Η Επιτροπή Συντονισμού, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τις συναφείς κοινωνικές δομές του Δήμου, εισηγείται στον Δήμο την ένταξη και την απένταξη των ωφελουμένων.

2) Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετε-γκατάστασης εδρεύει στον χώρο προσωρινής μετεγκα-τάστασης και συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας και τα Παραρτήματά του και άλλες συναφείς κοινωνικές δομές του Δήμου. Η Ομάδα φροντίζει για την ορθή χρήση των υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία του οργανωμένου χώρου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντονισμού.

Η λειτουργία της Ομάδας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθμισης και απαξίωσης των υποδομών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη στήριξη και αποδοχή του πληθυσμού προς μετεγκατάσταση μέσω της απασχόλησης ατόμων από την ίδια την ομάδα των ωφελούμενων και αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό για τα ζητήματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και μέριμνας του οργανωμένου χώρου. Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης αποτελείται κατ' ελάχιστον από τέσσερις εργαζόμενους:

α) 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ο οποίος είναι ο Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης, έχει την διαχειριστική και οικονομική εποπτεία του Ορ-γανωμένου Χώρου, στηρίζει τη διαχείριση της οικιακής οικονομίας ωφελούμενων, φροντίζει για τη διασύνδεση και τη συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά και τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση και κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων,

β) 1 ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή Δομικών Έργων) ή ΥΕ Επιστατών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή προβλημάτων, την προώθηση ή/και αντιμετώπιση λύσεων στο πεδίο, τη συνεργασία και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τη μέριμνα για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και άλλων προβλημάτων στο χώρο,

γ) εργαζόμενους με αρμοδιότητες Γενικών Καθηκόντων (άνδρες και γυναίκες από τον πληθυσμό των ωφελου-μένων), οι οποίοι φροντίζουν για τη διαμεσολάβηση και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ωφελούμενους, συμμετέχουν στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οργανωμένου χώρου, παρέχουν υπηρεσίες εποπτείας της λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων ως προς την ορθή χρήση τους από τους ωφελούμενους. Επιπλέον, στηρίζουν τον Συντονιστή και τον Υπεύθυνο Τεχνικής Συντήρησης στην άσκηση του ρόλου τους, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικι-ακής οικονομίας, λειτουργίας και χρήσης των οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων, σεβασμού των κανόνων συμβί-ωσης και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου, καθώς και στη συνεργασία τους με εντεταλμένα όργανα του Δήμου, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών της όπως τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματα.

Άρθρο 5
Ωφελούμενοι. Ένταξη και απένταξη.


1. Ωφελούμενοι

Ως ωφελούμενοι ορίζονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν στην υπ' αριθ πρόσκληση και επιλέχθηκαν με την υπ' αριθ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την εισήγηση της Κοινωνικής Υπη-ρεσίας για να τους παραχωρηθεί η χρήση κατοικίας εντός του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης, που βρίσκεται

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι είναι μέλη ειδικών κοι-νωνικών ομάδων κατά την έννοια του αρ. 34 του ν. 3448/2006 που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα κα-ταλύματα σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας- στεγαστικής αρωγής. Ο Δήμος καθορίζει τις επιλέξιμες περιοχές από τις οποίες θα προέρχεται ο πληθυσμός ο οποίος θα μετεγκατασταθεί και τους ειδικότερους όρους και κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι συμβάλλονται με τον Δήμο αυτοπρο-σώπως ή διά του εκπροσώπου του ωφελούμενου νοικο-κυριού όταν πρόκειται για πολυπρόσωπα νοικοκυριά.

2. Διαδικασία Ένταξης Ωφελουμένων στο πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης.

Ο Δήμος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιοχών από τις οποίες θα προέρχεται ο πληθυσμός για μετε-γκατάσταση καλεί με προκήρυξη τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών να υποβάλλουν αίτηση για μετεγκατάσταση στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη του νοικοκυριού τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Σε περίπτωση όπου αστικοδημοτικές και λοιπές διοι-κητικές εκκρεμότητες δεν επιτρέπουν την άμεση βεβαίωση των οικογενειακών σχέσεων μέσω του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο Δήμος χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την διαπίστωση αυτών των σχέσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ανηλίκων, ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων.

Ο Δήμος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού αποφασίζει για την ένταξη του δυνητικού ωφελούμενου, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια που τίθενται από την προκήρυξη για την μετεγκατάσταση.

Όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού που εντάσσονται στο πρόγραμμα προσωρινής στεγαστικής στήριξης καταχωρούνται σε σχετικό κατάλογο ωφελου-μένων από την Επιτροπή Συντονισμού.

Τα προσδιορισθέντα με την αίτηση ως μέλη του ωφε-λούμενου νοικοκυριού καταγράφονται εντός της καρτέλας εγγραφής του εκπροσώπου του και το καθένα από αυτά λαμβάνει μοναδικό στοιχείο εντός του κωδικού του ωφελουμένου (π.χ κωδικός /1, κωδικός/2....).

Για τον ωφελούμενο και για το καθένα από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας καταχωρούνται εντός της καρτέλας εγγραφής στοιχεία ταυτοποίησης, όπως π.χ έγχρωμες φωτογραφίες.

Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεπικουρούμενη από τις κοινωνικές δομές της τηρεί καρτέλα εγγραφής και πα-ρακολούθησης κάθε ωφελούμενου νοικοκυριού που πε-ριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για το καθένα μέλος χωριστά:

α) Γενικά στοιχεία. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούμε τα αρχικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν από την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο έγγραφο (δίπλωμα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).

β) Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και ιστορικό του ωφελούμενου και για κάθε μέλος της οικογένειάς του χωριστά, συμπερι-λαμβανομένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την ανάγκη λήψης παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

γ) Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζητούνται από τον ωφελούμενο (π.χ. νομική συνδρομή, πλάνο οικονομικής διαχείρισης).

Ο κατάλογος ωφελούμενων και οι καρτέλες ωφελού-μενων δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις σχετικές δυνατότητες του Δήμου ως Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

3. Διαδικασία Απένταξης Ωφελουμένων από το πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης.

Η απένταξη των ωφελούμενων από το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Δήμο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και της Κοινωνικής Υπηρεσίας και φέρει ειδική αιτιολόγηση. Ο Δήμος καθορίζει στην απόφαση απένταξης ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι ωφελούμενοι να αποχωρήσουν από τον οργανωμένο χώρο. Δίνεται η δυνατότητα να απενταχθούν και μεμονωμένοι ωφελούμενοι και όχι το σύνολο του πολυπρόσωπου νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν.

Ο Δήμος πριν προχωρήσει στην απένταξη οφείλει να εξαντλήσει όλη τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της υπ'αριθ κοινής υπουργικής απόφασης

«Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».

Άρθρο 6
Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας - Παρεχόμενες Υπηρεσίες


1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατά-στασης λειτουργεί με βάση τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της καταγωγής, του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον διασφαλίζεται η ισότητα στην πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των ωφελούμενων στον Φορέα Διαχείρισης του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης.
Ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών συλλογικής έκφρασης, διαβούλευσης, συμμετοχής και κινητοποίησης των ίδιων των ωφελουμένων σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία συλλογικής δράσης και διαχείρισης των κοινών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτο-οργάνωση, την αυ-τοβοήθεια και στη συμμετοχή των ίδιων των ωφελούμενων στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την οριστική κοινωνική ένταξη.

2. Ο Δήμος ως Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Διαχείρισης-Λειτουργίας παρέχει σε κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό, σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των μελών του, τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) Στεγαστική υποστήριξη για διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο πλαίσιο ανάπτυξης οργανωμένου χώρου ο οποίος οργανώνεται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων.

β) Οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας του οργα-νωμένου χώρου στο πλαίσιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

γ) Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξατο-μικευμένη εργασιακή συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

δ) Ενημέρωση για την πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση για την εγγραφή σε δημόσιες σχολικές μονάδες, καθώς και ενημέρωση και στήριξη για τις δομές δεύτερης ευκαιρίας, όπως τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή εναλλακτικές σχολικές δομές, όπως τα εσπερινά γυμνάσια.

ε) Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας και διασύνδεση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

στ) Ενημέρωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του ωφελούμενου για τη ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δι-καστικών, αστικοδημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων.

ζ) Ενημέρωση για θέματα οικιακής οικονομίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διασύνδεση με διαθέσιμα προγράμματα δια βίου μάθησης.

η) Υποστήριξη και διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες.

θ) Παρακολούθηση πορείας ένταξης ωφελούμενου βάσει ατομικού σχεδίου ένταξης.

ι) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

κ) Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού κοινωνικού περιεχομένου και μικτών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του πα-ρόντος εσωτερικού κανονισμού, αφορούν, είτε αμιγώς υπηρεσίες παρεχόμενες από τον Δήμο, τις υπηρεσίες και τους φορείς του είτε μέσω της παραπομπής σε άλλους εξειδικευμένους φορείς, π.χ φορείς εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες πρόνοιας, ΟΑΕΔ κ.λπ.

4. Ο Δήμος αναλαμβάνει την παροχή της χρήσης κατάλληλου χώρου για κατοικία στους ωφελού-μενους, ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν. Ο χώρος πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και διαθέτει πρόσβαση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

5. Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Οργανωμένου Χώρου και της Κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών του Δήμου δύνανται να πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις και συναντήσεις στις οικίες των ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια παροχής στεγαστικής συνδρομής.

Παράλληλα, οργανώνονται κύκλοι εκπαίδευσης χρημα-τοοικονομικής διαχείρισης για την ενίσχυση των δεξιοτή-των διαχείρισης του νοικοκυριού υπέρ των ωφελούμενων.

6. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει το ωφελούμενο νοικοκυριό, μετά από ενημέρωσή τους, σε άλλο κατάλληλο κατάλυμα εντός των ορίων του οικισμού ή της περιοχής μετεγκατάστασης, σε περίπτωση διαπιστωμένης μεταβολής ως προς τον αριθμό του μονοπρόσωπου ή πολυπρόσωπου νοικοκυριού ή ειδικότερες ανάγκες που τυχόν προκύψουν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού.

7. Ο Δήμος παρέχει υποχρεωτικά υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και κοινωνικών δομών του.
Για κάθε ωφελούμενο εκπονείται ατομικό σχέδιο ένταξης. Τα αρμό-δια στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών δο-μών παρέχουν υποστήριξη, παρακολουθούν και αξιολογούν τα ατομικά σχέδια ένταξης των ωφελούμενων τους υποστη-ρίζουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις του ατομικού συμφωνητικού ένταξης στο πρόγραμμα.

8. Ο Δήμος στο πλαίσιο υπογραφής ιδιωτικού συμφω-νητικού ένταξης του ωφελούμενου νοικοκυριού, φροντίζει για την ανάγνωση του σχετικού συμφωνητικού καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, στον εκπρόσωπο του ωφελούμενου νοικοκυριού σε γλώσσα την οποία ο τελευταίος κατανοεί, εάν ο ίδιος δηλώσει ότι δεν δύναται να αναγνώσει αυτόνομα το σχετικό συμφωνητικό και να κατανοήσει το περιεχόμενό του, και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Για το σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιήσει εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή από την ειδική κοινωνική ομάδα. Ο Δήμος χορηγεί στον ωφελούμενο αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού, υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, καθώς και αντίγραφο του συμφωνητικού. Το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο εσωτερικός κανονισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και λειτουργούν συμπληρωματικά.

9. O Δήμος προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χώρος προσωρινής μετεγκατάστασης και διοργανώνει εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κατοίκων των χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αποδοχή και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την ευρύτερη κοινότητα.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις ωφελούμενων


Όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν:

α) Να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και να αποδέχονται το σύνολο των όρων του και των τυχόν τροποποιήσεών του.

β) Να καλύπτουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη προς τον οικείο δήμο, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 159 του ν. 4483/2017. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω υποχρε-ώσεις τους, για τρείς διαδοχικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, τότε ο Δήμος δύναται να αποφασίσει την διακοπή της παροχής στεγαστικής υποστήριξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

γ) Να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κοινής ωφέλειας για τις καταναλώσεις που αντιστοιχούν στο νοικοκυριό τους.

δ) Να δηλώνουν τυχόν αίτησή τους και εξέλιξη της αίτησης (αποδοχή/απόρριψη) για άλλα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, προσωρινής ή μόνιμης, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

ε) Να συνεργάζονται με την Επιτροπή Συντονισμού, την Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκα-τάστασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ειδι-κότερα με τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές και συνοδευτικές υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματά τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, στη βάση ατομικού πλάνου ένταξης.

στ) Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των διατεθέντων οικίσκων. Αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, μπορούν να επισκέπτονται τον παραχωρούμενο οικίσκο, σε συνεννόηση με τους ωφελούμενους, προκειμένου να προβούν σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού.

ζ) Να συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατο-μικών τους φακέλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

η) Να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές της για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους εντός του ίδιου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Κοινωνική Υπηρεσία καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη σε συζήτηση προκειμένου να γίνει προσπάθεια φιλικής διευθέτησης των διαφορών.

Οι ωφελούμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέ-χονται την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής παρενό-χλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) μεταξύ μελών ωφελούμενων νοι-κοκυριών ή μεταξύ μελών των ωφελούμενων νοικοκυριών και στελεχών των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.

Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης και το ιδιωτικό συμφωνητικό προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 8
Ειδικότεροι όροι χρήσης των εγκαταστάσεων του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης


Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν:

- Να χρησιμοποιούν τον παραχωρούμενο οικίσκο για να κατοικούν οι ίδιοι έτσι όπως δηλώνουν υπεύθυνα και έχουν καταγραφεί από τον Δήμο (μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά). Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο, πλην των παραπάνω.

- Να μην προβαίνουν σε αλλαγές οικίσκων μεταξύ τους χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Συντονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την επιφύλαξη διαθεσι-μότητας οικίσκων, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα για σοβαρούς λόγους εύρυθμης συμβίωσης. Το αίτημα υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών της και κατόπιν εισήγησης της τελευταίας για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

- Να απέχουν από κάθε ενέργεια που προκαλεί φθορές στην υποδομή ή στον εξοπλισμό του οικίσκου και των κοινόχρηστων χώρων και να χρησιμοποιούν τον οικίσκο που τους έχει διατεθεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

- Να φροντίζουν για την καθαριότητα της οικίας τους και για την καλή συντήρηση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

- Να μην προβαίνουν σε καμία μεταβολή στον παρα-χωρούμενο χώρο κατοικίας και στους κοινόχρηστους χώρους, τόσο στο έδαφος, όσο και στο υπέδαφος.

- Να συνεργάζονται με τον Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης σε θέματα οικιακής οικονομίας και κατανά-λωσης αγαθών κοινής ωφέλειας (νερό, ρεύμα), για την αποφυγή υπερβολικών καταναλώσεων.

- Να μη συσσωρεύουν άχρηστα αντικείμενα στους οικίσκους και στους κοινόχρηστους χώρους.

- Να μην προβαίνουν σε καύση αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο.

- Να μη δημιουργούν προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ ή τοξικών ουσιών και γενικά να απέχουν από οχλού- σες συμπεριφορές εντός των οικίσκων και στους κοινόχρηστους χώρους.

- Οι ωφελούμενοι είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τυχόν απώλειες αντικειμένων και χρηματικών ποσών. Ο Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δεν φέρει ευθύνη για τις απώλειες αυτές.

Οι παραπάνω όροι καλής χρήσης των εγκαταστάσεων δεσμεύουν και το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης.

Άρθρο 9
Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού


1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ.6. γ του αρ. 159 ν. 4483/2017, μέσω του φακέλου υποβολής του αιτήματος του Δήμου για δημιουργία χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Γραμματεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την και ο/η ωφελούμενος/η του με ΑΔΤ ως εκπρόσω-πος του ωφελούμενου νοικοκυριού που απαρτίζεται από τους: 1 2 κ.λπ. όπως αυτοί έχουν απογραφεί από τον οικείο Δήμο και σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης που βρίσκεται  

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017) για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων,

β) Για διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων και ειδικότερα όσες αφορούν την μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας, την ενημέρωση και τα προγράμματα δημόσιας υγείας, την προώθηση στην απασχόληση, καθώς και την ενίσχυση του αθλητισμού και πολιτισμού.

γ) Την αριθμ εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση περί οργανωμένης προσωρινής μετεγκατάστασης.

δ) Την αριθμ κοινή υπουργική απόφαση «Κα-θορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».

ε) Τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου και με την οποία εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του χώρου προσω-ρινής μετεγκατάστασης στο

στ) Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης Δήμου από την Ειδική Γραμματεία

ζ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος συμφωνητικού, συμφωνούν τα εξής:

1. Στον ωφελούμενο παραχωρείται η χρήση οικίσκου τ.μ, με τα εξής χαρακτηριστικά ,επί της οδού αρ τον οποίο θα χρησιμοποιεί ως κατοικία για τον ίδιο και μέλη του ωφε-λούμενου νοικοκυριού του στο πλαίσιο παρέμβασης ολι-στικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη.

2. Ο ωφελούμενος και τα μέλη του νοικοκυριού του οφεί-λουν να συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-μου και τις κοινωνικές δομές της και ειδικότερα με το Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη. Σε συνεργασία με τον ωφελούμενο και καθένα από τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού, εκπονούνται ατομικά σχέδια ένταξης για την παρακολούθηση της πορείας της κοινωνικής τους ένταξης και παρέχονται συνοδευτικές υπηρεσίες για αυτόν το σκοπό.

3. Ο ωφελούμενος δηλώνει ότι ενημερώθηκε αναλυτικά και λεπτομερώς σε γλώσσα που κατανοεί για τις προϋποθέσεις και τους όρους παροχής υπηρεσιών της στεγαστικής υποστήριξης και των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών από τον Δήμο και έλαβε γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος συμφωνητικού.

4. Ο ωφελούμενος δηλώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και το σύνολο της ωφελούμενης μονάδας την οποία εκπροσωπεί οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του καθώς και κάθε τυχόν τροποποίησή τους στο μέλλον. Όλοι οι όροι του Εσωτερικού Κανονισμού είναι ουσιώδεις.

5. Η παραχώρηση της χρήσης του οικίσκου στον ωφε-λούμενο και στο νοικοκυριό το οποίο εκπροσωπεί, στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής υποστήριξης δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου δικαίου, προς τούτο υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής και των σχετικών με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών εξαρτάται από την πορεία ένταξης των ωφελουμένων σύμφωνα και με την εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 και διαρκεί έως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του νοικοκυριού στον αστικό ιστό.

Ο ωφελούμενος συναινεί στην τήρηση αρχείων και ατομικών φακέλων, για όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/ 1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης, το ιδιωτικό συμφωνητικό και ευρύτερα τις δράσεις στο πλαίσιο της παρέμβασης προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

9. Όλες οι διαδικασίες για την ένταξη και την απένταξη των ωφελούμενων από το πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

10. Το παρόν συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και συνοδεύεται από ένα αντίτυπο του Εσωτερικού Κανονισμού υπογεγραμμένο και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Ο/Η ωφελούμενος/η Για τον Φορέα Υλοποίησης

Άρθρο 18

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο