Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2004 ]

ΠΟΛ.1152/28.12.2004 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπει από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 και δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.(Αρ. Πρω.:1104362/11529/Β0012)

(Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπει από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 και δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.(Αρ. Πρω.:1104362/11529/Β0012))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1104362/11529/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1152

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 και της δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(Αρ. Πρω.: 1104362/11529/Β0012)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντος υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2065/1992 σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά , ανά τετραετία. την αξία των γηπέδων κτιρίων τους.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του όρθρου 25 του Ν. 2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης.

γ) Τις διατάξεις της αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 

δ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2004, που προκύπτει την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, των επιχειρήσεων, αποτελείται από έντυπα, ήτοι:

α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.

β. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται αναπροσαρμογή. 

γ. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται αναπροσαρμογή.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει τα συνημμένα υποδείγματα Φ. 01020, Φ. 01021 και Φ. 01022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων με εύλογη αξία, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επισυνάπτεται σύμφωνα με το συνημμένo υπόδειγμα της παρούσας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο