Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 99459/24.9.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 16477/2018 Συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τους μετασχηματισμούς-συγχωνεύσεις εταιρειών

(Συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τους μετασχηματισμούς-συγχωνεύσεις εταιρειών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9/2/2018
Αριθ. Πρωτ. : 16477/09-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ.Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο:210 38 93 461
Fax:210 38 38 981
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ: ««ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»»

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το ΒΔ 174/1963 (ΦΕΚ Α' 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 137) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

5. Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α' 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

6. Του Ν. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 127) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

7. Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 86)

8. Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» και ιδίως του άρθρου 56 αυτού (ΦΕΚ Α' 167) 

9. Του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α' 217) «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων.»

10. Του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει,

11. Του Π.Δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερά» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α' 18),

12. Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210),

13. Του Π.Δ. 123/2016 "Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων" (ΦΕΚ Α' 208),

14. Του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α' 192),

15. Την με Α.Π. 117036/17-11-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «'Με εντολή Υπουργού' στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου

16. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968 Β').

17. Την με Α.Π. 142285/22.12.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 699),

Β. Την ανάγκη επικαιροποίησης / τροποποίησης των διατάξεων του εταιρικού δικαίου και ειδικότερα των ν. 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012 ως προς τα θέματα μετασχηματισμού των εταιρειών και την ανάγκη σύγκλισης / εναρμόνισης των διατάξεων των φορολογικών/αναπτυξιακών νόμων όπως ενδεικτικά του ν.δ. 1297/1972 και των ν. 2166/1993 και 4172/2013 με το εταιρικό δίκαιο.

Γ. Το με ΑΠ 18534/25-1-18 έγγραφο της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής για τη συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για μετασχηματισμούς - συγχωνεύσεις»

Δ. Το από 4-12-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για μετασχηματισμούς συγχωνεύσεις»

Ε. Το από 11-12-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για μετασχηματισμούς συγχωνεύσεις»

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό:

1. Την καταγραφή των επιτρεπομένων από τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων και την αντιπαραβολή τους με τα οριζόμενα στους φορολογικούς/αναπτυξιακούς νόμους

2. Την εισήγηση διατάξεων για νέες μορφές μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων, στα πλαίσια πάντα του κοινοτικού δικαίου

3. Την εισήγηση διατάξεων για τη σύγκλιση/εναρμόνιση του εταιρικού με το φορολογικό δίκαιο σε θέματα μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων και για τη διαρκή παρακολούθηση και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων

4. Την κατάρτιση σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και όλων των λοιπών συνοδευτικών εκθέσεων για την υλοποίηση των υπό 2. και 3. ανωτέρω.

Β. Ορίζουμε ως μέλη της ως άνω Ομάδας Εργασίας τους εξής:

1. Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ......, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την ιδιότητα του Προέδρου, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από το μέλος Σωτήριο Μασγανά του Γεωργίου

2. Σωτήριο Μασγανά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ....., Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

3. Γεράσιμο Γεωργόπουλο του Μαρίνου με ΑΔΤ: ......, Προϊστάμενο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ της ΓΓΕΠΚ

4. Άννα Βερίου του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: ....., Υπάλληλο του Τμήματος Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ΓΓΕΠΚ

5. Αθανασάκη Ελένη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ....., Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ της ΓΓΕΠΚ

6. Λυδία - Ελισάβετ Σωφρονά του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ......, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της ΑΑΔΕ με αναπληρώτριά της την Χαρά Λιβιτσάνου του Ηλία, με ΑΔΤ ........, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

7. Φωτεινή Φανάρα του Νικήτα ΑΔΤ: .........., Υπάλληλο του Β' Τμήματος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, με αναπληρωτή της τον Ματθαίο Χαπίδη του Χρήστου, ΑΔΤ: ....., υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας

8. Ελένη Καραντώνη του Νικολάου, με ΑΔΤ: ....., Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών με αναπληρώτριά της την Παρασκευή Λιγνού του Νικολάου, με ΑΔΤ: ......., Προϊσταμένη του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού τομέα Αθηνών

5. Μαρία Βουζουνεράκη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ......, Προϊσταμένη του Α' Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού τομέα Αθηνών με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο του Νικολάου, με ΑΔΤ: Ρ545709, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Νοτίου τομέα Αθηνών.

9. Φραντζή Σιγάλα του Αντωνίου με ΑΔΤ: ....., συνεργάτη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αναπληρωτή του την Άννα - Λίζα Ευσταθίου του Ηλία, με ΑΔΤ: .......

10. Μαρία Μπότση του Χαραλάμπους με ΑΔΤ: ....., συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

11. Αχιλλέα Μπεχλιβάνη του Δημητρίου με ΑΔΤ ........, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

12. Ιωάννη Λιναρίτη του Ελευθερίου με ΑΔΤ: ........, Δ.Ν., Δικηγόρο


Γ. Χρέη Επιστημονικού Συνεργάτη της Επιτροπής θα ασκεί ο Απόστολος Καραγκουνίδης του Αθανασίου με ΑΔΤ: ....., Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος μπορεί να ασκεί το ρόλο του χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά είτε συμμετέχοντας στις συναντήσεις της Ομάδας με τηλεδιάσκεψη είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Δ. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί ο Γεώργιος Καραμπέτσος του Αθανασίου, με ΑΔΤ: ......, υπάλληλος του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη, οριζόμενο κάθε φορά από τον Πρόεδρο.

Ε. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων. Επίσης δύναται να κατανείμει το έργο σε Υπο-Επιτροπές.

ΣΤ. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωρών εργασίας και το έργο της θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι τις 15-10-2018.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
κ.α.α. ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο