Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2018 ]

Αριθμ. 158/16825/2018 Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

(Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 158/16825/ 2018

(ΦΕΚ Β' 406/09.02.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
   
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α' 182),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98),
γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων....» (Α' 114),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 210),
ε) της υπ' αριθμ. Υ200/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη», (Β' 3755).
   
2. Την ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας και κάθε σχετικού θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014.
   
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης άλλης μορφής έννομης σχέσης με τρίτους, ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό νόμιμα λειτουργουσών πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι περιπτώσεις στις οποίες αυτή επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα περί τροποποίησης και ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014.

2. Ως «έννομη σχέση» ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό νοείται κάθε σύμβαση που μπορεί να αφορά είτε σε παραχώρηση αυτού και των εγκαταστάσεων μέσα σε αυτό, είτε σε απλή παροχή υπηρεσιών εκτροφής προς τρίτους.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Παροχή υπηρεσιών εκτροφής»: διαδικασία κατά την οποία ο μισθωτής της υδάτινης έκτασης και αδειούχος της μονάδας («πάροχος») σε τμήμα ή στο σύνολο των εγκαταστάσεών του εκτρέφει για λογαριασμό τρίτου («λήπτη») ιχθυοπληθυσμό ιδιοκτησίας του τρίτου, παρέχοντας αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκτροφής, υπό συγκεκριμένους συμπεφωνημένους όρους, έναντι ανταλλάγματος.
β) «Παραχώρηση του μισθίου και των εγκαταστάσεων μέσα σε αυτό» ή «υπεκμίσθωση»: διαδικασία κατά την οποία ο μισθωτής της υδάτινης έκτασης και αδειούχος της μονάδας συμφωνεί με τρίτον, ενδιαφερόμενο για την υπομίσθωση των εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του μισθωτή, την παραχώρηση στον τρίτο (υπεκμίσθωση) της χρήσης των εγκαταστάσεων της μονάδας του, έναντι ανταλλάγματος.
γ) «Πάροχος» υπηρεσιών εκτροφής: ο μισθωτής της υδάτινης έκτασης και αδειούχος της μονάδας, ο οποίος παρέχει σε τρίτον υπηρεσίες εκτροφής ιχθυοπληθυσμού, που ανήκει στον τρίτο, στο σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών του, έναντι ανταλλάγματος.
δ) «Λήπτης» υπηρεσιών εκτροφής: ο αποδέκτης των υπηρεσιών εκτροφής και ιδιοκτήτης μέρους ή του συνόλου του ιχθυοπληθυσμού που εκτρέφεται στη μονάδα του παρόχου, ο οποίος μπορεί να βαρύνεται με τα έξοδα ή την παροχή πρώτων υλών για την εκτροφή, αναλόγως της εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ αυτού και του παρόχου.
ε) «Υπεκμισθωτής»: ο φορέας, ο οποίος μισθώνει την υδάτινη έκταση (μίσθιο) από το Δημόσιο και κατέχει στο όνομά του την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και ο οποίος παραχωρεί (υπεκμισθώνει) το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό, σε τρίτον, έναντι ανταλλάγματος.
στ) «Υπομισθωτής»: ο φορέας, ο οποίος υπομισθώνει από τον υπεκμισθωτή το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό έναντι ανταλλάγματος και ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να δηλώνει έναρξη υποκαταστήματος, ενώ δύναται να προσλαμβάνει δικό του ή επιπλέον προσωπικό.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παραχώρησης ή άλλης μορφής έννομης σχέσης


1. Η σύναψη έννομης σχέσης ως προς το μίσθιο είναι δυνατή στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν νόμιμα επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ε.Ε., κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 4282/2014 (Α' 182).

2. Η μονάδα υδατοκαλλιέργειας που αποτελεί το αντικείμενο της έννομης σχέσης είναι σε λειτουργία και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της καθώς και το σύνολο των επιμέρους αδειών βρίσκονται σε ισχύ ή σε διαδικασία ανανέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4282/2014 και δεν συντρέχουν λόγοι για την ανάκλησή τους. Ανανέωση των σχετικών αδειών αιτείται ο φορέας στο όνομα του οποίου αυτές έχουν εκδοθεί και ο οποίος έχει υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης της υδάτινης έκτασης με το Δημόσιο.

3. Η σύναψη έννομης σχέσης ως προς το μίσθιο δεν μπορεί να πραγματοποιείται πριν παρέλθει η προθεσμία ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της, ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται, και πριν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης δυναμικότητάς της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014.

4. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και να ανανεώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4282/2014. Σε περίπτωση μη ανανέωσης ή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η έγκριση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της σύμβασης έννομης σχέσης ανακαλείται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014 περί απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων και απελευθέρωσης της υδάτινης έκτασης. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης με υπεκμίσθωση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά/αθροιστικά τα οκτώ (8) έτη ανά εικοσαετία (αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έννομης σχέσης).

5. Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, ενώ αυτές μπορούν να ανανεώνονται μετά τη λήξη τους, με έγκριση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

6. Η σύμβαση παραχώρησης με υπεκμίσθωση αποτελεί δικαιολογητικό πλήρωσης του κριτηρίου 3(α-γ) του άρθρου 4 «Κριτήρια μοριοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» της αριθμ. 521/53656/16.5.2017 υπουργική απόφαση (Β' 1780) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014».

7. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατέχουν περισσότερες της μίας μονάδες, ο αριθμός μονάδων για τις οποίες μπορούν να συνάψουν σύμβαση είτε ως υπεκμισθωτές είτε ως υπομισθωτές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των μονάδων που κατέχουν ως αδειούχοι.

Άρθρο 3
Αντικείμενο έννομης σχέσης, διαδικασία έγκρισης αυτής


1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας που μισθώνουν θαλάσσιο χώρο με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια, μπορεί να επιτρέπεται:
(α) η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του μισθίου και των εντός αυτού εγκαταστάσεων, ή
(β) η παροχή υπηρεσιών εκτροφής έναντι ανταλλάγματος,
εφόσον οι ενέργειες αυτές τεκμηριωμένα προάγουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην βιωσιμότητα και την αποδοτική λειτουργία της υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης του μισθωτή της υδάτινης έκτασης.

2. Η παραχώρηση του μισθίου και των εγκαταστάσεων αυτού ή η παροχή υπηρεσιών εκτροφής γίνεται με έγγραφη σύμβαση, η οποία καθορίζει το είδος της έννομης σχέσης μεταξύ υπεκμισθωτή και υπομισθωτή ή μεταξύ παρόχου και λήπτη.

3. Σχέδιο της σύμβασης μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, συνημμένο σε σχετική αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης από τον Συντονιστή αυτής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Σε περίπτωση μη έγκρισης του σχεδίου της σύμβασης η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενημερώνει εγγράφως τους αιτούντες, τεκμηριώνοντας τους λόγους απόρριψης του αιτήματος ή ζητώντας σχετικές τροποποιήσεις.

4. Μετά την χορήγηση της έγκρισης, η σύμβαση υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός μηνός από την έγκριση. Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή διαπιστωθεί ότι δεν συμφωνεί με το εγκεκριμένο σχέδιο, καθίσταται άκυρη και η έγκριση ανακαλείται με σχετική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός μηνός από την κοινοποίησή της.

5. Η πράξη παραχώρησης ή η σύναψη άλλης μορφής έννομης σχέσης ως προς τη χρήση ή εκμετάλλευση του μισθίου δεν συνεπάγεται τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Κριτήρια έγκρισης


1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την έγκριση της σύναψης έννομης σχέσης είναι τα εξής:
α) Αίτηση των νόμιμων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων φορέων.
β) Σχέδιο σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων φορέων.
δ) Τεκμηριωμένη έκθεση, που ενέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει αιτιολογημένα ότι η έννομη σχέση προάγει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει ουσιαστικά στην βιωσιμότητα και την αποδοτική λειτουργία της υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης του μισθωτή της υδάτινης έκτασης. Στην έκθεση επίσης θα αναφέρονται για κάθε συμβαλλόμενο: ο αριθμός των μονάδων που κατέχει ως αδειούχος, ο αριθμός των συμβάσεων έννομης σχέσης και το είδος αυτών, που έχει συνάψει για μονάδες υδατοκαλλιεργειών, καθώς και ο αριθμός των εκκρεμών αιτημάτων για έγκριση σύναψης έννομης σχέσης.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, ο υπεκμισθωτής και ο υπομισθωτής θα πρέπει στην έκθεση, την οποία υποβάλλουν από κοινού, να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την έγκριση της σύμβασης, με σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. Κριτήρια για την έγκριση, όσον αφορά τον υπεκμισθωτή, αποτελούν (α) η μειωμένη ετήσια παραγωγή, μικρότερη της εγκεκριμένης δυναμικότητάς του, αλλά όχι της οριζόμενης στην παράγραφο 1β του άρθρου 14 του ν. 4282/2014, (β) τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης, κατά τουλάχιστον τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ή (γ) συνθήκες ανωτέρας βίας. Όσον αφορά τον υπομισθωτή, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η υδατοκαλλιεργητική του δραστηριότητα, η οικονομική του δυνατότητα να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες λειτουργίας της μονάδας, εξαντλώντας την εγκεκριμένη δυναμικότητα της, καθ' όλη τη διάρκεια της έννομης σχέσης.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο και όροι της σύμβασης έννομης σχέσης, υποχρεώσεις συμβαλλομένων


1. Κάθε σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ δύο φορέων ορίζει το είδος της έννομης σχέσης και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τους όρους που ρυθμίζουν τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων ως προς την λειτουργία της μονάδας, τους οικονομικούς όρους, τα ανταλλάγματα και τις εμπορικές ή άλλες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων (π.χ. ως προς την προμήθεια πρώτων υλών, κάλυψη εξόδων, τιμολογήσεις, αποζημιώσεις), κ.λπ.

2. Στην σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκτροφής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο ρητός όρος ότι «ο πάροχος παραμένει ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την νόμιμη χρήση της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και των εντός αυτής εγκαταστάσεων καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση της έκτασης αυτής και την τήρηση των όρων της σύμβασης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».

3. Στη σύμβαση παραχώρησης του μισθίου με υπεκμίσθωση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι εξής ρητοί όροι:
α) «Ο υπομισθωτής ευθύνεται έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την νόμιμη χρήση της υδάτινης έκτασης και των εντός αυτής εγκαταστάσεων, καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του υπεκμισθωτή έναντι του Δημοσίου που απορρέουν από την χρήση της έκτασης αυτής, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης», και
β) «Κάθε δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για αποβολή ή επιβολή άλλης κύρωσης κατά του υπεκμισθωτή, λόγω παράβασης νόμου ή όρου της εκ μέρους του Δημοσίου εκμίσθωσης, ισχύει και εκτελείται νόμιμα κατά του υπεκμισθωτή και μόνον. Το Δημόσιο δεν κωλύεται από την συνύπαρξη του υπομισθωτή στην χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεων και ο υπομισθωτής συναποβάλλεται ή υφίσταται από κοινού τις κατά του υπεκμισθωτή κυρώσεις χωρίς άλλη διαδικασία και δεν δικαιούται να ασκήσει κατά του Δημοσίου κανένα δικαίωμα, που τυχόν απορρέει από την σύμβαση παραχώρησης μεταξύ αυτού και του υπεκμισθωτή».

4. Ο υπομισθωτής έχει την ευθύνη για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δελτίων δεδομένων (απογραφικά δελτία) της μονάδας για κάθε ημερολογιακό έτος της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 2287/40083/2015 υπουργική απόφαση (Β' 695), καθώς και την παροχή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται στις αποφάσεις αδειοδότησης της μονάδας.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ένα ή και τους δύο συμβαλλόμενους, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες από τον ένα ή και τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 6
Τροποποίηση σύμβασης


Τροποποιήσεις των εγκεκριμένων συμβάσεων παραχώρησης (υπεκμίσθωσης) ή παροχής υπηρεσιών εκτροφής είναι δυνατές μετά από έγκριση και έκδοση νέας απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον με αυτές δεν αναιρούνται και δεν θίγονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


Συμβάσεις παραχώρησης ή άλλης μορφής έννομης σχέσης ως προς τη χρήση και εκμετάλλευση του μισθίου και των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός αυτού, καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτροφής, που έχουν συναφθεί χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έκδοση της παρούσας, οφείλουν να προσαρμοσθούν εντός εξαμήνου στις διατάξεις της. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται αρμοδίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο