Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5421/6.10.2017 Μη χρήση επενδυτικού αγαθού - Επιστροφή ΦΠΑ ποσού

(Μη χρήση επενδυτικού αγαθού - Επιστροφή ΦΠΑ ποσού)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 06/10/2017
Αριθμός απόφασης: 5421

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 534
ΦΑΞ: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 10/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού κατά της υπ’ αριθ /11-04-2017 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ’ αριθ /11-04-2017 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την από 11/04/2017 οικεία έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου επιστροφής ΦΠΑ (ν.2859/2000 και ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013/24-12-2013) της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ /11-04-2017 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, απορρίφθηκε μερικώς η με αριθμ /07-12-2015 αίτηση επιστροφής ΦΠΑ τηςπροσφεύγουσας, κατά το ποσό των 81.157,27€.

Το ως άνω προέκυψε από το πόρισμα της από 11/04/2017 έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου επιστροφής ΦΠΑ (ν.2859/2000 και ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013/24-12-2013) της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που προέκυψε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ /16-05-2016 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ως άνω πόρισμα, η ως άνω διαφορά ΦΠΑ προέκυψε λόγω του ότι: α) η προσφεύγουσα ενώ όφειλε δεν πραγματοποίησε διακανονισμό για τα πάγια που καταχώρησε στα βιβλία της τη χρήση 2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 2859/2000, όποτε ο έλεγχος μείωσε το φόρο των εισροών κατά το ποσό των 34.868,42€, που αφορά τον αναλογούντα ΦΠΑ επί της αξίας για αγορά ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών ύψους 181.275,72€ της χρήσης 2010 και β) ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του μερικού ελέγχου δυνάμει της με αριθ. /16-05-2016 εντολής, μηδένισε το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου 2013, ύψους 46.288,85€. Ως εκ τούτο το δηλωθέν πιστωτικό υπόλοιπο χρήσης 2014, ύψους 565.905,80 (ποσό για έκπτωση 56.428,53€, ποσό για επιστροφή 509.477,27€), μειώθηκε στο ποσό των 484.748,53€ (ποσό για έκπτωση 56.428,53€, ποσό για επιστροφή 428.320,00€).

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά α) την ακύρωση άλλως την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, β) την αποδοχής της με αρ. πρωτ /7-12- 2015 αίτησή της και γ) την επιστροφή του αιτηθέντος πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντόκως από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της (07-12-2015), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53§2 του ν.4174/2013, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε διακανονισμό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής / αγοράς επενδυτικού αγαθού, δηλαδή επί των δαπανών (εισροών) ανακαίνισης του ξενοδοχειακού της συγκροτήματος, επειδή η μη έναρξη χρησιμοποίησης αυτού εντός της προθεσμίας του προτελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ δεν ανάγεται σε δική της υπαιτιότητα, αλλά σε ενέργειες (πράξεις και παραλείψεις) της Διοίκησης.

2. Ο διακανονισμός του ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες (εισροές) ανακαίνισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, κατ' εφαρμογή του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, αντίκειται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

3. Η υποχρέωση της Εταιρείας σε διακανονισμό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής/αγοράς επενδυτικού αγαθού συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος της.

4. Κατά σύμφωνη με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ ερμηνεία του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής / αγοράς του επενδυτικού αγαθού είναι άμεσα εκπεστέος, δεδομένου ότι η Εταιρεία είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εν λόγω πάγιο (ξενοδοχείο) σε φορολογητέες πράξεις, χωρίς η έκπτωση του να συναρτάται (δια της διαδικασίας του διακανονισμού) με την περαιτέρω πραγματοποίηση ή μη φορολογητέων εκροών εντός της πενταετούς περιόδου από την κατασκευή του.

5. [Επικουρικός λόγος] Δεδομένου ότι το εν λόγω επενδυτικό αγαθό είναι ακίνητο (ξενοδοχειακό συγκρότημα), η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να γίνει έναρξη χρησιμοποίησης του (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 στην οποία παραπέμπει η ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου), είναι 10ετής.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 33§§1,2,3 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.»

2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους.

Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

Για τα ακίνητα, η μίσθωση των οποίων υπάγεται στο φόρο, κατόπιν της επιλογής που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Το ποσό του φόρου που εναπομένει για διακανονισμό κατά το χρόνο άσκησης της επιλογής φορολόγησης, διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα ετών.»

3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο:

α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:

αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».

ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,

γγ) για παράδοση ακινήτων με σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986. δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (Α' 286) όπως ισχύει.

β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.

Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.

Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας.»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 34§1 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

«1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την Παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή

β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:

i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή,».

ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή

iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο.

Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.»

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπ' αριθμ /07-12-2015 αίτησή της προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ αιτήθηκε να της επιστραφεί το ποσό των 509.477,27€ από το πιστωτικό της υπόλοιπο ύψους 565.905,80€ της φορολογικής περιόδου 01/01 - 31/12/2014, που προέρχεται από αγορές και κατασκευές επενδυτικών αγαθών.

Επειδή, συνεπεία της ως άνω αίτησης, εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η με αριθ /16-05-2016 εντολή προσωρινού ελέγχου, για τη φορολογική περίοδο 01/01- 31/12/2014.

Επειδή, σε εκτέλεση της ως άνω εντολής, διενεργήθηκε έλεγχος στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας, και κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

α) Η προσφεύγουσα, κατόπιν της με αριθμ /18-12-2008 άδειας οικοδομής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας προχώρησε στον εκσυγχρονισμό, ανακαίνιση επέκταση και αναβάθμιση από 4* σε 5* του ιδιόκτητου ξενοδοχείου « » που βρίσκεται στις Μπενίτσες του Δήμου
Κερκυραίων της νήσου Κέρκυρας.

β) Η ως άνω επένδυση παρακολουθείται στα βιβλία της προσφεύγουσας μέσω του λογαριασμού 15. «Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση» ο οποίος την 31/12/2014 παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 13.595.431,57€.

γ) Η προσφεύγουσα, από τη χρήση 2010 έως και την κρινόμενη χρήση 2014, από το ανακαινιζόμενο ξενοδοχείο δεν πραγματοποίησε φορολογητέες εκροές (έσοδα). δ) Τη χρήση 2010, η προσφεύγουσα πραγματοποίησε εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ιδιόκτητου ξενοδοχείου και οι σχετικές δαπάνες, για αγορά ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών, (φορολογητέες εισροές) συνολικής αξίας 181.275,72€ έχουν καταχωρηθεί στο Λ/15 «Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση».

ε) Ο αναλογών ΦΠΑ, των ως άνω επενδυτικών δαπανών ποσού 34.868,42€ , λόγω αδυναμίας συμψηφισμού, ζητήθηκε και επεστράφη στην προσφεύγουσα μετά από προσωρινό έλεγχο που έγινε από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, δυνάμει της με αριθ /18-05-2012 εντολής ελέγχου.

στ) Η προσφεύγουσα, δεν πραγματοποίησε διακανονισμό για τα πάγια που καταχώρησε στα βιβλία της, τη χρήση 2010, με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Ιουνίου 2015 (ΠΟΛ. 1149/10-07- 2015), ως όφειλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 που ορίζουν ότι «εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου».

ζ) Από το πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ /16-05-2016 εντολής μερικού ελέγχου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013, προκύπτει ότι ο έλεγχος δεν αναγνώρισε το προς έκπτωση πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 46.288,85€.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο υπό κρίση έλεγχος: α) προχώρησε σε διακανονισμό παγίων για τα πάγια που καταχώρησε στα βιβλία της η προσφεύγουσα, τη χρήση 2010, μειώνοντας το φόρο των εισροών κατά το ποσό των 34.868,42€ που αφορά τον αναλογούντα ΦΠΑ επί της αξίας για αγορά ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών ύψους 181.275,72 € της χρήσης 2010, και β) μηδένισε το δηλωθέν πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης 2013, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο πίνακα που ακολουθεί:

Πιστωτικό Υπόλοιπο φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2014 - 565.905,80€
Καταλογισμός, βάσει άρθρου 33 του ν. 2859/2000 (Διακανονισμός παγίων
χρήσης 2010) 34.868,42€
Μη αποδεκτό πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2013, βάσει
ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ /16-05-2016
εντολής μερικού ελέγχου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 46.288,85 €
Πιστωτικό Υπόλοιπο - 484.748,53 €
Γ ια έκπτωση - 56.428,53 €
Για επιστροφή - 428.320,00 €

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 και στις σχετικές ΠΟΛ., που ορίζεται ότι «εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου» δεν περιλαμβάνονται πιθανές εξαιρέσεις ή αντικειμενικές δυσκολίες που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του επενδυτικού έργου, οι σχετικοί ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι αβάσιμοι.

Επειδή, με την 2006/112/ΕΚ Ευρωπαϊκή οδηγία θεσπίστηκε το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, την οποία οδηγία η χώρα μας την ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο με το ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

Επομένως, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το άρθρο 33 του ν.2859/2000 αντίκειται στις ρυθμίσεις της 2006/112/ΕΚ Ευρωπαϊκής οδηγίας είναι αβάσιμος. 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 11/04/2017 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2014, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Ως εκ τούτου, η κρινόμενη ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου εταιρείας- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Διαχειριστική Περίοδος 01/01-31/12/2014

Πιστωτικό Υπόλοιπο - 484.748,53 €
Ποσό για έκπτωση - 56.428,53 €
Ποσό για επιστροφή - 428.320,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο