Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2004 ]

ΠΟΛ.1151/29.12.2004 Διαφύλαξη εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων και αποδείξεων μεταφοράς με πλοία, σε ηλεκτρονική μορφή.(Αρ. Πρ.: 1104297/868/0015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(Διαφύλαξη εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων και αποδείξεων μεταφοράς με πλοία, σε ηλεκτρονική μορφή.(Αρ. Πρ.: 1104297/868/0015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1104297/868/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1151

ΘΕΜΑ: Διαφύλαξη εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων και αποδείξεων μεταφοράς με πλοία, σε
ηλεκτρονική μορφή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γιγ΄) και στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 καθώς και της παρ. 3 του ίδιου άρθρου του Π.Δ. 186/1992 όπως ισχύουν.

3. Την 14650/ΔIΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/8) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι στους εκμεταλλευτές Επιβατηγών πλοίων του Π.Δ. 120/97, χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς ή χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό και ως σύστημα καταγραφής των επιβατών δρομολογίων εξωτερικού (από ελληνικό λιμάνι απ΄ ευθείας σε λιμάνι εξωτερικού), σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 (Π.Δ. 23/1999 ΦΕΚ 17 Α΄ όπως ισχύει) και είναι εφοδιασμένοι με την κατά τα ανωτέρω σχετική βεβαίωση καθώς και βεβαίωση καταγραφής επιβαινόντων από την ίδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. για τους πλόες αυτούς.

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων και οχημάτων σε πλοία στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων εν γένει, με παράλληλη διασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και των συμφερόντων του Δημοσίου.

6. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESCORT).

7. Τέλος, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Παρέχεται δυνατότητα στους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων του Π.Δ. 120/97, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, καθώς και στους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες από ελληνικό λιμάνι απ΄ ευθείας σε λιμάνι εξωτερικού και χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ως σύστημα καταγραφής επιβατών, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1980 (Π.Δ. 23/1999 ΦΕΚ 17 Α΄ όπως ισχύει) και είναι εφοδιασμένοι με την προαναφερόμενη σχετική βεβαίωση καθώς και με βεβαίωση καταγραφής επιβαινόντων από την ανωτέρω Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., η οποία να είναι σε ισχύ, να διαφυλάττουν τα εισιτήρια επιβατών και τις αποδείξεις μεταφοράς εκδόσεώς τους, σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD-ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη, μετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), εφόσον υπάρχει και σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των στοιχείων αυτών.

2. Ο οπτικός δίσκος σημαίνεται (θεωρείται) και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται απ΄ αυτόν. Για την διαδικασία σήμανσης των οπτικών δίσκων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 10532931347/(ΦΕΚ 461 Β΄) «Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων».

3. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη σήμανση των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο