Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2018 ]

ΕΛΤΕ ΔΣ αριθμ. 144/8/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου και στον Γραμματέα του Δ.Σ.

(Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου και στον Γραμματέα του Δ.Σ.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 144/8/11-01-2018

(ΦΕΚ Β' 371/08-02-2018)
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3148/2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 136/05.06.2003), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 247/27.11.1995)», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204/19.7.1974), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 74/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» (ΦΕΚ Α' 94/19.6.2009), όπως ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001758 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1981/21-11-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 622/27-11-2017).

7. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία της Ε.Λ.Τ.Ε., είναι αναγκαία η χορήγηση αρμοδιότητας διοικητικού χαρακτήρα στην Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 της Ε.Λ.Τ.Ε.,

αποφασίζει:

1. Τη μεταβίβαση στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν.3148/2003 των παρακάτω αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Α) Την έκδοση επιταγών και των εντολών μεταφοράς κεφαλαίων του Λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Ε.Λ.Τ.Ε που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό 104/54005389 (IΒΑΝ GR6601101040000010454005389) με την υπογραφή του Προέδρου και του Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών, τον Β' Αντιπρόεδρο.

Β) Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών, από τον Πρόεδρο και τον Α' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών, τον Β' Αντιπρόεδρο.

Γ) Εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε. για τη διενέργεια των παρακάτω:

(i) Να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων για τον υπολογισμό της εισφοράς του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136Α'/05.06.2003), όπως αυτός ισχύει, και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, με την υποχρέωση τακτικής μηνιαίας ενημέρωσης του Δ.Σ.

(ii) Την κατάρτιση και υπογραφή καταστάσεων πληρωμών, που αφορούν μισθούς, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα, και πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και φόρους εισοδήματος, των παρεχόντων τις υπηρεσίες τους στην Ε.Λ.Τ.Ε.

(iii) Την πληρωμή των σχετικών παραστατικών που αφορούν τις μετακινήσεις του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και του πάσης φύσεως προσωπικού της Επιτροπής και των Συμβουλίων αυτής (Σ.ΛΟ.Τ, Σ.Π.Ε. και Πειθαρχικό), για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός χώρας, εφόσον η μετακίνηση αυτή έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. με απόφασή του.

(iv) Την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων προμηθειών αγαθών, αναθέσεων εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Ε.Λ.Τ.Ε., εφόσον η σχετική απόφαση έχει ληφθεί από το Δ.Σ.

(v) Την έγκριση πληρωμών, εφάπαξ ή περιοδικά, που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες και έργα, εφόσον η σχετική δαπάνη έχει εγκριθεί, από το Δ.Σ., και πληρούνται οι νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις.

(vi) Την έγκριση πληρωμών των πάσης φύσεως πάγιων εξόδων της Ε.Λ.Τ.Ε. όπως λογαριασμούς ηλεκτρισμού, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δαπάνες μίσθωσης ακινήτου και έξοδα κοινοχρήστων, κτιριακής, ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής συντήρησης, στάθμευσης, εταιριών καθαριότητας και φύλαξης των γραφείων του κτιρίου της Ε.Λ.Τ.Ε., καθώς και την έγκριση προκαταβολών για ταχυδρομικά τέλη.

(νii) Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης κανονικών αδειών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Επιτροπής.

(viii) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Επιτροπής.

(ix) Την έκδοση των αποφάσεων τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στις οργανικές μονάδες της.

(x) Την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων για τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών της Ε.Λ.Τ.Ε.

(xi) Την απάντηση αιτημάτων ή αναφορών παραπόνων ή καταγγελιών πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της και την έκδοση των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών τον Β' Αντιπρόεδρο. Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών πληρωμών του προηγούμενου μήνα, στην πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα.

Δ) Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την κάλυψη μικροδαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε.
Το ανωτέρω ποσό δύνανται να ανανεώνεται εφόσον πραγματοποιείται από τα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής απόδοση προηγούμενου λογαριασμού στο Δ.Σ. με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ε) Στον Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. την έκδοση ακριβών αντιγράφων ή ακριβών αποσπασμάτων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΣΤ) Την έγκριση σύμβασης για τη χρήση εκδόσεων IFAC.

Ζ) Την έγκριση μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών , εντεταλμένων ελεγκτών και υπαλλήλων της ΕΛΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η) Την έκδοση επιταγών και εντολών μεταφοράς κεφαλαίων του λογαριασμού διαθεσίμων κεφαλαίων της ΕΛΤΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αρ. ΚΑ 250 115106 (IBAN GR 6101000240000000250115106) με την υπογραφή του Προέδρου και του Α' Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή αυτών, τον Β' Αντιπρόεδρο.

Θ) Την αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης, κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων αγαθών, της εκτέλεσης έργων, της παροχής υπηρεσιών καθώς και της δυνατότητας διενέργειας των σχετικών δαπανών, μέχρι του ισχύοντος για την απευθείας ανάθεση ποσού το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), πλέον ΦΠΑ.

Ι) Την αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης, έγκρισης, ανανέωσης, παράτασης, παύσης και υπογραφής πάσης φύσεως συνδρομών της ΕΛΤΕ μέχρι του ισχύοντος για την απευθείας ανάθεση ποσού το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), πλέον ΦΠΑ.

Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της και την έκδοση των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή αυτών το Β' Αντιπρόεδρο.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν υποχρεούνται να τηρούν ενήμερο το Δ.Σ. για κάθε σοβαρό κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητας τους και δύνανται να παραπέμπουν προς υπογραφή από το Δ.Σ., οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

Όλες οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται παράλληλα και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η μεταβίβαση στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3148/2003 των αναφερόμενων ως ανωτέρω αρμοδιοτήτων, εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο