Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5417/6.10.2017 Μη αποδοχή - Πρόστιμο για μη τήρηση βιβλίων σε πλοίο μέχρι 9 κόρους ψαράς

(Μη αποδοχή - Πρόστιμο για μη τήρηση βιβλίων σε πλοίο μέχρι 9 κόρους ψαράς)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

Καλλιθέα, 06/10/2017
Αριθμός απόφασης: 5417

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604574
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» δ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 001126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανή προσφυγή της « », ΑΦΜ « », κατοίκου Καλαμάτας, οδός « » κατά της υπ' αριθ. « »/2017 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου ΕΛΠ, διαχειριστικής περιόδου 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ. « »/29-03-2017 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου ΕΛΠ, διαχειριστικής περιόδου 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 29/03/2017 οικεία Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) της ως άνω Δ.Ο.Υ..

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής της « », ΑΦΜ « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. « »/29-03-2017 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου Ε.Λ.Π. χρήσης 2016 επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 2.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση της προσφεύγουσας στις 20/12/2016 από ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, δυνάμει της υπ' αριθ. « »/16-12-2016 εντολής ελέγχου. Από τον ως άνω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η
προσφεύγουσα δεν τηρούσε βιβλίο εσόδων-εξόδων, ούτε διέθετε ταμειακή μηχανή ή χειρόγραφο μπλοκ για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Η προσφεύγουσα είχε, προ εικοσαετίας, υποβάλλει την υπ' αριθ. « »/10-01-1997 δήλωση μεταβολών μετάταξης και της είχε χορηγηθεί απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. Η φορολογική αρχή ωστόσο έκρινε ότι κατά τον χρόνο του ελέγχου, ήταν υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και καταλόγισε την σχετική παράβαση.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

- Η φορολογική αρχή εσφαλμένα θεώρησε ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την επιβολή του προστίμου. Η διάταξη του άρθ. 30 παρ. 14 ΕΛΠ και το άρθ. 2 της ΠΟΛ. 1007/2015 προβλέπει ρητή απαλλαγή για ατομικές επιχειρήσεις όπως η δική μου.

- Με την υπ' αριθ. « »/10-01-1997 δήλωση μεταβολής στοιχείων, υπήχθην νόμιμα σε καθεστώς μη τήρησης βιβλίων και απαλλαγής από τήρηση και καταβολή ΦΠΑ. Πριν την υποβολή της εν λόγω δήλωσης τηρούσα (και τηρώ μέχρι σήμερα πλην δεν είμαι υπόχρεη να ενημερώνω) σχετικό λογιστικό βιβλίο νομίμως θεωρημένο.

Το καθεστώς απαλλαγής για την επιχείρησή μου διατηρήθηκε και για τα επόμενα έτη λειτουργίας της, μιας και δεν υπήρξε μεταβολή των προϋποθέσεων υπαγωγής της σε αυτό λόγω του μονίμως μικρού κύκλου εργασιών της μέχρι και σήμερα.

Το ίδιο καθεστώς απαλλαγής διατηρήθηκε και μετά την κατάργηση του ΚΒΣ και την εισαγωγή του ΚΦΑΣ και ομοίως με την εισαγωγή των ΕΛΠ για τις πολύ μικρές οντότητες, δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις όπως η δική μου.

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992, όπως τέθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 134/1996: «5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ από την πώληση αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ, ή μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ από την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α' 77), των οποίων η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κόρους » (ϊα όρια της παρ. 5 του άρθρου 2, τέθηκαν όπως ισχύουν με το άρθρο 27 § 6 του N. 3522/2006 και ισχύουν από 1-1-2007 όπως ορίζεται από το άρθρο 39 περ. θ' του ίδιου νόμου. Τα προηγούμενα όρια ήταν αντίστοιχα 9000 και 4.000 ευρώ. Έως 31-12-2002 τα όρια ήταν αντίστοιχα 7500 και 3000 ευρώ.)

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992, όπως ίσχυε: «2. O προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του: α) να απαλλάσσει από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου τον υπόχρεο, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας και την έκδοση των αποδείξεων του άρθρου 13 του Κώδικα αυτού, καθώς και να επιτρέπει σ' αυτόν την τήρηση βιβλίων πρώτης κατηγορίας αντί δεύτερης κατηγορίας, εφόσον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών »

Επειδή από 23-4-2010 σύμφωνα με το άρθρο 19 § 29 του ν. 3842/2010, η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. αντικαταστάθηκε ως εξής; «2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του:

α) να απαλλάσσει μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου ή κατά την ένταξή του στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων:

αα) τον υπόχρεο από την τήρηση βιβλίων δεύτερης κατηγορίας και από την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών και

αβ) τον πωλητή αποκλειστικά σε υπαίθρια σταθερά σημεία πώλησης αγαθών όπως, κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών και κάστανων...»

Επειδή με τα οριζόμενα στην παρ. 32 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010: «Εντάσσονται την 1η Ιουλίου 2010 στη Β' κατηγορία βιβλίων οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αγορών σύμφωνα με την απόφαση 1042718/295/0015/ ΠΟΛ.1112/12.3.1993 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 237 Β'/ 7.4.1993) και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., που καταργούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. από την τήρηση βιβλίων και υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να τηρούν βιβλία.»

Επειδή περαιτέρω με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1091/14-06-2010 προβλέπεται ότι: « Με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων, επιτηδευματίες απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων καθώς και επιτηδευματίες που εντάσσονταν στην Α' κατηγορία βιβλίων (βιβλίο Αγορών), εντάσσονται στην Β' κατηγορία βιβλίων (βιβλίο εσόδων - εξόδων).

Ειδικότερα:

Παράγραφος 1
Απαλλασσόμενοι επιτηδευματίες που εντάσσονται στη Β' κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και εντάσσονται στη Β' κατηγορία τήρησης βιβλίων οι πιο κάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, οι οποίοι με τις προϊσχύουσες διατάξεις και εφόσον τα έσοδά τους ήταν κάτω των 5.000 ευρώ απαλλάσσονταν από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων:

α) Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ίδιες ή μη και εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων για τις υπηρεσίες που παρέχει εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης ακόμη και όταν τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Επαγγελματική εγκατάσταση για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ο χώρος από τον οποίο κατ' ουσία και όχι τυπικά ασκείται η δραστηριότητα, δηλαδή η εγκατάσταση εκείνη από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες με την παρουσία ή όχι του αντισυμβαλλόμενου.

Χρόνος ένταξής τους στη Β' κατηγορία

Οι παραπάνω επιτηδευματίες εντάσσονται υποχρεωτικά στη Β' κατηγορία βιβλίων από την 1η Ιουλίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' του άρθρου 92 του νόμου 3842/2010 και της παραγράφου 32 του άρθρου 19, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων του διαστήματος 1/1-30/6/2010. Την 1/1/2011 θα ενταχθούν σε κατηγορία βιβλίων με βάση το σύνολο των εσόδων του 2010 όπως αυτά προσδιορίζονται στη φορολογία εισοδήματος, όχι όμως κατώτερη της δεύτερης.»

Επειδή βάσει των ανωτέρω διατάξεων η προσφεύγουσα, είχε τύχει απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων με την υπ' αριθ. « »/10-01-1997 δήλωση μεταβολών-μετάταξης προς τη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. Ωστόσο, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992, τροποποιήθηκαν με το ν. 3842/2010 και ως εκ τούτου, η χορηγηθείσα απαλλαγή δεν ήταν πλέον σε ισχύ από 01/07/2010, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε υποχρεωτικά σε καθεστώς τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας και έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα.

Επειδή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4308/2015 (όπως ισχύει από 01/01/2015): «1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.»

Επειδή περαιτέρω με την παρ. 14 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης.»

Επειδή συνακόλουθα με την ΠΟΛ. 1007/2015 (ΦΕΚ B 73 - 16.01.2015) με θέμα «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων» προβλέπεται στο άρθρο 2 ότι:

«Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:

1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια. Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.

2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') με εξαίρεσή τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης »

Επειδή το άρθρο 39 του ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 251 του ν.4281/2014 ορίζει για το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ότι: «1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος »

Επειδή ωστόσο με την παράγραφο 5 του προαναφερόμενου άρθρου: «Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν από τον υποκείμενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.»

Επειδή στη συνέχεια με την ΠΟΛ 1126/17-06-2015 παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την ως άνω απαλλαγή και ειδικότερα με την παρ. 3: «Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές απαλλαγή ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής, είναι προαιρετική και εφαρμόζεται κατ' επιλογή των υποκειμένων, υπό τον όρο ότι πληρούται το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την απαλλαγή τους από το ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές
υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητες της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα τις αποφέρει αυξημένα έσοδα. Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.» ενώ με την παρ. 7: «Περαιτέρω, με τις παραγράφους 5 έως 8, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε περίπτωση μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα. Συγκεκριμένα, η μετάταξη επιχείρησης από το ένα καθεστώς στο άλλο πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει τουλάχιστον για ολόκληρη την διαχειριστική περίοδο.

Για το γεγονός αυτό υποβάλλεται δήλωση μεταβολών μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΔ (εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου).

Μετάταξη σε ημερομηνία διαφορετική από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δεν προβλέπεται. Σε περίπτωση όμως που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε την προβλεπόμενη ημερομηνία (εκπληρώνονται δηλαδή ορθά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου καθεστώτος) αλλά υποβάλλεται εκπρόθεσμα μόνο η δήλωση μεταβολών, επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη αυτή δήλωση το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ.»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013: «1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.»

Επειδή με το άρθρο 54 του ΚΦΔ:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το
άρθρο 13 υποχρεώσεις του

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε', ζ', η' και ιδ' της παραγράφου 1»

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα, εφόσον επιθυμούσε και πληρούσε τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων, όφειλε εντός 10 ημερών από την έναρξη της χρήσης να δηλώσει τη σχετική μεταβολή προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς των απαλλασσόμενων. Ωστόσο, δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση μετάταξης με συνέπεια να είναι υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, ήτοι όφειλε στη χρονική περίοδο του ελέγχου να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει λογιστικά στοιχεία (παραστατικά).
Ως εκ τούτου, ορθώς η αρμόδια φορολογική αρχή καταλόγισε την σχετική παράβαση και εξέδωσε την προσβαλλόμενη με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή πράξη επιβολής προστίμου.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2017 και με αριθ. πρωτ. « » ενδικοφανούς προσφυγής της « », ΑΦΜ « » και την επικύρωση της υπ' αριθ. « »/29-03-2017 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου Ε.Λ.Π. διαχειριστικής περιόδου 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό 'Ετος 2016

Πρόστιμο άρ. 54 ν. 4174/2013: 2.500,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεη.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο