Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 368/2018 Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

(Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 368/24-01-2018

(ΦΕΚ Β' 352/07-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ.1, 9 και 10 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α' 98).
γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

2. Την αριθμ. Υ186/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β'3671) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα».

3. Την αριθ. Υ213/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 3955) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου».

4. Την αριθ. 18686/2.6.2017 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Β' 1998) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μπαλάφα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Είσοδος και διαμονή για μακρόχρονη εκπαίδευση

Άρθρο 1
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής


1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα για την εκπαίδευση χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει τους έξι μήνες.

2. Στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για τον ανωτέρω σκοπό χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

3. Η διάρκεια της άδειας διαμονής ορίζεται για χρονικό διάστημα έως τριάντα έξι (36) μήνες αναλόγως του προγράμματος σπουδών. Η χρονική διάρκεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής για μικρότερη χρονική περίοδο, η άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί υπό τους ίδιους όρους έως τη συμπλήρωση του ανώτατου συνολικού χρονικού ορίου των τριάντα έξι μηνών.

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης διακοπής της φοίτησης, η κατά περίπτωση Σχολή Εκπαίδευσης ενημερώνει αμελλητί, αφενός την αρμόδια Αεροπορική Αρχή του Αερολιμένα πτητικών δραστηριοτήτων, αφετέρου την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης κατά περίπτωση. 

5. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά για την εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για μακρόχρονη εκπαίδευση


Καθορίζουμε πέραν των γενικών δικαιολογητικών, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών [Α'1820], τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) για μακρόχρονη εκπαίδευση, ως κατωτέρω:
α) Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης, στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας.
β) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία προκύπτει η διάρκεια της εκπαίδευσης, η ημερομηνία έναρξης εκάστου προγράμματος σπουδών και το ύψος των συνολικών διδάκτρων.
γ) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης ότι ο υποψήφιος σπουδαστής πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός από εκάστη Σχολή.
δ) Βιογραφικό σημείωμα (curriculum vitae) του υποψήφιου σπουδαστή, καθώς και του προσώπου που τυχόν αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του υποψηφίου σπουδαστή στην Ελλάδα, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βεβαιώσεις ετησίων αποδοχών ή εξάμηνη κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.α.)
Οι ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές πριν την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου, αποστέλλουν, άμεσα, τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, προς τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.
Οι εν λόγω αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη εκάστου προγράμματος σπουδών.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας και πριν από την έκδοση της θεώρησης εισόδου, η αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή καλεί τον υποψήφιο σπουδαστή να προσκομίσει κυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του 1/3 του συνολικού ύψους των διδάκτρων.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής


1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:
α) Έντυπο αίτησης,
β) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
γ) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου. Στην περίπτωση που ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης του από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησής του.
δ) παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.
ε) θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας,
στ) βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια της εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, το ύψος των συνολικών διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών και
ζ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος, όπως οι σχετικές καλύψεις προβλέπονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν.4251/2014.

2. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας,
β) πρόσφατη βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ότι εξακολουθεί η φοίτηση,
γ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος, όπως οι σχετικές καλύψεις προβλέπονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 και
δ) παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, καθώς και τέλος κόστους εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα) ύψους 16 ευρώ.
Η κατά περίπτωση υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν την ανανέωση της άδειας διαμονής, αποστέλλει άμεσα ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά.

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη


Άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί με τη με αριθμό 49122/30.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2657) κοινή υπουργική απόφαση συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Επίσης, άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με 
την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση δύνανται να ανανεωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας έως την συμπλήρωση του ανώτατου συνολικού χρονικού ορίου των τριάντα έξι (36) μηνών. Αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής που έχουν κατατεθεί βάσει της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης και εκκρεμούν, εξετάζονται βάσει των ρυθμίσεων της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Είσοδος και διαμονή για βραχυχρόνια εκπαίδευση

Άρθρο 5


1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν τμήματα για την εκπαίδευση χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δύναται να χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) για βραχυχρόνια εκπαίδευση που επιτρέπει τη διαμονή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

2. Η εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) χορηγείται, κατά περίπτωση, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών Εκπαίδευσης της προηγουμένης παραγράφου, όπως:
• Ικανότητα νυχτερινής πτήσης
• Απόκτηση ικανότητας τύπου
• Ειδικότητα εκπαιδευτή
• Σεμινάριο εξεταστών
• Σχολείο μετατροπής πτυχίων
• Επικύρωση ή ανανέωση πτυχίου
• Συμπλήρωση ωρών πτήσης.
Οι προαναφερόμενες Σχολές ενημερώνουν σχετικά τους υποψήφιους σπουδαστές.

3. Στους εισερχόμενους με εθνική θεώρηση πολίτες τρίτων χωρών, βάσει του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί, κατά το χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
Επίσης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης όλων των σπουδών πριν από τη λήξη της ανωτέρω εθνικής θεώρησης, ο σπουδαστής ενημερώνει τη Σχολή για την ημερομηνία οριστικής αναχώρησής του από την Ελλάδα. Στη συνέχεια η Σχολή υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα σχετικώς την αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή προκειμένου να προβαίνει σε ανάκληση (revoke) της θεώρησης, εφόσον θα έχει εκλείψει ο αρχικός λόγος για τον οποίο αυτή χορηγήθηκε.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για βραχυχρόνια εκπαίδευση


1. Καθορίζουμε, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245/28.5.2014 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών [Α'1820], τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση των θεωρήσεων εισόδου του άρθρου 5 της παρούσης για βραχυχρόνια εκπαίδευση ως κατωτέρω:
α) Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας.
β) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία θα προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η προβλεπόμενη διάρκεια αυτού, η ημερομηνία έναρξης του και το ύψος των διδάκτρων.
γ) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης ότι ο υποψήφιος σπουδαστής πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός από εκάστη Σχολή.
δ) Βιογραφικό σημείωμα (curriculum vitae) του υποψήφιου σπουδαστή, καθώς και του προσώπου που τυχόν αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του υποψηφίου σπουδαστή στην Ελλάδα, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βεβαιώσεις ετησίων αποδοχών ή εξάμηνη κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.α.)
Οι ελληνικές διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές πριν την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου, αποστέλλουν, άμεσα, τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, προς τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.
Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη εκάστου προγράμματος σπουδών.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας και πριν από την έκδοση της θεώρησης εισόδου, η αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή καλεί τον υποψήφιο σπουδαστή να προσκομίσει κυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του συνολικού ύψους των διδάκτρων.
στ) Παράβολο ύψους 150 ευρώ.

Άρθρο 7
Είσοδος και παραμονή για βραχυχρόνια εκπαίδευση που δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση αέρος


1. Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη χώρα με τουριστική θεώρηση (τύπου C), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 810/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα θεωρήσεων, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 90 ημερολογιακές ημέρες, σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν τμήματα για την εκπαίδευση χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση αέρος, με ευθύνη της κατά περίπτωση Σχολής.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

2. Είναι, επίσης, δυνατή η χορήγηση της ανωτέρω θεώρησης εισόδου (τύπου C) σε πολίτες τρίτων χωρών για τη συμμετοχή τους σε επίγειες εξετάσεις, οι οποίες συνιστούν προϋπόθεση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις Σχολές Εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις εξετάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις αέρος. Για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατά τη χορήγηση θεωρήσεων του παρόντος άρθρου, θα αναγράφεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις» ο λόγος για τον οποίο αυτές χορηγήθηκαν.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η με αριθμό 49122/30.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2657) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο