Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5406/3.10.2017 Μη επιστροφή φόρου διανομής λόγω ακύρωσης διανομής

(Μη επιστροφή φόρου διανομής λόγω ακύρωσης διανομής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 03.10.2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5406

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 573
FAX: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).

δ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 05-05-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανή προσφυγή της « », ΑΦΜ « », κατοίκου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, επί της οδού « », κατά της απορρίψεως της από 21.03.2013 και με αριθμό πρωτ. « » αιτήσεως για επιστροφή παρακρατηθέντος και αποδοθέντος φόρου εισοδήματος ύψους 51.800 ευρώ, για διανομή κερδών, χρήσεως 2009, στο προσωπικό που δεν πραγματοποιήθηκε, η οποία προσβαλλόμενη απόρριψη περιέχεται στην από 02.03.2017 Έκθεση Μερικού Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την απόρριψη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ επί της με αριθ. πρωτ. « »/21.03.2013 αίτησης επιστροφής καταβληθέντος παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από κινητές αξίες, έτους 2009

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 05-05-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής της « », ΑΦΜ « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. πρωτ. « »/21.03.2013 αίτηση η προσφεύγουσα ζητά την επιστροφή του παρακρατηθέντος και αποδοθέντος φόρου εισοδήματος από διανομή κερδών στο προσωπικό από κέρδη της χρήσης 2009 λόγω ανάκλησης της διανομής με νέα απόφαση της γενικής συνέλευσης την 10.12.2012.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά α) να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη αρνητική απόρριψη με την από 02.03.2013 και με αριθμό πρωτ. « » αιτήσεως για επιστροφή παρακρατηθέντος και αποδοθέντος φόρου εισοδήματος ύψους 51.800 ευρώ, για διανομή κερδών στο προσωπικό που δεν πραγματοποιήθηκε χρήσεως 2009, β) να υποχρεωθεί το καθού Δημόσιο να επιστρέψει, νομιμοτόκως από 21.03.2013, ποσό 51.800 ευρώ για την ως άνω αιτία.

Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 2238/1994, ορίζουν, ότι:

Άρθρο 24. Εισόδημα και απόκτηση του

1. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει:

α) Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών.

β) Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.

γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α' και β'. Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του παρόντος.

δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.

ε) Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους.

στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ22 Α') για ασφαλίσεις ζωής.
ζ)
η)

Άρθρο 26. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες θεωρείται:

Ι. Για τα κέρδη που διανέμονται από τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, σε διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Αρθρο 54. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά, οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α), όπως ισχύει.

Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας περιλαμβάνονται και μερίσματα από συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες, για τα οποία έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανομής κερδών, αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεμόμενα κέρδη με τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., το μέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από τα μερίσματα αυτά
6.Η παρακράτηση φόρου ενεργείται:
α) , β) , γ) , δ) , ε) , στ)
ζ) Ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

Επειδή, σύμφωνα με το πρακτικό Νο « »/28.06.2010 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της προσφεύγουσας... Θέμα πρώτον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής πρώτης (21ης) Εταιρικής Χρήσης (01.01.2009-31.12.2009) και των επ' αυτών Επεξηγηματικών Σημειώσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας ‘'Ειδική μνεία έγινε από τον πρόεδρο στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (α) .... Και (β)περί διανομής ποσού €_518.000,00 από κέρδη προηγουμ.ένων χρήσεων στο προσωπικό_της εταιρείας. Στη συνέχεια, η ΓενικήΣυνέλευση της..Εταιρείας_ενέκρινε_ ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2009 όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν κατά τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει σε αυτές_καμία τροποποίηση, καθώς και τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η συντέλεση της διανομής των κερδών στο προσωπικό και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων θα αποτελέσει θέμα έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά από εισήγηση του ΔΣ''.

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει, ότι:

Α) στον ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2009-31.12.2009 και συγκεκριμένα στον "Πίνακα Διάθεσης Κερδών'' ενεγράφη ποσό 518.000,00 € για "Διάθεση Κερδών στο προσωπικό''

Β) με την από 28.02.2011 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ, η προσφεύγουσα προέβη εκπρόθεσμα σε απόδοση ποσού 51.800,00 € το οποίο αποτελεί φόρο 10% επί του προς διανομή ποσού των 518.000,00 € στο προσωπικό, ήτοι 518.000,00 * 10% = 51.800,00 €.

Γ) με το υπ'αριθμ. « »/28.02.2011 διπλότυπο είσπραξης Τύπου Α' καταβλήθηκε το ποσό των 51.800,00€ πλέον 4.662,00 € λόγω εκπροθέσμου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Επειδή, σύμφωνα με το πρακτικό Νο « »/10.12.2012 της 'Εκτακτός Γενικής Συνέλευσης της προσφεύγουσας... Θέμα τέταρτο: Ανάκληση απόφασης της από 28.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. "Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της από 28.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 518.000,00 στο προσωπικό της Εταιρείας και εξουσιοδότησε τον διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας να προβεί στις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές, καθώς στις απαιτούμενες ενέργειες ως προς την τυχόν αναζήτηση καταβληθέντων φόρων".

Επειδή, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, ορίζουν, ότι:

Άρθρο 7α.  Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών.

Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
α) , β) , γ) , δ) , ε) , στ) ,
ζ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.
η) ,
θ) κλπ

Άρθρο 22α. - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

Άρθρο 33

Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 34. - Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ0 όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας,

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και [Όπως το πρώην εδ. στ' και νυν ε' αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν 2339/1995.] στ) περί διορισμού εκκαθαριστών. [Όπως το εδ. ε' καταργήθηκε και τα εδ. στ' και ζ' αναριθμήθηκαν σε εδ. ε' και στ' αντίστοιχα με την παρ. 20 του άρθρου 15 του Ν 3156/2003 (ΦΕΚ Α' 157/25.6.2003).]

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης. [Οπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν 3604/2007.]

Άρθρο 42α. - Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. [Οπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν 2339/1995.]

Άρθρο 42β. - Γενικές διατάξεις νια τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»

2. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και στον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά

Άρθρο 42δ. - Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων »

2. Ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στη παρ. 4.1.301 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

[Οπως το άρθρο 42δ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του ΠΔ 409/1986 (προσαρμογή στα άρθρα 22 και 25 της Τέταρτης Οδηγίας ΕΟΚ).]

Άρθρο 43β. - Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του παρόντος, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. [Οπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν 3604/2007 (ΦΕΚΑ' 189/8.8.2007).]

5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26. [Οπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 3604/2007.]

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Επειδή, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει, ότι:

1. η τακτική Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, και της διαθέσεως των ετησίων κερδών.

2. η τακτική Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, στον οποίο ενεγράφη ποσό 518.000,00 € για "Διάθεση Κερδών στο προσωπικό''

3. ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

4. η ίδια η προσφεύγουσα απέδωσε έστω και εκπρόθεσμα το φόρο από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 6 περ. ζ' του ν. 2238/1994.

5. το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις όποιες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με τη δημοσιότητα αυτών.

6. η ανάκληση απόφασης από έκτακτη Γ.Σ. θέματος, το οποίο έχει αποφασισθεί από την τακτική Γ.Σ, και δη για την διάθεση των κερδών εταιρικής χρήσης, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του παραπάνω Κώδικα Νόμου περί ανωνύμων Εταιρειών.

7. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, υπόκεινται σε δημοσιότητα.

8. αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

9. ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται από το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26.

10. εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2009.

Επειδή, η από 10.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , η οποία προβαίνει σε ανάκληση της από 28.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα σε ότι αφορά την υποχρέωση της προσφεύγουσας για παρακράτηση και απόδοση του φόρου επί της διανομής κερδών στο προσωπικό από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ήτοι δεν ακυρώνεται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 54 παρ. 6 περίπτωση ζ' του ν. 2238/1994. 

Επειδή, ορθώς η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε το αίτημα της προσφεύγουσας για επιστροφή του παρακρατηθέντος και αποδοθέντος φόρου εισοδήματος από κινητές αξίες.

Επειδή, δεν παραβιάζεται καμία διάταξη του Συντάγματος, καθότι η απόδοση του φόρου επί διανομής κερδών, έγινε βάσει συγκεκριμένων διατάξεων Νόμου.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθ. πρωτ. « »/05.05.2017 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », ΑΦΜ « ».

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο