Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 1915/2018 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

(Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 1915/24-01-2018

(ΦΕΚ Β' 304/02-02-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

5. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων εναρμόνιση με την οδηγία 2000/ 60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) και του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004.» (Α΄ 190), όπως ισχύει.

7. Την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 124 της 25.4.2014).

8. Την υπ’ αριθμ. 48963/5.10.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 2703).

9. Την υπ’ αριθμ. 21398/2.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 1470).

10. Την υπ’αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (Β΄ 964).

11. Την υπ’ αριθμ. 170225/2014 υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. 1958/ 2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β΄ 135).

12. Την υπ’αριθμ. 1649/45/14.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (Α΄209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.» (Β΄ 45).

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» ΦΕΚ (A΄ 208).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών» (Α΄ 210).

18. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

19. Την υπ’ αριθμ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (B΄ 3610).

20.  Την υπ’ αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και ειδικότερα η υπ’ αριθμ. 48963/5.10.2012 (Β΄2703) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ’ αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (Β΄964) κοινή υπουργική απόφαση και η υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργική απόφαση, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 124 της 25.4.2014), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1α οδηγίας 2014/52/ΕΕ) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 964)


Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 964) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση»: Η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφεται στο ν. 4014/2011 και εξειδικεύεται στις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις, για την έκδοση της προβλεπόμενης σε αυτόν Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
 Η διαδικασία αυτή συνίσταται:
αα) στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκ μέρους του κυρίου του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11 (παράγραφος 4) του ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών κανονιστικών διατάξεων,
ββ) στη διαδικασία γνωμοδοτήσεων των δημόσιων αρχών και φορέων και τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με το κοινό, που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4014/2011 και της κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού κανονιστικής πράξης, εφόσον η τήρηση των διαδικασιών αυτών προβλέπεται στο ν. 4014/2011, γγ) στην αξιολόγηση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κάθε συμπληρωματικής πληροφορίας που παρέχεται, όπου απαιτείται, από τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4, 10, 11, 14 και 16 του ν. 4014/2011, καθώς και στην αξιολόγηση και στάθμιση των γνωμοδοτήσεων και των απόψεων του κοινού και κάθε σχετικής πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων και της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω άρθρων κανονιστικών διατάξεων,
δδ) στο αιτιολογημένο συμπέρασμα της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις σημαντικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της κατά το σημείο (γ) αξιολόγησης και, όπου ενδείκνυται, τη δική της συμπληρωματική αξιολόγηση, το οποίο καταλήγει είτε στην έκδοση περιβαλλοντικής άδειας, είτε στην έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση περιβαλλοντικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 (παρ. 2, 7, 9, 13), 3 (παρ. 2 β, περ.στστ και ζζ), 4 (παρ. 3 περ. στ και ζ), 5 (παρ. 2β), 6 (παρ. 2β περ. ββ), 10 (παρ. 4) του ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω άρθρων κανονιστικών διατάξεων.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011, ταυτίζεται με τη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 (α) της οδηγίας 2014/52/ΕΕ.
β. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ): η διοικητική πράξη με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
γ. Απόφαση απόρριψης: η διοικητική πράξη με την οποία απορρίπτεται το αίτημα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου ή δραστηριότητας.
δ. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή: η διοικητική αρχή η οποία είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
ε. Τυπική πληρότητα φακέλου: Η συμφωνία του υποβαλλόμενου φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ανανέωσης ΑΕΠΟ και Τροποποίησης ΑΕΠΟ προς τα οριζόμενα αντιστοίχως στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 11 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες τεκμηριώσεις.».
 
Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 3, 5 και 12 και παράρτημα ΙV παρ. 5δ της οδηγίας 2014/52/ΕΕ) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170225/2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 135)


1. Το άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 170225/2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 135) τροποποιείται ως εξής:
α) μετά την παράγραφο 1, προστίθεται παράγραφος 1α που έχει ως εξής:
«1α. Προκειμένου να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις εκτιμήσεων, ο φορέας του έργου κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ΜΠΕ συντάσσεται από ικανούς μελετητές που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία τυπικά προσόντα και είναι ειδικευμένοι στην εκπόνηση τέτοιων μελετών ανάλογα με το εξεταζόμενο έργο ή δραστηριότητα».
Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 327), για λόγους διαφάνειας, να θέτει στη διάθεση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το ζητά, το θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που συγκεντρώνει στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό ή τη λειτουργία έργου ή δραστηριότητας, η δημοσιοποίηση των οποίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον κατά την κείμενη νομοθεσία εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών (εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο), συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4 (παρ. 2, περ. δ και ε) της υπ’ αριθμ. 11764/563/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 327), με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, οικειοθελώς ή μετά από αίτημα της αρμόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας και επισημαίνονται από αυτόν με διακριτό τρόπο στις αντίστοιχες μελέτες περιβάλλοντος των παραρτημάτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης».

2.α. Η παράγραφος 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) αντικαθίσταται ως εξής: «Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών».
β. Μετά την παράγραφο 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) προστίθεται παράγραφος 8.15 ως εξής:
«8.15 Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος (χωρίς το έργο).
8.15.1. Διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής, χωρίς το έργο.
8.15.2 Συμπυκνώνονται και αξιολογούνται συνολικά οι θεματικές διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου».

3. Στο κεφάλαιο 9 «Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος 9.14. οπότε η υφιστάμενη αριθμείται ως 9.15. Η νέα παράγραφος 9.14 έχει ως εξής:
«9.14. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 έως 9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων των κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης».

4. Στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος 10.7 και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως. Η νέα παράγραφος 10.7 έχει ως εξής:
«10.7. Στα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που στοχεύουν στη μείωση της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων αυτών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 10.3.2, περιλαμβάνονται και μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων το περιβάλλον των περιστατικών που προβλέπονται στην παράγραφο 9.14, που συνοδεύονται από αναλυτικά σχετικά στοιχεία καθώς και από την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων».

Άρθρο 4
(άρθρο 1 παρ. 10 και 14 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48963/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2703).


1. Μετά το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 48963/5.10.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται νέο άρθρο 2α ως εξής:
«Άρθρο 2α
Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κάθε έξι (6) χρόνια, με χρόνο έναρξης την 16η Μαΐου 2017, η αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον διαθέτει σχετικά στοιχεία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό των έργων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2471) για τα οποία έχει εκδοθεί περιβαλλοντική άδεια ή έχει απορριφθεί το αίτημα για τη χορήγησή της σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών πράξεων,
β) την κατανομή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση την ΑΕΠΟ, ανάλογα με τις υποκατηγορίες (Α1 και Α2) των έργων και δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 υπουργική απόφαση,
γ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ,
δ) τις γενικές εκτιμήσεις του μέσου άμεσου κόστους των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

2. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4, η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
α) «11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Αναφέρονται τα ακόλουθα:
α) ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (γνωμοδοτήσεις-απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών) που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 (ΠΡΟΟΙΜΙΟ), ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού χειρισμού στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1649/45/14.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση καθώς και οι παρατηρήσεις του πληττόμενου κράτους μέλους που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 1649/45/14.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης και
β) η απαιτούμενη δημοσίευση της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του ν. 4014/2011 και την κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπ’ αριθμ. 21398/2.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία πραγματοποιείται με ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση  www.aepo.ypeka.gr».

3. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4 μετά την παράγραφο 11, προστίθεται παράγραφος 12, τιτλοφορούμενη «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ» ως εξής;
«Αναφέρονται οι νομικές δυνατότητες προσφυγής του ενδιαφερόμενου κατά της ΑΕΠΟ ενώπιον του αρμόδιου οργάνου».

Μεταβατική διάταξη

Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από τις 16 Μαΐου 2017 ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες  διατάξεις.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο