Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2018 ]

Αριθμ. Δ.ΠΡΟΜ. Α 0000034 ΕΞ 2018 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ιδίων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

(Ορισμός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ιδίων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΠΡΟΜ. Α 0000034 ΕΞ2018/03-01-2018

(ΦΕΚ Β' 221/31-01-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως ισχύουν.

2.- Την αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄2336) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ιδίας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28.6.2017 σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)».

3.- Το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4.- Το ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

5.- Το ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

6- Το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7- Το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

8- Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9- Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

10- Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

11- Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

12- Την ανάγκη εφαρμογής της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής υπουργικής απόφασης.

13- Την αριθμ. 2/91493/ΔΠΔΑ /18.12.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Δευτερεύοντος Διατάκτη».

14- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:

Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ ν. 4412/2016» στις κάτωθι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ορίζονται ως “χωριστές επιχειρησιακές μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ ν. 4412/2016”. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι κάτωθι οργανικές /διοικητικές μονάδες που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και της προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αυτής και κάθε μία εξ‘ αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV,

Α. ΔΥΕΕ Νομαρχία Αθηνών, ΔΥΕΕ Νομαρχία Ανατ. Αττικής, ΔΥΕΕ Νομαρχία Δυτ. Αττικής, ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Πειραιά, ΔΥΕΕ στην έδρα των Περιφερειών, που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και στις ΔΥΕΕ στους λοιπούς Νομούς που λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.

Β. Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών - Ανατ. Αττικής, Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά - νήσων και Δυτ. Αττικής, Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

Γ. Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Μακεδονίας, ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες καθώς διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια, οι οποίες τεκμαίρονται από τα παρακάτω

α) Αυτοτελής διοικητική ικανότητα, καθώς στις ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν μεταβιβασθεί και ασκούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το Π.Δ.142/2017, για το σχεδιασμό και τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

β) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι i) Οι προϊστάμενοι των ΔΥΕΕ που εδρεύουν σε έδρα περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθίστανται κύριοι διατάκτες κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4270/2014. ii) Στις υπόλοιπες Υπηρεσίες έχουν μεταβιβασθεί οι αρμοδιότητες του δευτερεύοντος διατάκτη, με την αριθμ. 2/91493/ ΔΠΔΑ /18.12.2017 απόφαση.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Iανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο