Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2004 ]

ΠΟΛ.1145/16.12.2004 Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο. (Αρ. Πρ. 1101681/7651/0016)

(Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο. (Αρ. Πρ. 1101681/7651/0016) )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1101681/7651/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12, 14, Τ. & Ει. Φ., 16

ΠΟΛ.: 1145

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/24.05.04, τ.Α΄) που αφορούν τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων, Κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, προς το Ελληνικό Δημόσιο και σε ότι αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στις Δ.Ο.Υ. οφειλές αυτών, όπως από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν, σας γνωρίζουμε ότι δύνανται να καταβληθούν χωρίς τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις, εντός της αναφερόμενης στο άρθρο προθεσμίας, ήτοι μέχρι 24.03.05 με την εφάπαξ καταβολή της βασικής οφειλής.

2. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις αφορά και τις μη βεβαιωμένες οφειλές των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους, τέλη κλπ., των οποίων η απόδοση έπρεπε να έχει γίνει μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι μέχρι 24.05.2004. Επομένως, και για τις οφειλές αυτές, εάν ο δήμος, η κοινότητα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εφάπαξ την κύρια οφειλή μέχρι 24.03.2005, δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι (προσαυξήσεις) και πρόστιμα.

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 24.05.2004 υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων που προέρχονται από παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος, μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 24.03.2005 χωρίς τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄).

3. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, που προέρχονται από τον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή.

4. Επίσης στη ρύθμιση, με τις ίδιες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας και λοιπά και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο).

Όπως προαναφέρθηκε, η μη επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταβολή της κύριας οφειλής θα γίνει εφάπαξ μέχρι 24-03-2005. Επομένως, εάν η καταβολή δεν γίνει εφάπαξ μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται από τότε που έληξαν, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες απόδοσης της οφειλής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρύθμιση αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο