Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2018 ]

Αριθμ. οικ. 3626/121/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78602/4019/1-9-2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016) απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού της διαδικασίας λειτουργίας της

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78602/4019/1-9-2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016) απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου περί σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 3626/121/11-01-2018

(ΦΕΚ Β' 202/30-01-2018)
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ’ και 186 παρ. II περ. Α20’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου" (ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-12-1010).

3. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α’/15-04-1998) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ’ της παρ. 19 του άρθρου 8.

4. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α’/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την περίπτωση γ’ της παρ. 15 του άρθρου 7.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/01-02- 2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 85 του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α’/22- 6-2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/14-04-2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

8. Την με αρ. 2/88585/0022/31.12.2012 (ΦΕΚ 592/ΤΥΕΘ κ’ ΟΔΦ ΔΤ) απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου τομέα, κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Τη με αρ. πρωτ. 24442/1-6-2011 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων-Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων.

10. Την αριθμ. οικ. 78602/4019/1.9.2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

11. Την παρ. 9 του αρθ. 106 «Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων» του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13-11-2017),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το παρακάτω άρθρο της υπ’ αριθμ οικ. 78602/4019/1.9.2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ως εξής:

«Άρθρο 1
Α. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:
1. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας.
5. Ένας εκπρόσωπος του EOT της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου.
6. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
7. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
8. Ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), παραρτήματος Ηπείρου.
9. Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Άρτας ή Θεσπρωτίας ή Ιωαννίνων ή Πρέβεζας (ανάλογα την περιοχή της εξεταζόμενης επένδυσης).
10. Ένας εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
11. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.
12. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την Περιφέρεια Ηπείρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Β. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Γ. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 78602/4019/1.9.2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ιωάννινα, 11 Ιανουαρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο