Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 4436/4.9.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 04-09-2017
Αριθμός απόφασης 4436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604537
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α1036960 εξ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ. Ε (ΦΕΚ 968 Β /22-03-2017). με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α. Α. Δ. Ε)».

γ. Της ΠΟΛ 1064/27-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ. Ε (ΦΕΚ Β' 1440/ 27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την από 06-04-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανή προσφυγή του « », ΑΦΜ « » με έδρα την « » Τ.Κ 37011 κατά της αρ. « » Πράξης Επιβολής Προστίμου Αρθ. 58Α του ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ,φορολογικής περιόδου 2016 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα δε:

Α/Α Αριθμός Ημερομηνία Ημερομηνία Είδος φορολογική ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
πράξης πράξης κοινοποίησης προστίμου περίοδος ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
    της πράξης      
1 « » 2/3/2017 22-03-2017 * 58Α 2016 250
Ν.4174/2013

* Ταχ/κη επιστολή στις 06-03-2017

5. Την με αριθ. « » Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ -της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 19-01-2017 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τ ις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 06-04-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής του « », ΑΦΜ « » η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. « » προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 250,00 € για τη φορολογική περίοδο 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 58Α του ν 4174/2013 λόγω παράβασης των διατάξεων του αρθρ. 12 του ν 4308/2014. Η παράβαση αφορά την μη έκδοση πέντε (5) Αποδείξεων λιανικής πώλησης

Η παραπάνω Πράξη Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε κατόπιν διενέργειας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α ΛΑΡΙΣΑΣ, μερικού επιτόπιου ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν 4308/14 στην έδρα της ως άνω ατομικής επιχειρήσεις « » και διαπίστωσε την μη έκδοση πέντε (5) Αποδείξεων
λιανικής πώλησης σε πέντε σερβιρισμένα τραπέζια αξίας 274,50 € ( καθαρή αξία 221,37 πλέον Φ.Π.Α 53,13) συνολικά.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ(αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την επιβολή του προστίμου), προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

- Είχε εκδώσει τις πέντε αποδείξεις λιανικής πώλησης και υπήρχαν πάνω στα πέντε και βρίσκονταν στα σερβιρισμένα τραπέζια κατά την ώρα της αυτοψίας του ελέγχου . Αυτό προκύπτει από την χρονική αλληλουχία του χρόνου έλέγχου και του χρόνου που αναγράφεται επί του σώματος των πέντε αποδείξεων που είχε εκδώσει.

- Η έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Α ΛΑΡΙΣΑΣ είναι αόριστη αναιτιολόγητη και καταχρηστική

Επειδή, η έκθεση ελέγχου που συντάσσεται από τα φορολογικά όργανα αποτελεί δημόσιο έγγραφο ( άρθρο 169 § 1 ΚΔΔ) και έχει την αποδεικτική αξία που ορίζει το άρθρο 171§§1 & 4 ΚΔΔ, αποτελεί δηλαδή πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται ότι έγιναν από τον συντάκτη της ή ενώπιον αυτού, προς τα οποία μόνον για πλαστότητα μπορεί να προσβληθεί.

Επειδή, όπως προκύπτει από την από 19-01-2017 συνταχθείσα έκθεση ελέγχου, στον προσφεύγοντα επιδόθηκε νόμιμα το αριθ. « » Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου μαζί με την κλήση προς ακρόαση του αρθ 6 ν. 2690/1999, τα οποία αρνήθηκε να παραλάβει και θυροκολλήθηκαν στις 26-12-2016. Εκ μέρους του προσφεύγοντα υποβλήθηκε το υπ. αριθ. « » Υπόμνημα - απόψεις στο οποίο αναφέρει ως επιχειρήματα τους ίδιους, ως παραπάνω, λόγους που επικαλείται και στην παρούσα ενδικοφανή, που όμως δεν ανατρέπουν τις διαπιστώσεις του ελέγχου όπως εμπεριστατώμενα αναφέρεται στην ίδια εκθέση.

Επειδή, επίσης στην από 19-01-2017 συνταχθείσα έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Α ΛΑΡΙΣΑΣ σχετικά με την εξεταζόμενη ενδικοφανή προσφυγή προκύπτουν ειδικότερα ότι :

- Στον προσφεύγοντα διενεργήθη από τους Υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ Α Λάρισας Μερικός Επιτόπιος Έλεγχος βάσει της υπ'αριθ. « » εντολής ελέγχου στις 26-12-2016 ημέρα Δευτέρα και περί ώρα 14,25 μ.μ. Κατά την είσοδο των ελεγκτών ζητήθηκε η έκδοση στοιχείου αναφοράς <<Χ>> και η έκδοση μικρής άξιας Α.Λ.Π . Ο προσφεύγων αγνοώντας την υπόδειξη των ελεγκτών εξέδωσε πέντε δελτία παραγγελιών προς του πελάτες που ευρίσκοντο στα πέντε επίδικα τραπέζια και στην συνέχεια εξέδωσε τις αντίστοιχες πέντε Α.Λ.Π που ισχυρίζεται στην παρούσα ότι είχαν εκδοθεί κατά την διαδικασία του ελέγχου . Αργότερα εξέδωσε το υπ αριθ. « » δελτίο παραγγελίας (κενό) και την μικρής άξιας Α.Λ.Π, καθώς και το στοιχείο αναφοράς <<Χ>> που ζήτησε εξ αρχής ο έλεγχος Από τον παραπέρα διενεργηθέντα έλεγχο και την διαπίστωση ότι τα αγαθά ήταν ήδη σερβιρισμένα και είχαν καταναλωθεί και από τις σχετικές δηλώσεις των πελατών πρόεκυψε πράγματι η μη έκδοση πέντε (5) Αποδείξεων λιανικής πώλησης σε πέντε σερβιρισμένα τραπέζια αξίας 274,50 € ( καθαρή αξία 221,37 πλέον Φ.Π.Α 53,13) συνολικά.

- Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αναγραφόμενη ώρα της ταμειακής μηχανής του προσφεύγοντος επί των στοιχειών που εκδίδονταν από αυτήν δεν ήταν η τρέχουσα αλλά είχε περίπου μια ώρα διαφορά από την τρέχουσα

Επειδή, από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι: οι ελέγχοντες υπάλληλοι απέδειξαν, σύμφωνα με την νόμιμη ελεγκτική διαδικασία την επίδικη παράβαση.. Επίσης κατέρριψαν το ισχυρισμό του προσφεύγοντα << σχετικά με την χρονική ανακολουθία του ελέγχου και της διαπιστωθείσης παράβασης>> κάνοντας εκτεταμένη παράθεση επί αυτού, αναφέροντας την χρονική σειρά των πραγματικών γεγονότων στην συνταχθείσα έκθεση έλεγχου

Συνεπώς ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, περί πλημμελούς ελέγχου και σύνταξης αόριστης έκθεσης ελέγχου απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 1,8 του ν 4308/2014 ορίζεται ότι : << Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 1.
Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.>>

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 13 περ. α του ν 4308/2014 ορίζεται ότι : <<. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης . Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής.

Επειδή σύμφωνα με τα πιο κάτω άρθρα του Ν.4174/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) , ορίζεται ότι:

Άρθρο 23
Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

παρ. 1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις «και μέσα μεταφοράς» που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες "και χρησιμοποιώντας μεθόδους" που προβλέπονται στον Κώδικα.

παρ. 2. Ο έλεγχος «εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων» του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:

«α) Η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της ή με βάση τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, κατόπιν σχετικού εγγράφου της φορολογικής διοίκησης».

β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.

«Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφαση του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης.»

Άρθρο 58Α
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 51 παρ.1 Ν.4410/2016 ΦΕΚ Α 141/3.8.2016.και Ισχύει από τις 25.7.2016.)

Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
παρ.1 «Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000)ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

παρ..3. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

παρ. 4. Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%) επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.»

παρ. 5.«Στην περίπτωση που επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 2 περί υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιμο της παραγράφου 2. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής προστίμων για παραβάσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παραγράφου 2, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιμο του 50% και όχι το ελάχιστο πρόστιμο των διακοσίων πενήντα (250) ή πεντακοσίων (500) ευρώ ή το επιβληθέν σε επόμενους ελέγχους διπλάσιο ή τετραπλάσιο πρόστιμο για διάπραξη ιδίων παραβάσεων εντός πενταετίας».

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 19.01.2017 Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του Ν.4308/2014 της Δ.Ο.Υ Α ΛΑΡΙΣΑΣ επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Πράξη κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμό πρωτοκόλλου « » ενδικοφανούς προσφυγής του « », ΑΦΜ « »

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Υπ' αριθμ. « » Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ. 58Α του ν.4174/2013 , διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016

Ποσό Προστίμου : 250,00 ευρώ

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο