Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2018 ]

Αριθμ. οικ. 2667/54/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 56210/1334/27-10-2016 (ΦΕΚ 3681/τ. Β'/15.11.2016) απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί «Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 56210/1334/27-10-2016 (ΦΕΚ 3681/τ. Β'/15.11.2016) απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί «Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 2667/54/16-01-2018

(ΦΕΚ Β' 209/30-01-2018)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α'/2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α'/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» και ειδικότερα τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/15-4-1998) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ της παρ. 19 του άρθρου 8.

5. Τις διατάξεις του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 8.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ' και 186 παρ. II περ. Α20' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

8. Το π.δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

9. Το από 28-12-2010 πρακτικό ορκωμοσίας και την υπ' αριθμ. 27/2010 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

10. Την απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με αριθμ. οικ. 56210/1334/27.10.2016 (ΦΕΚ 3681/Β/15-11-2016) για τη «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».

11. Την παρ. 9 του άρθρου 106 «Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων» του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του παρακάτω άρθρου της υπ' αριθμ. οικ. 56210/1334/27.10.2016 απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου:

«Άρθρο 1
2. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
i. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
iii. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
iv. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ν. Ένας εκπρόσωπος του EOT.
vi. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης (Κατάστημα Μυτιλήνης).
νii. Ένας εκπρόσωπος της ALPHA BANK (Κατάστημα Μυτιλήνης)
viii. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς (Κατάστημα Μυτιλήνης).
ix. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
x. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
xi. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
xii. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της Περιφέρειας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 56210/1334/27.10.2016 (ΦΕΚ 3681/Β'/15-11-2016) απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Μυτιλήνη, 16 Ιανουαρίου 2018

Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο