Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2017 ]

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1815/7-9-2017 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής πράξης επιβολής προστίμου

(Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής πράξης επιβολής προστίμου)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη, 07-09-2017
Αριθμ. Αποφ.: 1815

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45-Θεσ/νικη
Ταχ. Κώδικας: 54630
Πληροφορίες: Κ. Μαβινίδου
Τηλέφωνο: 2313-333245
Fax: 2313-333258
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Λ' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Λ 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Λ.Λ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Λρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366ΕΞ 2016/30-08-2016 Λπόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ 2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»

4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, κατοίκου , κατά της υπ’ αριθμ πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

5. Την ως άνω πράξη της Δ.Ο.Υ

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Λ7, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του, με ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Από τις καταστάσεις εκπροθέσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους , που εκτυπώθηκαν από το σύστημα ΝΕΟ TAXIS, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω φορολογούμενος, κατά την υπέβαλε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με α/α Αιτία της δήλωσης αυτής αποτέλεσε η αλλαγή στο άθροισμα των καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια που έλαβε η σύζυγος του προσφεύγοντα για την εργασία της στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , συντάχθηκε έκθεση ελέγχου και εκδόθηκε η πράξη επιβολής προστίμου ποσού 100,00 ευρώ (άρθρου 54 του ν. 4174/2013), με αριθμό

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ολική ακύρωση τουεπιβληθέντος προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ στα πλαίσια τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης προβάλλοντας του παρακάτω λόγους:

• Υπέβαλε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος .... λόγω λανθασμένης απεικόνισης στην αρχική εκδοθείσα βεβαίωση αποδοχών των ποσών που έλαβε η σύζυγός του από την ΕΛΣΤΑΤ.

• Η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΛΣΤΑΤ για την ανάγκη αλλαγής της βεβαίωσης αποδοχών και την ανάγκη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έλαβε χώρα στις , δηλ. σε ημερομηνία μετά την , όπου έληγε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 18 του ν. 4174/2013 προβλέπεται ότι: Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Επειδή σύμφωνα με το αρ. 19 του ν. 4174/2013 : «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 67§1,3 του ν. 4172/2013 «1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. ...

3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1044/2016 : «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.»

Επειδή, στη συνέχεια σύμφωνα με την ΠΟΛ 1090/2016 : «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016.»

Επειδή τέλος, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1105/2016 : «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 18η Ιουλίου 2016.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ.54§1,2 του ν. 4174/2013 «Διαδικαστικές παραβάσεις» ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,.»

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την
περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της παραγράφου 1, β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, γ) ...»

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υπ’ αριθμ δήλωση του προσφεύγοντα υποβλήθηκε στις , ημερομηνία που καθιστά τη δήλωση καταφανώς εκπρόθεσμη.

Επειδή με το αρ. πρωτ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή δίνονται οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να προβεί σε διορθώσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους , έγγραφο το οποίο εκδόθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους

Επειδή, στο υπ’ αριθ. πρωτ έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι η ανάρτηση από το TAXISNET των διορθωμένων ποσών για την (Α.Φ.Μ ) για το φορολογικό έτος έγινε στις

Επειδή, η βεβαίωση των αποδοχών για τη σύζυγο του προσφεύγοντα εκδόθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και αναρτήθηκε από τη ΔΗΛΕΔ στις , δηλ. σε ημερομηνία όπου ήδη είχε λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, ο προσφεύγων δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης, αφού θα ήταν φύσει αδύνατο να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας που όριζε ο νόμος.

Επειδή το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανάρτηση των ποσών στο TAXISNET μέχρι την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ( ), δύναται να θεωρηθεί εύλογο στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του πολίτη στη δημόσια διοίκηση.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , και την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:

Πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους

Τελικό χρεωστικό ποσό: 0,00€

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο