Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2004 ]

ΠΟΛ.1142/18.12.2004 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

(Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2004
Αριθ. Πρωτ: 1099486/11447/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ
ΠΟΛ. 1142
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

Σε συνέχεια της αριθ. 1097930/11407/Β0012/ εγκυκλίου μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2004 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/1992, σας παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της 1091653/11305/Β0012/ΑΥ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2065/1992, ως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή στην οποία ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται μόνο αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως.

2. Όπως έχει διευκρινισθεί με την 1097930/11407/Β0012/ εγκύκλιό μας, για ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως.

3. Όπως έχει διευκρινισθεί με την 1097930/11407/Β0012/ εγκύκλιό μας, για ακίνητα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (ή εντός οικισμού) και από την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην πιο πάνω A.Υ.O. προκύπτει αξία μεγαλύτερη της πραγματικής, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους, με βάση την πραγματική αξία αυτών που έχουν κατά το χρόνο τής αναπροσαρμογής με τον περιορισμό ότι., σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη εκείνης που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας των ακινήτων θα πραγματοποιείται, αποκλειστικά από την επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, από το οποίο θα αποδεικνύεται η αξία αυτών εκτίμηση αξίας άλλων ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή στην πλησιέστερη περιοχή, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή από άλλη Δημόσια Υπηρεσία. εκτίμηση αξίας από Τραπεζικούς οργανισμούς για λήψη δανείων κ.τ.λ.).

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 1473/1984 και το Ν. 2386/1996, προσδιορίσθηκε η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως με βάση συγκεκριμένες τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης (ΑΑ ΓΗΣ, Έντυπα Κ1, κ.λ.π.).

4. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην πράξη είναι δυσχερής ο προσδιορισμός .της πραγματικής αξίας για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων αυτών η οποία προκύπτει με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην 1091653/11305/Β00121/A.Υ.O δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 1249/1982.

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 ορίζεται, ότι η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που έγινε η αναπροσαρμογή.

6. Επίσης, με τις διατάξεις του αρθ. 28 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι ο φόρος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου αυτού καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες 3 μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του αντιστοίχου εξαμήνου.

7. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3296/2004 που πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται, ότι οι επιχειρήσεις που θα αναπροσαρμόσουν την 31-12-2004 υποχρεωτικά ή προαιρετικά, την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων τους στην εύλογη αξία με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν θα προβούν σε αναπροσαρμογή της αξίας αυτών με βάση τα προβλεπόμενα από τα Ν. 2065/1992.

8. Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για την καταβολή του φόρου που προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2065/1992. Δηλαδή, οι ανώνυμες εταιρίες που θα προβούν, με 31.12.2004, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους (κτιρίων ή γηπέδων) στην εύλογη αξία με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα αποδίδουν τον οφειλόμενο φόρο 2% ή 8%, κατά περίπτωση, σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες την πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα Ιανουαρίου 2005 και τις υπόλοιπες τρεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών Ιουλίου 2005, Ιανουαρίου και Ιουλίου έτους 2006.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο