Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

(Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2063 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2063/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. xxxxxxxxxxx έχει συσταθεί με τον Ν. 1069/1980 και σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, διέπεται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και δεν επιχορηγείται από τον Δήμο ή το δημόσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση του 264/2013 του ελεγκτικού συνεδρίου δεν ανήκει στο δημόσιου αλλά ούτε και στην ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι προϋπολογισμοί της ως αμιγώς δημοτική επιχείρηση, ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Η επιχείρηση από την έναρξη των εργασιών της, τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ως όφειλε υποχρεωτικά.

Πρόσφατα με το άρθρο 6 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017), προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 11 του Ν. 1069/1980 σύμφωνα με την οποία «Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α.» .

Η τροποποίηση αυτή του Ν. 1069/1980 αποσαφήνισε τον χαρακτηρισμό του πρόσθετου ειδικού τέλους, γεγονός το οποίο δεν ήταν σαφές με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 1069/1980.

Το Σ.ΛΟ.Τ. γνωμοδότησε με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 357 ΕΞ 14.3.2017 ότι «το εν λόγω τέλος συνιστά έσοδο της περιόδου στην οποία καθίσταται δουλευμένο».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να επανεξετάσετε αν συντρέχει περίπτωση να τροποποιηθεί η ανωτέρω γνωμοδότηση σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές που καθιερώνονται τόσο από το ν. 4308/2014, ο οποίος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ, όσο και από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ ή ΔΛΠ), δεν επηρεάζονται από διατάξεις ειδικών νόμων.

Με βάση το ν. 4308/2014 και τα ΔΠΧΑ, έσοδο είναι η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας. Με βάση δε το άρθρο 25, παράγραφοι 1 και 2, του ν. 4308/2014, τα έσοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Από το ερώτημα προκύπτει ότι πληρούται ο ορισμός του εσόδου και συνεπώς ορθά η γνωμάτευση 357 ΕΞ 14.3.2017, θεωρεί τα εν λόγω ποσά ως έσοδα που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Επιχορηγήσεις παγίων κατά το ν. 4308/2014 και τα ΔΠΧΑ δεν υπάρχουν, εκτός και αν τα σχετικά ποσά δίνονται στην οντότητα από το κράτος ή από φορείς που εξομοιώνονται με το κράτος για την απόκτηση ή κατασκευή παγίων, δηλαδή αν κατά το ν. 4308/2014 και τα ΔΠΧΑ τα εν λόγω ποσά αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις. Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά ποσά αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις και μεταφέρονται σταδιακά στα έσοδα με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Από το ερώτημα δεν προκύπτει η περίπτωση αυτή.

Βάσει των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος αλλαγής της γνωμάτευσης του ΣΛΟΤ 357 ΕΞ 14.3.2017.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο