Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2018 ]

Άρθρα Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων

(Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης  
Λογιστής – Φοροτέχνης


ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

H απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθμ. 1869/19-10-1987 (ΦΕΚ 582/Β/4-11-1987), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.1836/1989 αναφέρει ότι:  

«Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο, από τότε που αυτή θα αρχίσει, και ανάλογα με τον αριθμό των κινουμένων λεωφορείων τους. « Η επαναπρόσληψη του οδηγού βρίσκεται σε άμεση  συνάρτηση με τον αριθμό των κινούμενων λεωφορείων του και τούτο διότι προϋπόθεση για την λειτουργία μιας επιχειρήσεως εκμεταλλεύσεως τουριστικών λεωφορείων είναι η ύπαρξη του μέσου με το οποίο ασκείται η άνω δραστηριότητα». Εγγρ.10960/237/13-3-2017

Ο οδηγός προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα για επαναπρόσληψή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή δήλωση, μέσω της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, για την επιθυμία του αυτή στον εργοδότη μέσα στον Φλεβάρη κάθε χρόνου. Σε περίπτωση, που ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωσή του, τον καλέσει εγγράφως ο εργοδότης, στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε, και δεν παρουσιαστεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση ». Εγγρ.10960/237/13-3-2017


Κατόπιν των ανωτέρω οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ιδίους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.
Το παραπάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης  μπορεί να καταλύσει ο εργοδότης καταγγέλλοντας τη σύμβαση είτε κατά την περίοδο εργασίας, είτε κατά την νεκρή περίοδο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.( Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010)

Αν ο εργοδότης αρνηθεί αδικαιολόγητα κατά τη διάρκεια της λεγόμενης νεκρής περιόδου να επαναπροσλάβει τον οδηγό, παρ’ όλο που ο τελευταίος άσκησε σύννομα το διαπλαστικό δικαίωμα του, δεν πρόκειται για καταγγελία της σύμβασης εργασίας, διότι δεν υφίσταται σύμβαση, αλλά για παραβίαση της υποχρέωσης που πηγάζει από το δικαίωμα προαιρέσεως που θεσπίζει ο νόμος υπέρ του μισθωτού. Επομένως η νομική φύση της αποζημίωσης που οφείλει ο εργοδότης δεν είναι η του ν.2112/20, διότι η τελευταία οφείλεται επί υφιστάμενης συμβάσεως εργασίας, αλλά έχει τη φύση της αστικής ποινής ( Εφ. Δωδ. 73/14 Εφ. Δωδ. 178/13 Μπρ.Ροδ. 19/06). Δεν δικαιολογείται τακτική καταγγελία κατά τη νεκρά περίοδο. Εγγρ.10960/237/13-3-2017

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη  κατά την ενεργό  περίοδο, η  όποια  αποζημίωση υπολογίζεται σαν να πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου βάση της κλίμακας του Ν.2112/20, αφαιρουμένου του χρόνου των νεκρών περιόδων κατά την διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακόπτονταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010,Α.Π. 1085/2006, Α.Π.31/1991)

Την ανωτέρω αποζημίωση δικαιούται ο εργαζόμενος ο οποίος τήρησε τις νόμιμες διατυπώσεις για την επαναπρόσληψη του και ο εργοδότης δεν του απάντησε μέχρι τις 15 Μαρτίου εάν τον επαναπροσλάβει. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010)

Στην περίπτωση θετικής απαντήσεως του εργοδότη ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου οφείλει να αναμείνει την επαναπρόσληψη του μέχρι την 1η Μαΐου κάθε χρόνου, καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην πρόσληψη του εργαζόμενου. Με την παρέλευση της 1ης Μαΐου και εφόσον δεν έχει συντελεσθεί πρόσληψη ο μισθωτός απελευθερώνεται από την υποχρέωση του για αναμονή και δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης του. (Τριμ.Εφ.694/2011, Μ.Π.54/2010)

Τέλος στην περίπτωση κατά την οποία ο  οδηγός  δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε 5 ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη κα αποζημίωση.


Υπόδειγμα:  
  Προς την  
Ανώνυμο εταιρεία με την επωνυμία «……………...», εδρεύουσα στην ………… (οδός ……… αριθ. …. ), με ΑΦΜ: ………………….., Δ.Ο.Υ.: …………….., νόμιμα εκπροσωπούμενη.
  ΔΗΛΩΣΗ  
(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1869/19-10-87 ΦΕΚ 582/Β’/4-11-87 Απόφαση Υ.Ε. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1836/89, Εγκύκλιος Υπουργού Εργασίας).
  Του  
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Επάγγελμα: Οδηγός Τουριστικών Λεωφορείων
Κάτοικος: π.χ. Αθηνών (οδός …… αριθ. …– περιοχή .......….)
Α.Φ.Μ.:                         Δ.Ο.Υ.:
ΑΜΚΑ:
Α.Δ.Τ.:
Εκδούσα Αρχή:                             Ημερομηνία Εκδόσεως:
   
Με την παρούσα σας δηλώνω, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο, ότι επιθυμώ να εργαστώ στην εταιρεία σας ως τουριστικός οδηγός, κατά την επικείμενη έναρξη της τουριστικής – εποχιακής περιόδου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και οι ανάγκες σας, για απασχόλησή μου.
Σε περίπτωση που δεχθείτε την παρούσα αίτησή μου, παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως μέσα σε εύλογο χρόνο πριν το ξεκίνημα της δραστηριότητάς σας, προκειμένου να επιδιώξω σε άλλη επιχείρηση την απασχόλησή μου.
  Αθήνα, ...........
Με τιμή,
Ο δηλών και αιτών


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο