Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2018 ]

Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 010010/4-11-2011 απόφασης (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011) «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»

(Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 010010/4-11-2011 απόφασης (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011) «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ2018

(ΦΕΚ Β' 77/22-1-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ («Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων») του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011), και ειδικότερα το άρθρο 39 («Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων»), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ («Ρυθμίσεις για την Αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις») του Μέρους Β΄ του ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/ 21-11-2017), και ειδικότερα με το άρθρο 3 («Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011»), και την παράγραφο 5 του άρθρου 54 («Τελικές και μεταβατικές διατάξεις») του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

Β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

Γ. Το άρθρο 27 «Θέματα ΟΠΑΠ» του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).

Δ. Τις διατάξεις του ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση Επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ε. Τις διατάξεις του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).

ΣΤ. Το άρθρο 48 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

Η. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

Θ. Την από 28.09.2011 έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 27 παράγραφος 9α του ν. 2843/2000.

Ι. Το γεγονός ότι η παράταση διάρκειας της παραχώρησης κατά οκτώ (8) έτη αποτελεί ένα εύλογο αντιστάθμισμα προς τον Κάτοχο της Άδειας, προκειμένου ο τελευταίος να καλύψει την απώλεια που θα υποστεί λόγω της μη υλοποίησης μέρους της αρχικής επένδυσης.

ΙΑ. Την 2/3998/ΔΠΔΑ/16.1.2018 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 010010/4.11.2011 απόφαση (ΦΕΚ 2503/Β/4-11-2011), ως ακολούθως:

Α. Η παράγραφος 3 της απόφασης καταργείται.

Β. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 4 και 5 της απόφασης, αναριθμούνται οι 4 και 5 και αντικαθίστανται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (στο εξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.») άδεια (στο εξής η «Άδεια») για τη λειτουργία 25.000 παιγνιομηχανημάτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 39 έως 44 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

2. Η παράγραφος 4 της απόφασης αναριθμείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Άδεια ισχύει για περίοδο δέκα οκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

4. Η παράγραφος 5 της απόφασης αναριθμείται και αντικαθίσταται ως εξής: «4.Το τίμημα για τη χορήγηση της Άδειας για τη λειτουργία των 25.000 παιγνιομηχανημάτων για όλη τη διάρκεια των δέκα οκτώ ετών, συμφωνείται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (€560.000.000), που έχει ήδη καταβληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά τη χορήγηση της αρχικής Άδειας.

Γ. Τροποποιούνται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 και 7 της απόφασης από τις οποίες διαγράφεται ο όρος «Παραχωρησιούχος», όπου αυτός αναφέρεται και αντικαθίστανται ως εξής:

1. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπουν τα άρθρα 28 έως 44 του ν. 4002/2011 ολοκληρώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, χωρίς η Ε.Ε.Ε.Π. να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, τα παιγνιομηχανήματα λειτουργούν με την ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές του νόμου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των παίγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση».

2. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από την Άδεια και τη Σύμβαση, παρίσταται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιβλέπει και θα μεριμνά για την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτορείων της των όρων της Σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Για τον σκοπό αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση εταιρικών αρμοδιοτήτων, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου τις προτεινόμενες εισηγήσεις τους αναφορικά με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και με την εισαγωγή νέων ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, και ειδικότερα αναφορικά με τα ακόλουθα: με συμβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τα πρακτορεία της και με συμβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία και στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική που ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με την εκάστοτε εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης επ' αυτής. Η διαφωνία της Επιτροπής Ελέγχου διατυπώνεται εγγράφως και αιτιολογημένα και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση στην Επιτροπή Ελέγχου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής μετακυλίεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Δ. Αναριθμούνται οι παράγραφοι 8,9 και 10 της απόφασης σε 7,8 και 9 αντίστοιχα.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η 010010/4.11.2011 απόφασή μας.

ΣΤ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία τροποποίησης της από 4/11/2011 σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Iανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο