Σχόλια

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 320/06.02.2018)

Στην αριθμ. ΔΕΛ Β1007967 ΕΞ 2018/18.1.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Β΄/18.1.2018, στη σελίδα 930, πρίν από το 4ο στίχο από τo τέλος (μετά τις υπογραφές του παραρτήματος), συμπληρώνεται το παραλειφθέν:

Συνημμένα:

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1007967 ΕΞ 2018 Τύπος της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 392 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

(Τύπος της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 392 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1007967 ΕΞ2018/18-01-2018

(ΦΕΚ Β' 64/18-1-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375658
Fax : 210-3375354
e-mail : [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΘΕΜΑ: Τύπος της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 392 του ν. 4512/2018 (Α' 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 381 - 394 του Κεφαλαίου Δ' «Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις» του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και ειδικότερα της παραγράφου 5 του άρθρου 392 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

5. Τις διατάξεις της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) », όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την αριθ. 1/20-01-2016 (18/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2016) πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

7. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου της Πορισματικής Έκθεσης για τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

αποφασίζουμε:

Ο τύπος της Πορισματικής Έκθεσης του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

 

ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
               
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ              
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ :  
ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ :  
ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ :  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ :  
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ :  
Α.Φ.Μ. :  
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. :  
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΕΔΡΑΣ :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ -FAX :  
E-MAIL :  
               
2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία για τον ελεγχόμενο ή την ελεγχόμενη νομική οντότητα. Ειδικότερα δύνανται να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Μορφή - Επωνυμία επιχείρησης (Είδος Νομικού Προσώπου, Φυσικό πρόσωπο). Σύσταση - Διάρκεια -Έδρα (Ημερομηνία σύστασης ή έναρξης, έγγραφο νομιμοποίησης, διάρκεια κατά την Σύσταση, έδρα).
Σκοπός (βάσει του καταστατικού ) και Αντικείμενο Εργασιών. Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία - στοιχεία).
3. ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
Καταγράφονται λοιπά στοιχεία όπως το μετοχικό - εταιρικό κεφάλαιο, οι μέτοχοι - εταίροι, πληροφορίες αναφορικά με τη διοίκηση - εκπροσώπηση της οντότητας, τα συνυπόχρεα πρόσωπα, τυχόν συμμετοχές της/του ελεγχόμενης/νου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, μετατροπή - απορρόφηση - συγχώνευση, πληροφορίες αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, τα μεταφορικά μέσα και το απασχολούμενο προσωπικό ενώ περαιτέρω παρέχονται στοιχεία αναφορικά με την αρμόδια, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου Δ.Ο.Υ., καθώς και για τυχόν προηγούμενους διενεργηθέντες φορολογικούς ελέγχους.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταγράφονται τα οικονομικά δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου, όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία - στοιχεία), τα τραπεζικά δεδομένα (σε περίπτωση άρσης τραπε- ζικού απορρήτου), τα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.
 
               
5. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καταγράφεται η συναφής προανακριτική δικογραφία,
τα πραγματικά περιστατικά που διέπουν την υπόθεση, οι ληφθείσες καταθέσεις, οι συλλεχθείσες πληροφορίες, οι λοιπές εν γένει ενέργειες και τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα του φακέλου, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη, σαφής και αντικειμενική γνώμη του ελέγχου για την κρινόμενη υπόθεση.
6. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καταγράφονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που διε- νεργήθηκαν για τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθε- σης. Περαιτέρω, καταγράφονται τεκμηριωμένα οι δια- πιστώσεις και τα ευρήματα του ελέγχου σε σχέση με τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν.
 
7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταγράφονται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ελεγχόμενη υπόθεση.
8. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καταγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
9. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
Ο έλεγχος συνοψίζει την απάντηση του ελεγχόμενου σε σχέση με τον ισχυρισμό για φοροδιαφυγή αξιολογώ- ντας και αντικρούοντας στοιχειοθετημένα τις αιτιάσεις του ελεγχόμενου.
10. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καταγράφεται το τελικό πόρισμα του ελέγχου της συ- γκεκριμένης υπόθεσης από το οποίο προκύπτει σαφώς η ύπαρξη τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 
               
          Ημερομηνία ................ / ........... /20....
               
               
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ή     Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οι Ελεγκτές
Υποδ/νσης Ερευνών     Ερευνών  
Οικονομικού Εγκλήματος              
               
               
               
(Τίθεται ονοματεπώνυμο και υπογραφή)   (Τίθεται ονοματεπώνυμο και υπογραφή) (Τίθεται ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο