Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2004 ]

ΠΟΛ.1135/15.12.2004 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.

(Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1101014/7183/908/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

ΠΟΛ.: 1135

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο YΠΟYPΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 2859/2000):

α) του άρθρου 40

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64


2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γστ, γι, δ και στ) του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α).

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔI.Ο.Ε. 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς του ιδίου Υπουργείου.

4. Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Προσδιορισμός καταβαλλόμενου κατ΄ αποκοπή ποσού Φ.Π.Α.

1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Kώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) και είναι κάτοχοι μέχρι και δύο ακέραιων αδειών, δηλαδή έχουν συνολικό ποσοστό εκμετάλλευσης μέχρι 200%, αποδίδουν Φ.Π.Α. με βάση τα κατ΄ αποκοπή ποσά της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

2. Τα ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλονται διακεκριμένα για κάθε ένα από τα έτη 2005 και 2006, ορίζονται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο (ΤΑΞΙ), ως ακολούθως:

α) Εξακόσια ευρώ (600), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:

αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.

β) Πεντακόσια είκοσι ευρώ (520), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.

γ) Τετρακόσια ενενήντα ευρώ (490), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.

δ) Tετρακόσια πενήντα ευρώ (450), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έώς 50.000 κατοίκους.

ε) Tριακόσια σαράντα ευρώ (340), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.

3. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του προς απόδοση τεκμαρτού ποσού Φ.Π.Α λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του Ο.Τ.Α., εντός του οποίου έχει την έδρα του το ΕΔΧ αυτοκίνητο, και όχι ο πληθυσμός των ενοποιημένων δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτός προέκυψε με το Ν. 2539/1997.


Αρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου

1. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρoυ στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση (κοινωνία), ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται για την καταβολή στο Δημόσιο του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του, όπως αυτό προκύπτει από την άδεια εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

2. Τα κατ΄ αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου και η δεύτερη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, των ετών 2005 και 2006 αντίστοιχα.

Αν εκδίδεται άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου μέσα στο έτος; ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται για τόσα δωδέκατα, όσα και οι μήνες κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, υπόχρεοι στην απόδοση του φόρου είναι τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος εκμεταλλευτής ανάλoγα με τους μήνες εκμετάλλευσης εντός του έτους. Εάν ή μεταβίβαση πραγματοποιηθεί μέχρι τη 14η ημέρα συγκεκριμένου μήνα, η υποχρέωση για το μήνα αυτό ανήκει στο νέο εκμεταλλευτή, ενώ αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί από την 15η ημέρα και μεταγενέστερα συγκεκριμένου μήνα, η υποχρέωση αυτή ανήκει στον παλαιό εκμεταλλευτή. Ο παλαιός εκμεταλλευτής υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος φόρου μέχρι τη μεταβίβαση, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης πριν από τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στις περιπτώσεις διακοπής ή οποιασδήποτε μεταβολής των εργασιών (π.χ. αποχαρακτηρισμός, καταστροφή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κλπ.).

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο είναι η αρμόδια για τη φoρολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ΕΔΧ αυτοκινήτου Δ.Ο.Υ., και ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει ένα αντίγραφο της έκτακτης δήλωση Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ., που τηρείται ο φάκελος του αυτοκινήτου.

4. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου στο όνομα των υποχρέων, ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 2523/1997.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων

1. Οι Εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Ειδικά στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρα, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου Εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις .τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται οπό τις διατάξεις του Ν. 1809/1988.

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδίκα Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης τού φόρου που έχέι επιβαρύνει τις Εισροές τους, δεδομένου ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού Φ.Π.Α..

Αν οι Εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το Δημόσιο, N.Π.Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π-χ προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κλπ.) βάσει ειδικής συμφωνίας, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο

παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αποδίδουν με έκτακτη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΑΥΟ 1003644/194/27/.

2. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α., με βάση τα κατ΄ αποκοπή ποσά, μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 39 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.

Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α. ( που προβλέπονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 και του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριακών μισθώσεων κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλουν τα κατ΄ αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. Ειδικά για τα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο οι αποδείξεις εκδίδονται με φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ του Ν. 1809/1988.

Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο