Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1008351 ΕΞ 2018 Οδηγίες προς τους διατάκτες περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018

(Οδηγίες προς τους διατάκτες περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 17/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Γ 1008351 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Φ. Μιχαλόπουλος, Α. Ντάβου
Τηλέφωνο: 2131624-230, -231, -272
Fax: 2131624233
url: www.aade.gr

Θέμα: Οδηγίες προς τους διατάκτες περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και στο πλαίσιο της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, καθώς και του καλύτερου συντονισμού κατά το έτος 2018 της συγκέντρωσης οικονομικών στοιχείων απαραίτητων για την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων και αναφορών, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Με την υπ. αριθ. 1001512/2017 (ΦΕΚ Β 12/2017) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - έχει μεταβιβαστεί σε προϊστάμενους Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων η αρμοδιότητα του διατάκτη για την διαχείριση των περιφερειακών προϋπολογισμών των Ειδικών Φορέων 90ΧΧ-231 και 90ΧΧ-233 αντίστοιχα.

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) καθώς και των άρθρων 24 και 157 του ν.2470/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014), όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης - συνεπώς και η Α.Α.Δ.Ε. - υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων με παράλληλη υποχρέωση αποστολής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενοποιημένων μηνιαίων πινάκων Μητρώου Δεσμεύσεων, μηνιαίων εκθέσεων εξέλιξης απλήρωτων υποχρεώσεων και τριμηνιαίων εκθέσεων τεκμηρίωσης αποκλίσεων. Παράλληλα, με την υπ. αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» καθορίστηκαν και οι προθεσμίες αποστολής των παραπάνω εκθέσεων και αναφορών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.

Γ. Αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αποστολή των προαναφερόμενων αναφορών και εκθέσεων στο Γ.Λ.Κ. καθώς και για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.). Για το σκοπό αυτό και για το οικονομικό έτος 2018, η Υπηρεσία μας προέβη στην δημιουργία νέου απλοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου τήρησης δημοσιονομικών στοιχείων, σε αντικατάσταση του παλαιού, με τίτλο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» και το οποίο σας επισυνάπτεται με το παρόν έγγραφο. Το αρχείο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται από την Υπηρεσία σας σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του στην Υπηρεσία μας την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα κάθε μήνα αναφοράς.

Ως εκ τούτου σας επισημαίνονται τα ακόλουθα ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» είναι τύπου Excel και περιέχει τρία (3) φύλλα εργασίας: «ΟΔΗΓΙΕΣ»,
«ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» και «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ». 

2. Το φύλλο εργασίας «ΟΔΗΓΙΕΣ» περιέχει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ».

3. Το φύλλο εργασίας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς με τα στοιχεία όλων των νέων τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία σας, ενώ παράλληλα ενημερώνονται τα στοιχεία των ήδη καταχωρηθέντων τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής τους (αποστολή στην Δ.Υ.Ε.Ε., εξόφληση κλπ). Επισημαίνεται ότι στο φύλλο εργασίας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» θα πρέπει να καταχωρείτε και τις απλήρωτες υποχρεώσεις όλων των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Ειδικό Φορέα, τον προϋπολογισμό του οποίου διαχειρίζεστε. Περαιτέρω, για το φύλλο εργασίας «Τιμολόγια» παρακαλείσθε όπως κάθε μήνα επιλέγετε την ορθή ημερομηνία που αντιστοιχεί στο κελί με ονομασία «Τέλος Περιόδου Αναφοράς», και αναγράφετε τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα σας.

4. Το φύλλο εργασίας «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ» πλέον συμπληρώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται καμία καταχώρηση από μέρους σας.

5. Απλήρωτες υποχρεώσεις θεωρούνται οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. Ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά τη πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης.

6. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018, το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» θα πρέπει να συμπληρωθεί, κατά προτεραιότητα και πριν από οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, με τις απλήρωτες υποχρεώσεις που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο αρχείο Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος ΚΑΕ κατηγορίας Ξ9000 που υφίστανται ειδικά για αυτό το σκοπό (υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών), ανεξάρτητα του εάν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις στο τρέχον έτος. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης των ΚΑΕ εξόδων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, παρέχεται στο Παράρτημα σχετικός πίνακας αντιστοίχισης, σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5Α 1008266 ΕΞ 2012/16-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ενημερώνονται ταυτόχρονα όλες οι στήλες του Μητρώου Δεσμεύσεων (αναλήψεις, τιμολόγια, εξοφλήσεις), συνεπώς τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) δεν δημιουργούν απλήρωτες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018».

8. Οι επιστροφές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων (ΚΑΕ κατηγορία Ξ3100) οι οποίες διενεργούνται μέσω των τελωνείων με τη διαδικασία της προσωρινής ενίσχυσης πάγιας προκαταβολής, δεν δημιουργούν απλήρωτες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018».

9. Ως ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016), θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής ή σε περίπτωση ύπαρξης σύμβασης, η ημερομηνία που ορίζεται σε σχετικό όρο αυτής.

Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών ως ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου θεωρείται η κάτωθι αναφερόμενη κατά περίσταση ημερομηνία: α) Τιμολόγια εμπορικών συναλλαγών (κατηγορίες ΚΑΕ Ξ1000, Ξ9100): Η μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:

- ημερομηνία παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών
- ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή ισοδύναμου παραστατικού
- ημερομηνία επιβεβαίωσης ή επαλήθευσης από επιτροπή παραλαβής των παραλαμβανόμενων αγαθών ή υπηρεσιών

β) Αποζημιώσεις Υπερωριακής Απασχόλησης (ΚΑΕ Ξ0511, Ξ0512, Ξ9511): Η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του αρχείου .xml που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες των τελευταίων μηνών του 2017 για τις οποίες δεν λάβατε αρχείο .xml μέχρι τις 31/12/17, δεν καταχωρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 2017 και θα συμπεριληφθούν στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» στο μήνα παραλαβής του αρχείου .xml εντός του 2018.

γ) Δαπάνες Μετακινήσεων με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και όχι με Χ.Ε.Π. (κατηγορίες ΚΑΕ Ξ0700, Ξ5300, Ξ9900): Η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του αρχείου .xml που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ.

δ) Αποζημιώσεις προσωπικού (ΚΑΕ Ξ0283, Ξ0289, Ξ0385): Η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του αρχείου .xml που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ.

ε) Μισθώματα κτιρίων (ΚΑΕ Ξ0813, Ξ9811): Η απώτερη ημερομηνία μεταξύ της περιόδου που ορίζεται από την τελευταία εργάσιμη του τριμήνου αναφοράς και της ημερομηνίας έκδοσης της εκάστοτε απόδειξης.

στ) Κοινόχρηστα κτιρίων (κατηγορία ΚΑΕ Ξ1512): Η ημερομηνία πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας, προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. ζ) Δαπάνες κοινής ωφέλειας (κατηγορία ΚΑΕ 0830): Η ημερομηνία λήξης πληρωμής της οφειλής. η) Αμοιβές Δικαστικών επιμελητών (ΚΑΕ Ξ0871, Ξ0873, Ξ9871, Ξ9873): Η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από την Υπηρεσία σας. Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών χωρίς την ύπαρξη τιμολογίου δεν θα καταχωρείται καμία εγγραφή στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018». θ) Έντοκα δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ Ξ0288, Ξ0892, Ξ9892): Η ημερομηνία του πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.

Δ. Για την ορθότερη συμπλήρωση του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» και την διασταύρωση των στοιχείων αυτού με τα καταχωρηθέντα στοιχεία από τις Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Υ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ο.Υ.) στο ΟΠΣΔΠ - SAP, θα σας αποστέλλονται την 1η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα κάθε μήνα αναφοράς δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία τύπου Excel (όπως αυτά εξάγονται από το ΟΠΣΔΠ - SAP):

• Αρχείο «ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ» με αναλυτικά στοιχεία όλων των ενταλμάτων τα οποία έχουν περιέλθει στις αρμόδιες Δ.Υ.Ε.Ε. από την αρχή του έτους έως το τέλος του μήνα αναφοράς. Με βάση τα στοιχεία της στήλης «Κατάσταση Εντάλματος» του αρχείου αυτού, θα ενημερώνετε το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» για την εξόφληση ή όχι κάθε τιμολογίου ή ισοδύναμου παραστατικού.

• Αρχείο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» με συγκεντρωτικά στοιχεία ανά ΚΑΕ εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα σας (πιστώσεις, αναλήψεις, εξοφλήσεις) από την αρχή του έτους έως το τέλος του μήνα αναφοράς.

Ε. Επισημαίνεται ότι η ενιαία, ομοιόμορφη και έγκαιρη αποστολή των δημοσιονομικών στοιχείων συμβάλει στον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων από την Υπηρεσία μας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των προαναφερόμενων και την έγκαιρη υποβολή του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected] για Δ.ΟΎ.
[email protected] για Τελωνεία

αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον αριθμό του Ειδικού Φορέα σας. Συμπληρωματικά παρακαλείσθε όπως τηρείτε ως μορφή ονομασίας του ηλεκτρονικού αρχείου που μας αποστέλλετε κάθε μήνα την εξής: 90ΧΧ-23Χ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ (ΜΗΝΑΣ) 2018.

ΣΤ. Τέλος, ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» και μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από κάθε μήνα αναφοράς είναι απαραίτητη η ταχυδρομική αποστολή αντιγράφων των τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία σας και έχουν συμπεριληφθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Α.Α.Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Τμήμα Γ' Ερμού 23-25, ΤΚ 10563, Αθήνα


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΕ ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 9000
511 9511
512 9511
565 9569
711 9711
712 9711
719 9711
721 9711
722 9711
723 9711
813 9811
819 9811
823 9829
824 9821
829 9829
831 9831
832 9832
833 9833
839 9839
841 9841
843 9843
845 9844
851 9851
861 9851
869 9851
871 9871
873 9873
875 9839
879 9873
881 9873
892 9892
893 9892
894 9892
899 9891
1111 9111
1121 9111
1211 9121
1231 9122
1232 9122
1311 9131
1321 9131
1329 9131
1421 9141
1423 9141
1511 9151
1512 9151
1611 9169
1641 9169
1642 9169
1699 9169
1711 9173
1712 9179
1713 9174
1723 9175
1725 9176
1729 9179


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο