Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2018 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/42263/0026/2017 Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)

(Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ: 2/42263/0026/2017
Σχετ.: 2/41211, 74036/0026/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
TMHMA: Β΄

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Παναγιώτης Δημόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6987732
FAX: 210 6987730

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)».


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, παρ. 4.β. του π.δ/τος 80/2016 (Α.145) και 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30-12-2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους εντάσσεται, μεταξύ άλλων και η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν.) για δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.), προκειμένου να αναζητηθεί τυχόν αστική ευθύνη των εμπλεκομένων υπαλλήλων. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στις Δ.Υ.Ε.Ε. με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (π.ο.υ.) του οικείου φορέα.
Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι, βάσει των σχετικών διατάξεων και της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
Α.1. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων της ΓΚ κοινοποιούν με έγγραφό τους και με ευθύνη του προϊσταμένου τους (π.ο.υ.), τις δικαστικές αποφάσεις στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δημιουργείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού είτε φορέα του Δημοσίου-Κράτους-Κεντρικής Διοίκησης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1, υποπαρ. στ. του ν. 4270/2014 (Α.143)
[ήτοι: της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Ανεξάρτητων Αρχών χωρίς νομική προσωπικότητα], είτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πλην των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), o οποίος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.), που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (άρθρο 14, παρ. 1, υποπαρ. β - ε, ν. 4270/2014 και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

β) Με τη δικαστική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση, σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων και το σχετικό επιδικασθέν ποσό έχει καταβληθεί στον αντίδικο, με την εξόφληση του σχετικού τίτλου πληρωμής [άρθρα 11, παρ. 4.β., π.δ/τος 80/2016 (Α.145), 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30-12-2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου].

γ) Δεν αφορά εκτέλεση καταψηφιστικής απόφασης, η οποία κατέστη τελεσίδικη και ως εκ τούτου εκτελεστή συνεπεία απώλειας των προβλεπόμενων τακτικών ένδικων μέσων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα Πρακτικά της 24ης.6.2016 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετικό το αριθμ. 2/45350/0026/13-06-2017 έγγραφό μας).

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, καθώς και ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης του σχετικού τίτλου πληρωμής, πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η δικαστική απόφαση στην Δ.Υ.Ε.Ε., από τον οικείο φορέα Δημοσίου ή από το Ν.Π.Δ.Δ. και με ευθύνη του π.ο.υ. του.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 (Α. 143), οι φορείς της Γ.Κ. - εν προκειμένω οι φορείς του Δημοσίου και τα, ενταγμένα στο Μ.Φ.Γ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ. - που υπάγονται στην αρμοδιότητά των Δ.Υ.Ε.Ε., είναι αυτοί που έχουν έδρα στο νομό όπου αυτές είναι εγκατεστημένες. Οι φορείς αρμοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε. που έχουν έδρα σε νομό με περισσότερες της μιας Δ.Υ.Ε.Ε., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ή από τις οργανικές διατάξεις τους).

Β.1. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελ. Συν., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, διενεργείται με έγγραφο του Προϊστάμενου της κατά περίπτωση αρμόδιας Δ.Υ.Ε.Ε. στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω έγγραφο της οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα και η σχετική δικαστική απόφαση.

Επιπλέον, στο έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Ε.Ε. πρέπει να επισημαίνονται οι περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, στο σκεπτικό ή διατακτικό των οποίων, γίνεται σαφής αναφορά για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών των εμπλεκομένων οργάνων των εν λόγω φορέων.

2. Οι Δ.Υ.Ε.Ε. πρέπει να τηρούν σε ειδικό φάκελο και ανά φορέα της Γ. Κ. αρμοδιότητάς τους τα αρχεία των δικαστικών υποθέσεων.

Γ. Τέλος, όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που προκαλούν επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών (Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, αντίστοιχα), τονίζεται ότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. για αποδοχή και εν συνεχεία αποστολή των σχετικών αποφάσεων, που αφορούν τους εν λόγω φορείς, στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον:

α) δεν καταλείπεται αρμοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση αίτησης καταλογισμού για ζημία που έχει προκληθεί σε βάρος Ο.Τ.Α., από αιρετά όργανα ή από υπαλλήλους αυτών (Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

β) το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται σχετικά με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. μετά από απευθείας αίτηση του εκπροσώπου κάθε οργανισμού σε αυτό, ήτοι του Δημάρχου για τους Δήμους {άρθρο 69, παρ.1, ν. 4129/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 86, παρ. 1.α. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α.114)] και το άρθρο 58, παρ. 1.α., ν. 3852/2010 (Α.87)}, και του Περιφερειάρχη για τις περιφέρειες (άρθρο 159, παρ. 1.δ., ν. 3852/2010 και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και

γ) όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3.β. του π.δ/τος 80/2016 και του άρθρου 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30-12-2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις: i) του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικα [ν. 3528/2007 (Α.26)], στον οποίο υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρο 2, παρ. 1 του Υ.Κ.), και όχι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. για την αστική ευθύνη των οποίων ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 1 του ν. 4129/2013 και του άρθρου 100 του προγενέστερου κώδικα κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. [ν. 1188/1981 (Α.204)], κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Γ' του πρώτου μέρους του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (άρθρα 3, παρ. 1, 171 και 232 του νόμου αυτού) και ii) του άρθρου 68 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο [ν. 4129/2013 (Α.52)], που αφορά επίσης μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου (άρθρο 69, παρ. 2 του ίδιου νόμου), πλην Ο.Τ.Α.


Ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. Οι δημοσιολογιστικές διατάξεις:

α) του άρθρου 11, παρ. 3.β. του π.δ/τος 80/2016 (Α.145), ορίζουν ότι: «Δαπάνες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην οικεία Δ.Υ.Ε.Ε. με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 1 του Υ.Κ. και 68 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν. 4129/2013).» και β) του άρθρου 1, στοιχείο ιδ' της αριθ. 2/99988/0004/30-12-2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ορίζουν ότι οι Δ.Υ.Ε.Ε.: «Ενημερώνουν το Γενικό Επίτροπο Επικρατείας για δαπάνες που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του προϋπολογισμού των φορέων αρμοδιότητας του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 1 του ΥΚ και 68 του κώδικα νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο (ν. 4129/2013).». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 (Α.143), όπως προστέθηκαν από την παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α.129).
γ) του άρθρου 14, παρ. 1, υποπαρ. 1.α. έως στ. του ν. 4270/2014 (Α.143) ορίζουν ότι: «α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.

γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

δ. Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A' βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B' βαθμού) και (ββ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

ε. Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό -απολογισμό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή νομική πρ ο σω πικό τη τα.».

2.α. Από τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, περ. (ζ) του ν. 4129/2013 (Α.52), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκύπτει ότι, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με άλλους νόμους.

β. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ως άνω νόμου, που αφορούν την αστική ευθύνη των υπαλλήλων του Δημοσίου, ορίζεται ότι:

«1. Κάθε δημόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από την κατά το άρθρο 44 ευθύνη των δημοσίων υπολόγων, ευθύνεται για κάθε θετική ζημία που επήλθε στο Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού τη ζημία στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στους υπουργούς όσον αφορά την εν γένει άσκηση των καθηκόντων τους και στους λοιπούς διατάκτες μόνο για τις δαπάνες που εντέλλονται από αυτούς. Στους λειτουργούς αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ευθύνης τους.

4. Για την ευθύνη κατά το παρόν άρθρο το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου σε αυτό, ο οποίος ενεργεί είτε κατόπιν εγγράφου του οικείου Υπουργού είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον η ευθύνη προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά νόμο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο σε περίπτωση ευθύνης από αμέλεια και ανάλογα με τις περιστάσεις δύναται να καταλογίσει τον υπάλληλο και για μέρος μόνο της θετικής ζημίας που επήλθε στο Δημόσιο.

6. Εφόσον οι υπάλληλοι καταβάλουν το ποσό που τους καταλογίστηκε, υπεισέρχονται κατά το ποσό που πλήρωσαν στα δικαιώματα του Δημοσίου.».

γ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου (69) του ίδιου νόμου, που αναφέρονται στην Αστική ευθύνη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.: «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου κάθε οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.1188/1981 (Α.204).

2. Για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατά το άρθρο 38 του ν. 3528/2007 (Α.19) αποφαίνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.».

δ. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ίδιου νόμου ορίζεται και ότι, από την έναρξη ισχύος του καταργείται το π.δ. 774/1980 (Α.189), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικά [ν. 3528/2007 (Α.26)], ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του». Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του εν λόγω κώδικα, στις διατάξεις του υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 1188/1981 (Α.204), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας «περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», ρυθμίζονται τα θέματα αστικής ευθύνης των Υπαλλήλων που υπηρετούν στους οργανισμούς αυτούς. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

«1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως εις τον οποίον υπηρετεί, δια πάσαν ζημίαν, την οποίαν επροξένησεν εις αυτόν εκ δόλου ή βαρείας αμελείας κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού, ως και δι τας αποζημιώσεις, εις τας οποίας υπεβλήθη ο οργανισμός έναντι τρίτων ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αύτου κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του, γενομένων επίσης εκ δόλου ή βαρείας αμελείας.

2. Δεν ευθύνεται ο υπάλληλος έναντι τρίτων δια τοιαύτας πράξεις ή παραλείψεις αυτού.

3. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον δύναται εις την περίπτωσιν της αμελείας, εκτιμών τας ειδικάς εκάστοτε περιστάσεις, να καταλογίση τον υπάλληλον και εις μέρος μόνον της επελθούσης εις τον οργανισμόν ζημίας ή της αποζημιώσεως εις την οποίαν ούτος υπεβλήθη.

4. Εάν πλείονες υπάλληλοι επροξένησαν από κοινού ζημίαν εις τον οργανισμόν, ισχύουν αι διατάξεις του αστικού δικαίου.

5. Επί της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων έναντι του οργανισμού εις τον οποίον υπηρετούν δικάζει το Ελεγκτικόν Συνέδριον, τη αιτήσει του εκπροσωπούντος τον οργανισμόν.».

5.α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (Α.143), στο πρώτο μέρος του Κώδικα αυτού υπάγεται το μόνιμο προσωπικό των: α. Δήμων, β. Κοινοτήτων, γ. Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων και δ. Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α..

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Γ' του πρώτου μέρους του ανωτέρω νόμου, όπως και αυτών του άρθρου 100 του ν. 1188/1981, που ρυθμίζουν θέματα αστικής ευθύνης των υπαλλήλων των ο.τ.α. α' βαθμού, ορίζεται ότι:
« 1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Ο. Τ.Α. στον οποίο υπηρετεί για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτόν από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την Αποζημίωση την οποία κατέβαλε ο Ο.Τ.Α. σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Δεν θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας όταν ο υπάλληλος εκτελεί αποφάσεις των οικείων συλλογικών οργάνων, οι οποίες έχουν κριθεί νόμιμες από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του. Ο υπάλληλος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (Α. 189) όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. 2. Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στον Ο.Τ.Α. ή της Αποζημίωσης που ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλει.

3. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημία στον Ο.Τ.Α., ευθύνονται εις ολόκληρον, κατά τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

4. Η αξίωση του Ο.Τ.Α. για αποζημίωση κατά των υπαλλήλων του στις περιπτώσεις της παρ. 1 παραγράφεται σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η πενταετία αρχίζει, αφότου έλαβε γνώση της ζημιάς, και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου, αφότου ο Ο.Τ.Α. κατέβαλε την Αποζημίωση.

5. Η Αστική ευθύνη των υπολόγων διέπεται από τις ειδικές διατάξεις.

6. Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι των τρίτων διατηρούνται σε ισχύ.».

γ. Στο άρθρο 171 του νεώτερου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του πρώτου μέρους εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

δ. Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 232 του εν λόγω Κώδικα προβλέπουν ότι, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.

6. α. Με τις διατάξεις της παρ. 1.α. του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α.114)], αλλά και του του στοιχείου α' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α.87), ορίζεται ότι, ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β. Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 1.δ. του του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, ο Περιφερειαρχης εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α.274) - εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος (άρθρο 94, παρ. 1, εδαφ. γ') - το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τοις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ'-ζ' της παρ. 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

8. Μεταξύ των εκτελεστών τίτλων περιλαμβάνονται οι τελεσίδικες αποφάσεις και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές, οι διαιτητικές αποφάσεις, τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 904, παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

1. Από τα αναγραφόμενα στα Πρακτικά της 24ης.6.2016 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτει ότι η ισχύουσα νομοτυπική μορφή του θεσπίζοντος την αστική ευθύνη υπαλλήλου έναντι του Δημοσίου άρθρου 68 του ν. 4129/2013 δεν καλύπτει την περίπτωση εκτελέσεως εις βάρος του καταψηφιστικής δικαστικής απόφασης, που κατέστη τελεσίδικη λόγω της επιγενόμενης απώλειας των τακτικών ενδίκων μέσων, αποδοτέας σε υπαιτιότητα του κατ' αρμοδιότητα υπαλλήλου, παραλείψαντος να προβεί στην άσκησή του κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο