Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1006518 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ2016/6-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ2016/6-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1006518 ΕΞ2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο:2132112952-2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ2016/6-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2017.
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
δ) Του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων».

3. Το αριθμ. ΔΕΕΦ Α 1162056 ΕΞ2017/27-10-2017 έγγραφο και το από 10-1-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Την αριθ.1171690/16-11-2017 αίτηση του υπαλλήλου Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, με την οποία ζητά την αντικατάστασή του από τα καθήκοντα του μέλους της εν θέματι Επιτροπής.

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1.- Τροποποιούμε την παράγραφο Β' της αριθμ. ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων, αντικαθιστούμε το, με α/α 10 τακτικό μέλος, Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, στην θέση του ορίζουμε την Μαρία Ξερνού και ως αναπληρωματικό μέλος αυτής τον Χαράλαμπο Κουνάδη, αναριθμούμε τα μέλη της Επιτροπής, τροποποιούμε τις Υπηρεσίες που υπηρετούν αυτοί, καθώς και τους βαθμούς του Προέδρου και μελών αυτής και διαμορφώνουμε την παραπάνω παράγραφο, ως εξής:
«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με βαθμό Α', ως εξής:
1. Γεώργιο Μπεκιαράκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως Πρόεδρο.
2. Ανθή Αγαπίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ε.Λ., ως μέλος.
3. Φωτεινή Αθανασάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
4. Θεοδώρα Αϊβάζογλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
5. Αικατερίνη Βασιλάκη, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.ΕΛ., ως μέλος.».
6. Κλεάνθη Ιωαννίδη, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
7. Ιωάννη Μανουσάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.
8. Δημήτριο Μαρκοστάμο, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος.
9. Εμμανουήλ Μεταξάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.
10. Μαρία Ξερνού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κουνάδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
11. Αναστάσιο Σαγρή, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ., ως μέλος.
12. Επαμεινώνδα Τσόπελα, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ., ως μέλος.

2.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 (ΑΔΑ: 7ΚΤΜΗ-ΕΞΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο