Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΠ 0000568 ΕΞ 2018 Kαθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 2882/2001

(Kαθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 2882/2001)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθμ. ΔΔΠ 0000568 ΕΞ2018/1035Β

(ΦΕΚ Β' 28/15-01-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγ. 3 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 129 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α’/10-4-2012).

2. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 (ΦΕΚ 3696/τ.Β’/15-11-2016) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/16, τ.Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων κ.λπ.».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/16, τ.Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Τον καθορισμό προτύπου σύνταξης έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει.

Το πρότυπο σύνταξης της αξίας ακινήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι προσδιοριστικά στοιχεία:


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Α) Ημερομηνία  συγκρότησης επιτροπής :

Β) Εντολή  διενεργείας Γ) Τα μελή αυτής:

1)

2)

3)

4)

Δ) Αιτία εκτίμησης:     Προεκτίμηση της αξίας απαλλοτριουμένων ακινήτων του

άρθρου 15 του Ν.2882/01, ως στοιχείο προδικασίας του καθορισμού τιμής μονάδας.

Ε) Ισχύς έκθεσης έκθεση ισχύει για 2 ετη από την σύνταξή της.

ΣΤ)     Κρίσιμος      Χρόνος  Κατά  την  εκτίμηση  υπολογίζεται  η  κατάσταση     του ακίνητου που είχε τον            χρόνο της απαλλοτρίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.

Α.     Περιγραφή του αντικειμένου προεκτίμησης  :

Τα ακίνητα που έχουν κηρυχθεί ως απαλλοτριούμενα με την απόφαση ……………………………….. των ……………………………………………., που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ …………………….. για την κατασκευή ………………………………….που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Διαμερίσματος ……….…………………………………….. του Δήμου ……………………………………….  στην Π.Ε.

 

Β. Στοιχεία εκτιμώμενης ύλης:

1 Εμβαδό εδαφικής έκτασης : ………………………… στρέμματα.

2. Αριθμός ιδιοκτησιών          : …………………………………………………………………………… 3. Αριθμός κτισμάτων                            : …………………………………………………………………………… 4. Άλλες πληροφορίες           : ……………………………………………………………………………

 

Γ .    Θέση της περιοχής που βρίσκονται τα απαλλοτριουμενα ακίνητα

Περιγραφή της ευρύτερης περιοχής: π.χ.

Απόσταση από ……………………. έως ……………………… από θάλασσα. Απόσταση ………………...χλμ. από Ε.Ο.

 

Δ. Κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εμπορικής και οικονομικής άξιας των ακίνητων (για αγροτικά ακίνητα)

1.  Είδη αγροτικής γεωργικής εκμετάλλευσης   πολυετής ή μονοετής καλλιέργεια

2.  Υποδομές αγροτικής γεωργικής εκμετάλλευσης αρδευόμενο ή μη

3.  Σύνδεση ή μη με  τοπικό οδικό δίκτυο


 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Α. Συγκριτικά στοιχεία

Μεταβιβάσεις σε τιμήματα μεγαλύτερα από τις αντικειμενικές αξίες

1)     ΦΜΑ …………………… Συμβόλαιο ……………………… Συμβολαιογράφος…………………………… Αξία ανά τ.μ. ………………………………………......................................................…….€

Στοιχεία συγκριτικού

  Εκτός Σχεδίου                    Εντός Οικισμού                   Εντός Οικιστικής ζώνης

  Με «πρόσωπο» σε Αγροτική Οδό     ή Δημοτική Οδό       ή Επαρχιακή Οδό     ή Εθνική Οδό

·     Χρήση   …………………………………………………………………………………………………………………….

·        Οικοδομήσιμο □              Μη οικοδομήσιμο

·        Θέση ακινήτου

·        Απόσταση από πλησιέστερο εκτιμώμενο ……………………………….. μέτρα

·        Βαθμός συγκρισιμότητας με τα εκτιμώμενα

Πλήρως   □           Πολύ μεγάλη     □            Ικανοποιητική   

(αιτιολόγηση)   ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

2)   ΦΜΑ …………………… Συμβόλαιο ……………………… Συμβολαιογράφος…………………………… Αξία ανά τετρ.μ. ………………………………………......................................................…….€ Στοιχεία συγκριτικού

  Εκτός Σχεδίου                    Εντός Οικισμού                   Εντός Οικιστικής ζώνης

  Με «πρόσωπο» σε Αγροτική Οδό     ή Δημοτική Οδό       ή Επαρχιακή Οδό     ή Εθνική Οδό

·     Χρήση   …………………………………………………………………………………………………………………….

·        Οικοδομήσιμο □              Μη οικοδομήσιμο

·        Θέση ακινήτου

·        Απόσταση από πλησιέστερο εκτιμώμενο ……………………………….. μέτρα

·        Βαθμός συγκρισιμότητας με τα εκτιμώμενα

Πλήρως   □           Πολύ μεγάλη     □            Ικανοποιητική   

(αιτιολόγηση)   ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  

 

Γ.  Ζητούμενες άξιες (μικρές αγγελίες)

Αγγελίες  π.χ.

 

1) Άρτα Ιμαρετ, αγροτεμάχιο 18.000 τ.μ., πορτοκαλιές, εκτός σχεδίου, επίπεδο, περίφραξη, , τιμή

1.700.000€.

Πηγή : Ηλεκτρονικός σύνδεσμος, εφημερίδα (όνομα εφημερίδας, ημερομηνία, όνομα μεσίτη, τηλέφωνα επικοινωνίας κτλ).

 

  Εκτός Σχεδίου                    Εντός Οικισμού                  Εντός Οικιστικής ζώνης

  Με «πρόσωπο» σε Αγροτική Οδό     ή Δημοτική Οδό       ή Επαρχιακή Οδό     ή Εθνική Οδό

·     Χρήση  …………………………………………………………………………………………………………………….

·        Οικοδομήσιμο □              Μη οικοδομήσιμο

·        Θέση ακινήτου

·        Απόσταση από πλησιέστερο εκτιμώμενο ……………………………….. μέτρα

·        Βαθμός συγκρισιμότητας με τα εκτιμώμενα

Πλήρως   □           Πολύ μεγάλη     □            Ικανοποιητική   

(αιτιολόγηση)  ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 


 
Δ.  Αντικειμενικές αξίες του Υπουργείου Οικονομικών

Παράθεση των αντικειμενικών αξιών των απαλλοτριούμενων εδαφικών ακινήτων, ανά ιδιοκτησία, με βάση τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου  για κάθε ακίνητο χωριστά .
Π.χ. Έχοντα «πρόσωπο» σε Εθνική Οδό – ποτιστικά :
Ιδιοκτησίες 5 – 7 – 9 – 26 κ.λ.π.
 
  
 
Ε. Τελική εκτίμηση εδαφικών εκτάσεων.

Η τελική εκτίμηση εξάγεται από τον συνδυασμό και των δύο (2) μεθόδων προσδιορισμού της αξίας,
δηλαδή αντικειμενικής και εμπορικής που προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία και τις μικρές αγγελίες,

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Α. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εκτιμώνται ελεύθερα, αφού ληφθεί υπόψη ο πίνακας διαπιστώσεων τιμών του Υπουργείου και η παλαιότητα των επικείμενων. Για την αποσυμφόρηση της Έκθεσης, μπορεί να γίνεται εκτίμηση ομαδική της ίδιας κατηγορίας επικείμενων π.χ. μανδρότοιχοι από beton ύψους 1,00μ. έως 1,20μ., 30€ ανά μ.μ. Απαρίθμηση όλων των επικείμενων ή κατηγοριών αυτών και εκτίμηση αυτών.

Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Εκτιμώνται ελεύθερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μέλους της Επιτροπής που έχει ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασοπόνου και αφού τεκμηριώνονται οι απόψεις αυτές με παραδεδεγμένες αρχές της Γεωργικής Οικονομίας και ενδεχομένως με συγκριτικά στοιχεία και συντάσσεται πίνακας που περιλαμβάνει κάθε είδος δένδρου και εκτιμηθείσα αξία, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

Γ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
Εκτιμώνται ελεύθερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μέλους της Επιτροπής που έχει ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασοπόνου και αφού τεκμηριώνονται οι απόψεις αυτές με παραδεδεγμένες αρχές της Γεωργικής Οικονομίας και ενδεχομένως με συγκριτικά στοιχεία και συντάσσεται πίνακας που περιλαμβάνει κάθε είδος δένδρου και εκτιμηθείσα αξία, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχετικά με συνήθη αιτήματα καθορισμού ιδιαίτερων αποζημιώσεων για απομένοντα ακίνητα μετά την απαλλοτρίωση, εξαιτίας αυτής ή λειτουργίας του Έργου.
(Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφαίνεται, κατά γενικό τρόπο, σε ότι αφορά τον καθορισμό τέτοιων αποζημιώσεων, π.χ. η απώλεια οικοδομησιμότητας απομένοντος αγροτικού ακινήτου δεν συνιστά μείωση της αξίας του, γιατί το αγροτικό ακίνητο δεν έχει κύριο προορισμό την χρήση οικοπέδου υπό την έννοια του άρθρου 1 του ισχύ- οντα ΓΟΚ κ.λπ.).
Για τις εν λόγω περιπτώσεις, μπορεί να συνταχθεί κατάλογος τέτοιων περιπτώσεων και η Επιτροπή να αποφασίζει για την γνώμη της σε κάθε περίπτωση.
Ε. Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη:
1. Απόφαση απαλλοτρίωσης, εφόσον έχει εκδοθεί
2. Κτηματολογικός Πίνακας και Κτηματολογικό Διά- γραμμα ιδιοκτησιών.
3. Στοιχεία αγροτικής ή γεωργικής απόδοσης των ακινήτων.
4. Συγκριτικά στοιχεία.
5. Πίνακας αντικειμενικών αξιών.
6. Φωτογραφικό υλικό.
7. Πρακτικό διαπιστώσεων τιμών του Δημοσίου.
8. Διαπιστώσεις των μελών της Επιτροπής, ύστερα από αυτοψίες.
9. Στοιχεία περί της αξίας των ακινήτων που υποβλή- θηκαν από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες.
10. Άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την αξία. Τελική εκτίμηση της επιτροπής
 

Αναγράφεται η συνολική αξία που εκτιμήθηκε από τα μέλη της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρα- πάνω προσδιοριστικά στοιχεία του ακινήτου .

Υπογραφές
Aπό τα μέλη της επιτροπής.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Yφυπουργός Υποδομών και
Οικονομικών Μεταφορών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο