Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 52409/2017 Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. οικ. 52409/28-12-2017

(ΦΕΚ Β' 24/12-01-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 εδάφιο β' και 9 του ν.4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (A' 156), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 14 παράγραφος 1, 37 και 41.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 5 της αριθμ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος στην Ανώνυμη Εταιρία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ"» (Β' 416).

4. Την ριθμ ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696).

5. Το αριθμ. 757/3/17.10.2017 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΧΑ ΑΕ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος διασύνδεσης


1. Η κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4164/2013 (Α' 156) διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων αφορά στην παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων μεταξύ της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Η ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, δύναται να επιτυγχάνεται τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα:
α) Τρόπος (Α): Με τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα μεταφοράς.
β) Τρόπος (Β): Με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

3. Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και απαγορεύεται κάθε περαιτέρω χρήση τους που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς των φορέων, ως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις


1. Η κατά το άρθρο 1 της παρούσας διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων - απαιτήσεων: α) της εμπιστευτικότητας, β) της ακεραιότητας, γ) της ελεγχόμενης και προσωποποιημένης προσβασιμότητας και δ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας, που εκάστη αντίστοιχα, κατά σειρά, αφορά: α) Στη διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας, μόνον από όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα, β) στη διαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της και γ) στη διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας, όποτε απαιτείται, σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

2. Οι οργανισμοί οφείλουν, εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, πριν την υλοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων τους, να συντάξουν, μετά από κοινή συμφωνία, διά των αρμοδίων καθ' ύλην υπηρεσιών τους «Τεύχος Τεκμηρίωσης της Διασύνδεσης», που στο εξής θα τηρούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης, ελέγχου και καταγραφής που αφορούν εν γένει στη μετάδοση και τη λήψη των πληροφοριών κατά τα προαναφερόμενα, χωρίς να επιφέρει οποιοδήποτε περιορισμό στην αποστολή και στην ανάπτυξη των συμβαλλομένων φορέων, στη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων τους καθώς και στην αμοιβαία διαθεσιμότητα δεδομένων σύμφωνα με το σκοπό του άρθρου 9 του ν. 4164/2013. 

Άρθρο 3
Διαδικασία διασύνδεσης


1. Η εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν τεχνικά στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα και με το «Τεύχος Τεκμηρίωσης της Διασύνδεσης», ως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, για την εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασίας διασύνδεσης και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της ανταλλασσόμενης πληροφορίας.

2. Η ανταλλαγή δεδομένων ενεργοποιείται εκάστοτε με υποβολή ψηφιακού αιτήματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε θα υποβάλλεται αναλογικά. Το αίτημα περιέχει σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των αιτούμενων πληροφοριών και εγκρίνεται σύμφωνα με το «Τεύχος Τεκμηρίωσης της Διασύνδεσης» της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
Ακολουθεί δοκιμαστική ανταλλαγή με μη πραγματικά δεδομένα και, αφού πιστοποιηθεί η ορθότητα σε τεχνικό και ποιοτικό επίπεδο της πληροφορίας, διενεργείται η μετάβαση στην παραγωγική φάση λειτουργίας.

3. Η πορεία ανταλλαγής της πληροφορίας εποπτεύεται από τους δύο οργανισμούς καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία, μετά από κοινή απόφαση των οργανισμών, διακόπτεται άμεσα και επαναλειτουργεί σύμφωνα με το «Τεύχος Τεκμηρίωσης της Διασύνδεσης» της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

4. Η διαδικασία διασύνδεσης, ως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αφορά σε τεχνικές πρακτικές που εφαρμόζονται μόνο για την επίτευξη τεχνικών λύσεων και δεν συνιστούν περιορισμούς στο περιεχόμενο των δεδομένων που αιτούνται οι συμβαλλόμενοι φορείς.

Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης


1. Όταν για την ανταλλαγή μεταξύ των δύο οργανισμών των στοιχείων και των δεδομένων που αυτοί συλλέγουν και τηρούν, χρησιμοποιείται ο Τρόπος (Α) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, τότε για την προστασία των αποθηκευτικών μέσων κατά τη μεταφορά των δεδομένων λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα μέσα και υπηρεσίες μεταφοράς κατά τα διεθνώς ισχύοντα και εγκεκριμένα πρότυπα. Κατά τη μετάδοση των δεδομένων με τον Τρόπο (Α), εφαρμόζεται σε αυτά κρυπτογράφηση που η τεκμηρίωσή της κατά τον χρόνο της ανταλλαγής των δεδομένων είναι αποδεδειγμένα επαρκής, υπό την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Όταν για την ανταλλαγή μεταξύ των δύο οργανισμών των στοιχείων και των δεδομένων που αυτοί συλλέγουν και τηρούν, χρησιμοποιείται ο Τρόπος (Β) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, τότε η ανταλλαγή της πληροφορίας είναι πάντα υποχρεωτικά κρυπτογραφημένη και χρησιμοποιείται εξουσιοδοτημένο VPN tunnel ή Secure Sockets Layer (SSL). Στην περίπτωση αυτή προϋποτίθεται η εγκατάσταση μηχανισμού ταυτοποίησης του αιτούντος και του χορηγούντος και προσυμφωνείται αμοιβαία μεταξύ των οργανισμών η αναμενόμενη συχνότητα χρήσης και ο αριθμός των επιτρεπόμενων διαδικτυακών διευθύνσεων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, με βάση αυτές που ανήκουν σε καθένα από αυτούς, σύμφωνα και με το «Τεύχος Τεκμηρίωσης της Διασύνδεσης» της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση οι συμβαλλόμενοι φορείς θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή για την ταχύτατη απόκριση των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών.

3. Ανεξαρτήτως του τρόπου ανταλλαγής δεδομένων, Τρόπος (Α) ή (Β), οι οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να χρησιμοποιούν τις πλέον τεχνικά πρόσφορες και επαρκείς μεθόδους κρυπτογραφίας για την κωδικοποίηση των πληροφοριών που περιέχουν τα υπό ανταλλαγή δεδομένα, σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας της πληροφορίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προκειμένου να μην είναι αναγνώσιμες, παρά μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες που ορίζονται αρμοδίως από τους οργανισμούς για τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης και στους οποίους χορηγούνται για χρήση τα κρυπτογραφικά κλειδιά. Ειδικότερα, και όσον αφορά στη διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών, οι δύο οργανισμοί εξασφαλίζουν την προστασία αυτών, καθώς και των συστημάτων παραγωγής τους, έχοντας και τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις για τις οποίες χρησιμοποιείται κρυπτογραφικός έλεγχος.

Άρθρο 5

1. Η αριθμ. 11179/27.2.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 569/ Β77.3.2014 από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο