Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 546/11/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/ 1016/ 2.12.2016 (Β' 3888) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α' 205) όπως ισχύει»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/ 1016/ 2.12.2016 (Β' 3888) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α' 205) όπως ισχύει»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 546/11/04-01-2018

(ΦΕΚ Β' 16/11-01-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88).

4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

14. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

15. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β' 3888) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με τις οικ. 56914/1033/8-12-2016 (Β' 3942), με αριθμ. οικ. 29479/464/26-06-2017 (Β' 2195) και οικ. 32026/500/07.07.2017    (Β' 2357) υπουργικές αποφάσεις.

16. Την αριθμ. 3561/19-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην αριθμ. 82/19-12-2017 συνεδρίασή του. 

17. Το υπ' αριθμ. 52510/81/15-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.

18. Την υπ' αριθμ. οικ. 61211/3913/21-12-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την υπ' αριθμ. 60940/2179/21-12-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας (ΑΔΑ: ΩΓΨΖ46501Ω-Μ9Α).

20. Την υπ'αριθμ. 91724/21.12.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΦ64691Ω2- 5Ι2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Οργανισμού.

21. Την υπ' αριθμ. 91757/21-12-2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

22. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενους του απασχόληση σε εξειδικευμένο πεδίο, που δεν θα μπορούσαν να έχουν με άλλα προγράμματα, αξιοπρεπείς αποδοχές και αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει την επανένταξη των ωφελουμένων στο εργασιακό τους αντικείμενο από το οποίο είχαν αποκοπεί, για λόγους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανεργίας που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους αλληλεγγύης.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη εξήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (66.000.000,00€), πέραν από αυτή που έχει προβλεφθεί στην υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/ 02-12-2016 (Β'3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Η επιπλέον δαπάνη κατανέμεται κατ' έτος ως εξής:
Για το 2018: 30.000.000,00 ευρώ.
Για το 2019: 33.000.000,00 ευρώ.
Για το 2020: 3.000.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β' 3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, στα ακόλουθα σημεία, ως εξής:

Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με την περίπτωση γ) ως εξής:
«γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση για την κατηγορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας».

Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.
Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β' 3888) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο