Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2018 ]

Αριθμ. ΕΜΠ οικ.3106/2017 Τροποποίηση της 2/62043/0004/05.09.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών»

(Τροποποίηση της 2/62043/0004/05.09.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών»)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. ΕΜΠ οικ. 3106/2017

(ΦΕΚ Β' 11/09-01-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 2), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2443/1996 (Α΄265), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.12 άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄180),
β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),
δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθ. 2/23107/0004/21.3.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (Β΄973).

3. Την αριθ. 2/62043/0004/05.09.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3212) και την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.

4. Την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και επίτευξης δημοσιονομικού οφέλους μέσω της επαναξιολόγησης των δομών της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 2/62043/0004/05.09.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄3212), ως εξής:

Στο τέλος του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, προστίθεται παράγραφος Γ, ως εξής:

«Γ.1. Οι διαδικασίες μεταφοράς των αρχείων των ως άνω Υπηρεσιών, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι 31.12.2017 από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας, κατά περίπτωση.
Η διαδικασία παράδοσης των κτιρίων των εν λόγω Υπηρεσιών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 31.12.2017 από τους υπαλλήλους που προΐσταντο αυτών πριν από την αναστολή της λειτουργίας τους.
2. Οι πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις των ως άνω Υπηρεσιών, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, αναλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους. Ο προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και ο προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας ορίζονται δευτερεύοντες διατάκτες των πιστώσεων, που κατά τη διάρκεια του έτους 2017 έχουν τεθεί με επιτροπικά εντάλματα στη διάθεση του προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων και του προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο