Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2018 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 286/7/2018 Παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου 33 του ν. 3762/2009 όπως ισχύει

(Παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου 33 του ν. 3762/2009 όπως ισχύει)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 286/ 7/2018

(ΦΕΚ Β' 11/09-01-2018)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 33 του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (75 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως της παραγράφου 8,
β) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α’), όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (115 Α'),
δ) του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (88 Α’),
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α’) και ιδίως του άρθρου 23, όπως ισχύει,
στ) του ν.δ. 2961/1954 «Σύσταση Ο.Α.Ε.Δ.», όπως ισχύει (197 Α’),
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α’),
η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (145 Α΄),
θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (168 Α’),
ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192),
κ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (181 Α’),
λ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (116 Α΄),
μ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (208Α΄),
ν) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α’).
 
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β’).

3. Την Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (3722 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/27-12-2016 όμοια (4233 Β΄).
 
4. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (2281 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ213/8.12.2016 (3955 Β’) και την υπ’ αριθμ. Υ88/28.11.2017 όμοιά της (4195 Β’).
 
5. Τη υπ’ αριθμ. 1117/52/19-1-2012 υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ.» (35 Β').

6. Την υπ’ αριθμ. 46426/1711/26-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΔΟΝ465Θ1Ω-Ε4Ζ).
 
7. Την υπ’ αριθμ. 128747/23-11-2017 απόφαση έγκρισης ένταξης έργου στο ΠΔΕ 2017 του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΞ64465ΧΙ8-ΣΓΕ).
 
8. Την υπ’ αριθμ. 2957/68/24-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 68ΤΛ4691Ω2ΔΧ7).
 
9. Την υπ’αριθμ. 80172/14-11-2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
10. Την υπ’αριθμ. 73101/23-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΩΓΝΨ4691Ω2-ΔΔΣ).
 
11. Την υπ’ αριθμ. 10292/2-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ4691Ω2-ΕΒΛ) και την υπ’αριθμ. 10293/2-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΜΡΦ4691Ω2-ΤΝ4).
 
12. Την υπ’αριθμ. 8614/1-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 78ΙΣ4691Ω2ΙΧ6) και την υπ’ αριθμ. 8610/1-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΙΜΠ4691Ω2-ΚΟΓ).
 
13. Την υπ’ αριθμ. 19145/13-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΤΕΝ4691Ω2-1ΙΨ) και την υπ.αριθμ. 19144/13-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ(ΑΔΑ:  ΩΞΩΟ4691Ω2-ΒΙ1).

14. Την υπ’ αριθμ. 61683/3939/22-12-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

15. Το υπ’ αριθμ. 62328/12758/28-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την ένταξη προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), στο ΠΔΕ, ΣΑΕ 034 με πιστώσεις για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

16. Το έγγραφο αριθμ. 62328/12758/28-12-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

17. Την υπ’ αριθμ. οικ.56246/3459/28-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων της έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1.620.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Κρατικό προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 034, έργο αριθ. 2012ΣΕ03400000), κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 0651,0652 και 0655), κλάδος Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Λ.Α.Ε.Κ.) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Η κατανομή της δαπάνης κατ’ έτος έχει ως εξής: για το έτος 2017 ποσό ύψους 675.000 ευρώ, για το έτος 2018 ποσό ύψους 810.000,00 ευρώ και για το έτος 2019 ποσό ύψους 135.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

(Α) 1. Την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1117/52/19.1.2012 (Β' 35) υπουργική απόφαση  «Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ.», για εικοσιτέσσερις μήνες από τη λήξη της, για κάθε δικαιούχο.

2. Η παράταση χορήγησης της ειδικής επιδότησης ανεργίας αρχίζει από την λήξη της αρχικής ορισθείσας διάρκειας του προγράμματος ήτοι των 60 μηνών για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

3. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ` έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενομένης από 01-01-2012. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

4. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους κλάδους του Ε.Φ.Κ.Α., του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ. στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ, οι δε σχετικές δαπάνες εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνουν το παρόν πρόγραμμα επιδότησης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.825/1978 (Α` 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων.
Σε περίπτωση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 40 του ν.3996/2011, ο χρόνος της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ – τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι εισφορές για κύρια ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ` όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του πρώην Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., λόγω της ειδικότητας τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ` όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ – τ. Ε.Τ.Α.Α. – τ. Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καταβάλλεται η εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3β του ν.4387/2016 (Α’38) υπολογιζόμενη επί της ως άνω ορισθείσας βάσης για τους ασφαλισμένους του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

5. Για  την εφαρμογή  και  μόνο  του  άρθρου  33  του ν. 3762/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης για κάθε υπαχθέντα στην ειδική επιδότηση ανεργίας της παρούσας απόφασης, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ` εξαίρεση του εδαφίου γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (Α` 64), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1358/1983, είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι, κατά τον μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

6. Για την επιδότηση των δικαιούχων της παρ. 1 και 2 της ενότητας Α’ της παρούσας βάσει του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.
(Β). Για την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παρ. 1:
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή στις προϋποθέσεις επιδότησης η καταβολή της στο δικαιούχο συνεχίζεται, εφόσον αυτός προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ:
α) ισχύον δελτίο ανεργίας
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν είχε καμία απασχόληση ως μισθωτός ή ως έμπορος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή αναφορικά με το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης (όπως αναστολή, διακοπή), ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρει τυχόν απασχόληση του ως μισθωτού ή ως εμπόρου ή ως ελεύθερου επαγγελματία κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, καθώς και τυχόν γεγονότα που αφορούν το πρόσωπό του και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιφέρουν αναστολή ή διακοπή της επιδότησης ανεργίας, προσδιορίζοντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για κάθε μία από τις παραπάνω απασχολήσεις ή γεγονότα και προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
3. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής ημερομηνίας πλήρους συνταξιοδότησης του, στην οποία θα αναφέρονται επίσης:
α. ο ΚΑΔ
β. η ειδικότητα
γ. το πακέτο κάλυψης
δ. η ασφαλιστική κλάση
ε. τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου

(Γ) 1. Το ποσό της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας με την επίδειξη του ισχύοντος δελτίου ανεργίας του.
  
2. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας διακόπτεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη.

3. Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου. Κατά τα λοιπά (όπως αναστολή, διακοπή, αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954, όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα και όπου δεν έρχονται σε αντίφαση με την παρούσα απόφαση.

4. Η αξίωση για την ειδική επιδότηση ανεργίας παραγράφεται μετά εξήντα (60) ημέρες από τότε που καθίσταται απαιτητή.

5. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του αιτούντος επιλύεται από την Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, οι αποφάσεις της οποίας υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

(Δ) 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Λ.Α.Ε.Κ.) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

2. Το ποσό του είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που καλύπτεται από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. προκαταβολικά στην αρχή κάθε έτους και ειδικότερα για το έτος 2017 μετά τη δημοσίευση της παρούσας και όχι αργότερα από την 31/1/2018, με κατάθεση στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018
 
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
 
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο