Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2018 ]

ΔΕΦΚΦ Γ 1184745 ΕΞ 2017 Σχετικά με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων

(Σχετικά με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1184745 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση    Καραγεώργη Σερβίας 10    
Ταχ. Κώδικας    10184 Αθήνα
Πληροφορίες    Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο    2106987429
Fax    2106987408, 2106987424    

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή».

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας:

Το φορολογικό καθεστώς των βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας είναι εναρμονισμένο προς το Κοινοτικό δίκαιο και διέπεται από τις διατάξεις του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Ειδικότερα, οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ανωτέρω νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 100 και 101 του ανωτέρω νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 15 της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ, οι καπνοβιομήχανοι ή οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού καθορίζουν ελεύθερα τις ανώτατες τιμές λιανικής πώλησης αυτών και είναι υπόχρεοι και για την καταβολή του φόρου.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4410/2016, ο οποίος εκδόθηκε στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, θεσπίζονται μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ειδικότερα με το άρθρο 1, καθιερώνεται στο εθνικό μας δίκαιο σύστημα αδειοδότησης:

α) για την ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή του καπνού,

β) την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και γ) την κατασκευή, ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

Οι ανωτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

Επιπλέον, με το άρθρο 2 καθιερώνεται στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Icisnet), Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού, (ΕΚΜΕΑ), στο οποίο θα καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι άδειες, οι οποίες θα χορηγούνται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας από το στάδιο της παραγωγής έως το τελικό σημείο λιανικής πώλησης, καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής αυτών.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ 141/Α703.08.2016), ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 2Θ57Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», τα άρθρα 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ», που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα και το χαρακτηριστικό ασφαλείας των καπνικών προϊόντων καθώς και την απαγόρευση των διασυνοριακών πωλήσεων των προϊόντων αυτών.

Στα πλαίσια της εν λόγω Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τις λεπτομέρειες υλοποίησης του συστήματος ιχνηλασιμότητας και του χαρακτηριστικού ασφαλείας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων και οι λειτουργίες τους θα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας, όσον αφορά τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, έχει οριστεί η 20η Μαΐου 2019 και για τα άλλα προϊόντα καπνού πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα, η 20η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ7ΝΣΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο