Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Γ 1192022 ΕΞ 2017 Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2017

(Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2017)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Γ 1192022 ΕΞ2017/22-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ – ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Κουτουλάκου
Εμμανουήλ Μαλούκος
Τηλέφωνο : 210-3228218
Fax : 210-3230829
E-Mail :
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2017».
 
1.- Στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού στόχου 4. του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Α.Α.Δ.Ε. 2017 «Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη» και της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αυτής, με τη διάχυση της γνώσης και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών από τους υπαλλήλους αυτών, εκδόθηκε «Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο και απευθύνεται αποκλειστικά για χρήση από τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε.
 
2.- α) Το ανωτέρω Εγχειρίδιο περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) επικαιροποιημένες, από τις αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και από τις οικείες Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας, λειτουργικές διαδικασίες, που είχαν περιληφθεί στο «Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.», έκδοσης Δεκεμβρίου 2016, καθώς, επίσης και δεκαεννέα (19) νέες λειτουργικές διαδικασίες, με τις οποίες έχει εμπλουτισθεί, τις οποίες κατέγραψαν και επικαιροποίησαν καθ’ ύλην αρμόδιες Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία, ως επισπεύδουσα υπηρεσία, υποστήριξε και συντόνισε το έργο των ανωτέρω υπηρεσιών, προέβη στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των εντύπων καταγραφής όλων των διαδικασιών του Εγχειριδίου, ως προς την σαφήνεια, την διατύπωση, την πληρότητά τους ή την αναγκαιότητα συμπλήρωσής τους με περαιτέρω στοιχεία, καθώς, επίσης και στην τελική επεξεργασία αυτών.

Οι ως άνω διαδικασίες αναφέρονται, συγκεντρωτικά, ανά αρμόδια για την καταγραφή τους υπηρεσία, στον πίνακα περιεχομένων του Εγχειριδίου.

Η έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου αποτελεί την συνέχεια της προσπάθειας που άρχισε το έτος 2016 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) για την καταγραφή και επικαιροποίηση διαδικασιών των Υπηρεσιών της και για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους υπαλλήλους αυτών.
 
β) Στο Εγχειρίδιο, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται Πρόλογος, Εισαγωγή και τα Έντυπα καταγραφής των διαδικασιών, στα οποία αναγράφεται, αναλυτικά, ο τίτλος της διαδικασίας, η αρμόδια για την διαδικασία υπηρεσία, η οποία την κατέγραψε, η/οι υπηρεσία/ες από την/τις οποία/ες εφαρμόζεται η διαδικασία (στην περίπτωση που είναι διαφορετική/ές από την αρμόδια υπηρεσία), η γενική περιγραφή και η συχνότητα εφαρμογής της, το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τα βήματα υλοποίησής της και η περιγραφή αυτών, καθώς και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ο συνήθης χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας, κ.λπ.
 
3.- Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως οι Προϊστάμενοι:
 
α) Των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών (Ε.Μ.ΕΙΣ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και Τελωνείων), οι οποίες είναι υπηρεσίες που εφαρμόζουν ορισμένες από τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο:
αα) να δώσουν σαφείς οδηγίες στους Προϊσταμένους των αρμόδιων Τμημάτων και στους υπαλλήλους αυτών, για την ακριβή εφαρμογή των βημάτων των διαδικασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έντυπο καταγραφής της κάθε διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί στο εξής, η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από όλες τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και
ββ) να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και στις καθ’ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, τυχόν, παρατηρήσεις και προτάσεις τους για την βελτίωση των διαδικασιών.
 
Για τυχόν διευκρινήσεις, ως προς τα καταγεγραμμένα στο Εγχειρίδιο βήματα υλοποίησης των διαδικασιών, οι συνάδελφοι να απευθύνονται στις αρμόδιες καθ’ ύλην Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 
β) Των αρμόδιων Διευθύνσεων, οι οποίες κατέγραψαν τις περιλαμβανόμενες στο ανωτέρω Εγχειρίδιο διαδικασίες, κατά λόγο αρμοδιότητας, να γνωρίζουν, αμέσως, στην Διεύθυνση Οργάνωσης οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή προκύπτει σε αυτές (σε βήματα, θεσμικό πλαίσιο, χρόνο υλοποίησης, κ.λπ.), με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της διαδικασίας, προκειμένου να επικαιροποιείται το περιεχόμενο του Εγχειριδίου, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι Υπηρεσίες που τις εφαρμόζουν.
 
γ) Των Φορολογικών και Τελωνειακών Περιφερειών, να φροντίσουν:
αα) να παρακολουθούν διαρκώς την ορθή και την ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία που εποπτεύουν, αντίστοιχα, και να παρέχουν σχετικές οδηγίες στους Προϊσταμένους αυτών,
ββ) να προτείνουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης, έως 28 Φεβρουαρίου 2018, πέντε (5), τουλάχιστον, νέες διαδικασίες των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που κρίνουν ότι πρέπει να καταγραφούν, κατά προτεραιότητα,
γγ) να υποβάλλουν προτάσεις, αρμοδίως, για την βελτίωση ή την απλούστευση των διαδικασιών και
δδ) να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Οργάνωσης για την τυχόν αναγκαιότητα τροποποίησης/επικαιροποίησης των καταγεγραμμένων διαδικασιών.
δ) Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) να επιβλέψουν για την εφαρμογή των ανωτέρω και να μεριμνήσουν, ώστε οι αρμόδιες για την καταγραφή των διαδικασιών Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας να υποστηρίξουν την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, με σαφείς οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

4.- Επισημαίνεται ότι η καταγραφή/επικαιροποίηση και η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών αποτελεί βέλτιστη πρακτική, στα πλαίσια λειτουργίας ενός Οργανισμού και για το λόγο αυτό, η καταγραφή νέων διαδικασιών και η επικαιροποίησή τους θα γίνει προσπάθεια να συνεχισθεί και κατά το έτος 2018, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υπαλλήλων των υπηρεσιών που τις εφαρμόζουν, αλλά και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και να διευκολυνθεί η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, με στόχο την υπόδειξη διορθωτικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των διαδικασιών.
 


Με εντολή Διοικητή

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Νικόλαος ΠαναγιωτόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο