Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2018 ]

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

(σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

(2017/C 438/04)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2016, σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για τη φορολόγηση και με μέτρα κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων, ιδίως δε τα άρθρα 6 έως 10 αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2016, για τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

2.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν παγκοσμίως τα κριτήρια φορολογικής διαφάνειας, δίκαιης φορολόγησης και εφαρμογής προτύπων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS), τα οποία εγκρίθηκαν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2016 («κριτήρια»), ως παρατίθενται στο παράρτημα V του παρόντος σημειώματος και αποσαφηνίζονται στα παραρτήματα VI και VII.

3.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ το έργο που έχει επιτελέσει το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, το χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS), καθώς και το φόρουμ σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.

4.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο που έχει επιτελέσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) («Ομάδα “Κώδικας δεοντολογίας”»), σε συντονισμό με την Ομάδα υψηλού επιπέδου για Φορολογικά Θέματα («Ομάδα Υψηλού Επιπέδου»), για την επιλογή των σχετικών περιοχών δικαιοδοσίας και την ανάλυση και εκτίμηση των δεδομένων που αφορούν τη νομοθεσία και τις πολιτικές στους στον τομέα της φορολογίας, στο πλαίσιο των κριτηρίων.

5.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στη διαδικασία και τον διάλογο αυτό και έχουν λάβει ή έχουν δεσμευτεί να λάβουν ενεργά μέτρα για τη διευθέτηση των ζητημάτων που έχει εντοπίσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» στους τομείς της φορολογικής διαφάνειας, της δίκαιης φορολόγησης και της εφαρμογής προτύπων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

6.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ, ωστόσο, ότι ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν έχουν αναλάβει ουσιαστική δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελλείψεων και δεν συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο βάσει των κριτηρίων ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιες δεσμεύσεις.

7.

ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟ ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η φορολογική νομοθεσία, οι πολιτικές και οι διοικητικές πρακτικές των συγκεκριμένων περιοχών δικαιοδοσίας οδηγούν ή μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη και ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δικαιοδοσίας θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενθαρρυνθούν μετ’ επιτάσεως να προβούν στις αλλαγές που απαιτούνται για να διορθωθεί η κατάσταση.

8.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι έχει κρίσιμη σημασία να προβλεφθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προστασίας για να καταπολεμηθεί η διάβρωση των φορολογικών βάσεων των κρατών μελών μέσω της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

9.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ, κατά συνέπεια, τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, ως έχει στο παράρτημα I, και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι οι περιοχές δικαιοδοσίας θα παραμείνουν στον κατάλογο αυτό μέχρι να εκπληρώσουν τα κριτήρια, π.χ. εφαρμόζοντας τις συστάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να αφαιρεθούν από τον κατάλογο.

10.

ΘΕΩΡΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ να διενεργηθούν από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» συζητήσεις με τις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με σκοπό τη συμφωνία και την παρακολούθηση των μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι περιοχές δικαιοδοσίας για να αφαιρεθούν από τον κατάλογο, ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ δε τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας να αναλάβουν γρήγορα τη δράση που χρειάζεται για να εκπληρώσουν τα κριτήρια.

11.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ότι παρόλο που η φορολογική νομοθεσία, οι πολιτικές και οι διοικητικές πρακτικές ορισμένων περιοχών δικαιοδοσίας δημιουργούν ανησυχίες στους τομείς της φορολογικής διαφάνειας, της δίκαιης φορολόγησης και της εφαρμογής προτύπων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών, κάποιες από αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας έχουν ωστόσο δεσμευθεί ουσιαστικά, σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιλύσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν μέσα στις συμφωνηθείσες προθεσμίες και συνεπώς δεν θα πρέπει, στο στάδιο αυτό, να περιληφθούν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας. Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο και την παρακολούθηση της πραγματικής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας και θα πρέπει να προτείνει ανά πάσα στιγμή την επικαιροποίηση του καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με βάση τυχόν νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται καθώς και την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών. Η κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης περιγράφεται στο παράρτημα II.

12.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη συμπάθειά του και τη στήριξή του προς τις περιοχές δικαιοδοσίας στην Καραϊβική που επλήγησαν βαριά από τις καταστροφικές καταιγίδες τον Σεπτέμβριο του 2017 και είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτων και σημαντικών ζημιών σε βασικές υποδομές, και ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ότι η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να τεθεί σε αναμονή για τις περιοχές αυτές (Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Ντομίνικα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Νήσοι Τερκ και Κάικος, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι). Παρ’ όλα αυτά, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, να επιδιώξει περαιτέρω επαφές με τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας προκειμένου να δοθεί λύση στα ζητήματα αυτά μέχρι τα τέλη του 2018.

13.

ΖΗΤΑ πιο συγκεκριμένα από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να συνεχίσει τον διάλογο και να ξεκινήσει από τις αρχές του 2018 τη διαδικασία παρακολούθησης των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι περιοχές δικαιοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίησή τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

14.

ΚΑΛΕΙ την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να συμφωνήσει επί των διαδικασιών για τη διενέργεια της παρακολούθησης και να συντάξει έκθεση προόδου για το θέμα πριν από το καλοκαίρι του 2018.

15.

Κατά συνέπεια, ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ στην Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να ξεκινήσει ή να συνεχίσει τις συζητήσεις με τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας, να επιδιώξει τις αναγκαίες δεσμεύσεις ώστε να παρακολουθήσει κατά πόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις αυτές, καθώς και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Συμβούλιο, όπως κρίνεται σκόπιμο, με προτάσεις για τροποποιήσεις του καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών.

16.

ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα III, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και αναλογικά αμυντικά μέτρα, στον φορολογικό και τον μη φορολογικό τομέα, έναντι των μη συνεργάσιμων περιοχών για όσο διάστημα περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

17.

ΣΥΣΤΗΝΕΙ στα κράτη μέλη να λάβουν ορισμένα συντονισμένα αμυντικά μέτρα στον φορολογικό τομέα, όπως περιγράφεται στο παράρτημα III του παρόντος σημειώματος, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και με τις υποχρεώσεις τους βάσει του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου.

18.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να συνεχίσει τη διερεύνηση περαιτέρω συντονισμένων μέτρων στον φορολογικό τομέα και ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» αν και πώς εφαρμόζουν αμυντικά μέτρα έναντι των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, για όσο διάστημα περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

19.

ΚΑΛΕΙ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, να λάβουν υπόψη τους τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας στην εξωτερική τους πολιτική, τις οικονομικές τους σχέσεις και την αναπτυξιακή τους συνεργασία με τις σχετικές τρίτες χώρες, να καταβάλουν προσπάθεια για την υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά το θέμα της συμμόρφωσης με τα κριτήρια, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως προκύπτουν από τις Συνθήκες.

20.

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας και τα αμυντικά μέτρα, κατά περίπτωση, θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας, ενθαρρύνοντας έτσι μια θετική αλλαγή με αποτέλεσμα την αφαίρεση των περιοχών δικαιοδοσίας από τον κατάλογο.

21.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι οι ενέργειες αυτές, που θα πραγματοποιηθούν συλλογικά από τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνάδουν με το θεματολόγιο το οποίο προωθούν η G20, ο ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή φόρουμ.

22.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη συμφωνία του Συμβουλίου για την προσέγγιση όσον αφορά την απουσία συστήματος φορολογίας των εταιρειών ή του ενδεχομένου εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών στο πλαίσιο του κριτηρίου που απαιτεί από περιοχή δικαιοδοσίας να μην διευκολύνει τις υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας, ως έχει στο παράρτημα VII.

23.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2016, οι ενέργειες αυτές δεν θίγουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών μελών, όπως η αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης και συμφωνίας διμερών φορολογικών συμβάσεων, η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ή η τήρηση καταλόγων μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας σε εθνικό επίπεδο με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.

24.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι την απόφαση τροποποίησης του καταλόγου θα λάβει το Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές τεκμηριωμένες πληροφορίες που του γνωστοποιεί η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας».

25.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας θα πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και η κατάσταση θα πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς στις περιοχές δικαιοδοσίας του καταλόγου, καθώς και σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας που καλύπτει η δοκιμασία του ελέγχου του 2017. Με βάση κριτήρια που συμφωνεί το Συμβούλιο, η παρακολούθηση θα μπορούσε να επεκταθεί από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» και σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας.

26.

ΚΑΛΕΙ την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» να συνεχίσει τον διάλογο με τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας για την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας, της δίκαιης φορολόγησης και της εφαρμογής προτύπων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών· και να συνεχίσει τις εργασίες για την ανάλυση των αμυντικών μέτρων που θα μπορούσαν να καθοριστούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας με συντονισμένο τρόπο, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

27.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, θα πρέπει να συνεχίσει να διεξάγει και να επιβλέπει τη διαδικασία αυτή, σε συνεργασία με την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Η Επιτροπή θα βοηθήσει την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εκτελώντας τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με τους ρόλους όπως καθορίζονται επί του παρόντος βάσει του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη παλαιότερους και εν εξελίξει διαλόγους με τρίτες χώρες.

28.

ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ, στο πλαίσιο αυτό, να προσδιοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τις περαιτέρω εργασίες στον τομέα αυτό, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV.

29.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι τα κριτήρια θα επικαιροποιούνται τακτικά από το Συμβούλιο, όπως κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και την εξέλιξη των διεθνών προτύπων, ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ότι η μελλοντική αξιολόγηση και ο διάλογος με τις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας θα πρέπει να βασίζονται στα εν λόγω πρότυπα, έχοντας κατά νου τη σημασία της συνεχιζόμενης και ταχείας προόδου όλων των σχετικών περιοχών δικαιοδοσίας στον τομέα αυτό.


(*1) Το Συμβούλιο συμφώνησε να δημοσιεύσει τα παρόντα συμπεράσματα στην Επίσημη Εφημερίδα για ενημερωτικούς σκοπούς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (1)

I. ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

1. Αμερικανική Σαμόα

Η Αμερικανική Σαμόα δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS, και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Μπαχρέιν

Το Μπαχρέιν δεν καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον σκοπό της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS, και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

3. Μπαρμπάντος

Τα Μπαρμπάντος έχουν επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν δεσμεύθηκαν σαφώς να το τροποποιήσουν ή να το καταργήσουν όπως ζητήθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση των Μπαρμπάντος να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν άλλα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα σύμφωνα με το κριτήριο 2.1 θα παρακολουθείται.

4. Γρενάδα

Η Γρενάδα δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν δεσμεύθηκε σαφώς να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση της Γρενάδας να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1, 2.1 και 3 θα παρακολουθείται.

5. Γκουάμ

Το Γκουάμ δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS, και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

6. Κορέα (Δημοκρατία της)

Η Δημοκρατία της Κορέας έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και δεν δεσμεύθηκε να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

7. Μακάο ΕΔΠ

Το Μακάο ΕΔΠ δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση του Μακάο ΕΔΠ να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1 και 2.1 θα παρακολουθείται.

8. Νήσοι Μάρσαλ

Οι Νήσοι Μάρσαλ διευκολύνουν υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση, δεν εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση των Νήσων Μάρσαλ να συμμορφωθούν με τα κριτήρια 1.1 και 1.2 θα παρακολουθείται.

9. Μογγολία

Η Μογγολία δεν είναι μέλος του Παγκόσμιου φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS, και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

10. Ναμίμπια

Η Ναμίμπια δεν είναι μέλος του Παγκόσμιου φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Πέραν τούτου, η Ναμίμπια έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και δεν δεσμεύθηκε να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

11. Παλάου

Το Παλάου διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με το κριτήριο 2.2.

Η δέσμευση του Παλάου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1, 1.2, 1.3 και 3 θα παρακολουθείται.

12. Παναμάς

Ο Παναμάς έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν δεσμεύθηκε σαφώς να το τροποποιήσει ή να το καταργήσει όπως ζητήθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση του Παναμά να τροποποιήσει ή να καταργήσει άλλα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα σύμφωνα με το κριτήριο 2.1 θα παρακολουθείται.

13. Αγία Λουκία

Η Αγία Λουκία έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε σαφώς να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

14. Σαμόα

Η Σαμόα έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, δεν εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

15. Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο έχει χαρακτηριστεί «μη σύμμορφο» από το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα όπως έχει τροποποιηθεί, έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση του Τρινιδάδ και Τομπάγκο να συμμορφωθεί με τα κριτήρια 1.1 και 3 θα παρακολουθείται.

16. Τυνησία

Η Τυνησία έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και δεν δεσμεύθηκε να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δέσμευση της Τυνησίας να συμμορφωθεί με το κριτήριο 3 θα παρακολουθείται.

17. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Παρ’ όλα αυτά, η δέσμευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να συμμορφωθούν με τα κριτήρια 1.1 και 1.3 θα παρακολουθείται.

II. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ:

Όλες οι περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο καλούνται να καλύψουν αποτελεσματικά τις ελλείψεις που επισημαίνονται στο παρόν παράρτημα.


(1) Με βάση τις απαντήσεις που ελήφθησαν έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017· 17:00 (UTC +01:00).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης (1)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» κάλεσε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες εντοπίστηκαν ανησυχίες να δεσμευθεί για την κάλυψη αυτών των ανησυχιών. Οι περισσότερες περιοχές δικαιοδοσίας αποφάσισαν να θεσπίσουν τις σχετικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία τους ώστε να συμμορφωθούν με τα κριτήρια ελέγχου της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής φανερώνει τον βαθμό στον οποίο όλες αυτές οι περιοχές δικαιοδοσίας προβαίνουν σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ και είναι προσηλωμένες στη συμμόρφωση με ενωσιακά και διεθνή πρότυπα στον τομέα της φορολογίας· επίσης τονίζει τη θετική σχέση που έχει οικοδομήσει η ΕΕ με όλες αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας. Οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας έχουν συνεπώς χαρακτηριστεί συνεργάσιμες, με την επιφύλαξη της επιτυχούς τήρησης των δεσμεύσεών τους.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα παρακολουθεί κατά πόσον εφαρμόζονται στην πράξη αυτές οι δεσμεύσεις και, συνεπώς, θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει με αυτές τις περιοχές δικαιοδοσίας.

Η τήρηση των δεσμεύσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018 για τις περισσότερες περιοχές δικαιοδοσίας· ωστόσο οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περιθώριο μέχρι το 2019 για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τα κριτήρια διαφάνειας και τα μέτρα κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

Η ακόλουθη «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης» καταγράφει τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν οι ελεγχθείσες περιοχές δικαιοδοσίας για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά τα κριτήρια στα οποία συμφώνησε το Συμβούλιο Ecofin του Νοεμβρίου 2016· οι δεσμεύσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: διαφάνεια, δίκαιη φορολόγηση και μέτρα κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS).

1. Διαφάνεια


1.1.

Δέσμευση να εφαρμοστεί αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, είτε με την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών είτε μέσω διμερών συμφωνιών

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι το 2018:

Κουρασάο, Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Νέα Καληδονία, Ομάν, Κατάρ και Ταϊβάν

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι το 2019:

Τουρκία


1.2.

Συμμετοχή ως μέλος στο Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους και ικανοποιητικός χαρακτηρισμός

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου φόρουμ και/ή να έχουν ικανοποιητικό χαρακτηρισμό μέχρι το 2018:

Κουρασάο, Νέα Καληδονία και Ομάν

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου φόρουμ και/ή να έχουν επαρκή χαρακτηρισμό μέχρι το 2019:

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πράσινο Ακρωτήριο, Φίτζι, Ιορδανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σουαζιλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ


1.3.

Υπογραφή και κύρωση της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής (ΑΔΣ) ή σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να υπογράψουν και να κυρώσουν την ΑΔΣ ή να συνάψουν σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2018:

Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Νέα Καληδονία, Ομάν, Κατάρ και Ταϊβάν

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να υπογράψουν και να κυρώσουν την ΑΔΣ ή να συνάψουν σύνολο συμφωνιών που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2019:

Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Πράσινο Ακρωτήριο, Φίτζι, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μαλδίβες, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Περού, Σερβία, Σουαζιλάνδη, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ

2. Δίκαιη φορολόγηση


2.1.

Ύπαρξη επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα προσδιορισθέντα καθεστώτα μέχρι το 2018:

Ανδόρα, Αρμενία, Αρούμπα, Μπελίζε, Μποτσουάνα, Πράσινο Ακρωτήριο, Νήσοι Κουκ, Κουρασάο, Φίτζι, Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ιορδανία, Λιχτενστάιν, Μαλδίβες, Μαυρίκιος, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Σεϋχέλλες, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ουρουγουάη και Βιετνάμ

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επανέλαβαν ρητά τη δέσμευση που ανελήφθη στο φόρουμ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τα προσδιορισθέντα καθεστώτα μέχρι το 2018:

Μαλαισία και νήσος Λαμπουάν


2.2.

Ύπαρξη φορολογικών καθεστώτων τα οποία διευκολύνουν τις υπεράκτιες δομές που προσελκύουν κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική υπόσταση μέχρι το 2018:

Βερμούδες, Νήσοι Κάιμαν, Γκέρνζι, Νήσος του Μαν, Τζέρζι, Βανουάτου

3. Μέτρα κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)


3.1.

Συμμετοχή ως μέλος στο χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο για την αντιμετώπιση της BEPS ή εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων κατά της BEPS

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου ή να εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS μέχρι το 2018:

Αρούμπα, Νήσοι Κουκ, Φερόες Νήσοι, Γροιλανδία, Νέα Καληδονία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Ταϊβάν και Βανουάτου

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου ή να εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS μέχρι το 2019:

Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πράσινο Ακρωτήριο, Φίτζι, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ιορδανία, Μαλδίβες, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Σερβία και Σουαζιλάνδη

Οι ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας έχουν δεσμευθεί να γίνουν μέλη του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου ή να εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS αν και όταν η δέσμευση αυτή θεωρηθεί σκόπιμη:

Ναουρού, Νιούε


(1) Με βάση τις απαντήσεις που ελήφθησαν έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017· 17:00 (UTC +01:00).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αμυντικά μέτρα

1.

Η συμπερίληψη μιας περιοχής δικαιοδοσίας στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας αναμένεται να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα που να ενθαρρύνει τις περιοχές δικαιοδοσίας να συμμορφωθούν με τα κριτήρια, ως έχουν στο παράρτημα IV του παρόντος σημειώματος και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα παραρτήματα V και VI, καθώς και με άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα.

2.

Είναι σημαντικό να προβλεφθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προστασίας για να καταπολεμηθεί η διάβρωση των φορολογικών βάσεων των κρατών μελών μέσω της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και, συνεπώς, να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και αναλογικά αμυντικά μέτρα, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, έναντι των περιοχών δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

3.

Ορισμένα αμυντικά μέτρα στον μη φορολογικό τομέα σε επίπεδο ΕΕ συνδέονται με τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και παρατίθενται στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος.

4.

Πέραν τούτου, ορισμένα αμυντικά μέτρα στον φορολογικό τομέα θα μπορούσαν να ληφθούν από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, επιπλέον των μη φορολογικών μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ, ώστε να αποθαρρύνονται αποτελεσματικά οι μη συνεργατικές πρακτικές στις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

5.

Κατάλογος τέτοιων μέτρων στον φορολογικό τομέα παρατίθεται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος. Καθώς τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τα εθνικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, η εφαρμογή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

6.

Σημειωτέον ότι τυχόν αμυντικά μέτρα δεν θα πρέπει να θίγουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα ή να τηρούν καταλόγους μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, σε εθνικό επίπεδο, με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.

Α. ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ περιλαμβάνει αναφορά στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Πέραν τούτου, αν συμπεριληφθεί στο μέλλον αναφορά στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον μη φορολογικό τομέα, θα θεωρηθεί μέρος των αμυντικών μέτρων στο πλαίσιο των παρόντων συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Οι συνολικές συνέπειες της συμμόρφωσης εκ μέρους των περιοχών δικαιοδοσίας με τα κριτήρια ως αποτέλεσμα τέτοιων μέτρων θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», καθώς και από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου στο πλαίσιο της εφαρμογής της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολόγηση.

B. ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


B.1.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη δράση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα στον φορολογικό τομέα:

α)

Ενισχυμένη παρακολούθηση ορισμένων συναλλαγών·

β)

Αυξημένοι κίνδυνοι ελέγχου για φορολογούμενους που επωφελούνται από τα συγκεκριμένα καθεστώτα·

γ)

Αυξημένοι κίνδυνοι ελέγχου για φορολογούμενους που χρησιμοποιούν δομές ή ρυθμίσεις στις οποίες εμπλέκονται οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας.


B.2.

Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα, τα αμυντικά μέτρα νομοθετικής φύσης στον φορολογικό τομέα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη είναι:

α)

μη έκπτωση των εξόδων·

β)

κανόνες για την ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία (ΕΑΕ)·

γ)

μέτρα όσον αφορά τον παρακρατούμενο φόρο·

δ)

περιορισμός της απαλλαγής από τη συμμετοχή·

ε)

κανόνας μετάπτωσης στο σύστημα πίστωσης φόρου·

στ)

αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως·

ζ)

ειδικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης·

η)

υποχρεωτική γνωστοποίηση εκ μέρους των φοροτεχνικών μεσολαβητών των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης όσον αφορά τις διασυνοριακές ρυθμίσεις.


B.3.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν τη χρήση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας ως εργαλείου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των σχετικών αντικαταχρηστικών διατάξεων, όταν εφαρμόζουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, όταν, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, κατά τη μεταφορά των κανόνων ΕΑΕ στην εθνική τους νομοθεσία, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν «μαύρους» καταλόγους τρίτων χωρών, οι κατάλογοι αυτοί θα μπορούσαν να καλύπτουν τουλάχιστον τις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω διαδικασία η οποία αφορά τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ


1.1.

Ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας που παρατίθεται στο παράρτημα I αναθεωρείται από το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ετησίως και εγκρίνεται με βάση την έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) προς το Συμβούλιο, στην οποία σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω τροποποίησης.


1.2.

Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιηθεί ή η διάρκειά του να μεταβληθεί με βάση τους ίδιους κανόνες με τους οποίους εγκρίθηκε. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη τεχνική βοήθεια.


1.3.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα βασίζεται σε έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», σε συντονισμό με την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, και θα καταρτίζεται από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων.


1.4.

Μόλις μια περιοχή δικαιοδοσίας συμπεριληφθεί στον κατάλογο, ενημερώνεται με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», στην οποία δηλώνονται σαφώς:

α)

οι λόγοι συμπερίληψης στον κατάλογο, και

β)

τα βήματα που αναμένονται από τη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας ώστε να αφαιρεθεί από τον κατάλογο.


1.5.

Μόλις μια περιοχή δικαιοδοσίας αφαιρεθεί από τον κατάλογο, ενημερώνεται ταχέως για το γεγονός αυτό με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της τροποποίησης αυτής.


1.6.

Οι αποφάσεις συμπερίληψης ή αφαίρεσης από τον κατάλογο μιας περιοχής δικαιοδοσίας θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πρέπει να αρχίσουν ή να παύσουν να ισχύουν τα αμυντικά μέτρα στον φορολογικό τομέα, ανάλογα με τη φύση του μέτρου, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, όπως η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή αμυντικών μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ


2.1.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν επίσημα οι περιοχές δικαιοδοσίας για να εφαρμόσουν τις συστάσεις τις οποίες υποβάλλει το Συμβούλιο για να αντιμετωπιστούν τα εντοπισθέντα προβλήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, με την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αξιολογηθεί η ουσιαστική εφαρμογή τους.


2.2.

Εάν οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις εντός της προσδιορισθείσας προθεσμίας, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο συμπερίληψης των σχετικών περιοχών δικαιοδοσίας στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I.


2.3.

Για τις περιοχές δικαιοδοσίας που δημιουργούν ανησυχίες επειδή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει να επιδιώξει την πολιτική τους δέσμευση σε υψηλό επίπεδο, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, και να δώσει αποτελεσματική λύση στα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου.


2.4.

Πιο συγκεκριμένα, οι διμερείς συζητήσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο:

α)

την αναζήτηση και τον καθορισμό λύσεων στα εντοπισθέντα προβλήματα που αφορούν τα φορολογικά συστήματα και τις πολιτικές αυτών των περιοχών δικαιοδοσίας, καθώς και

β)

την εξασφάλιση των κατάλληλων και αναγκαίων δεσμεύσεων για να διορθωθεί η κατάσταση.


2.5.

Στις δεσμεύσεις παρακολούθησης, θα πρέπει να συνεχιστεί ο απολογισμός του έργου που έχει επιτελέσει το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, το χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών, καθώς και το φόρουμ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.


2.6.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει να συνεχίσει να προάγει τα κριτήρια σε παγκόσμιο επίπεδο σε συντονισμό με το έργο του Παγκόσμιου φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών, καθώς του φόρουμ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.


2.7.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, αν το αποφασίσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» με βάση κριτήρια στα οποία έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο, η παρακολούθηση θα μπορούσε να επεκταθεί σε περιοχές δικαιοδοσίας που βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της δοκιμασίας του ελέγχου του 2017.


2.8.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, θα συνεχίσει να διεξάγει και να επιβλέπει τη διαδικασία αυτή, σε συνεργασία με την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσφέρουν συνδρομή στην Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εκτελώντας τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με τους ρόλους, όπως καθορίζονται επί του παρόντος βάσει του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη παλαιότερους και εν εξελίξει διαλόγους με τρίτες χώρες.


2.9.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις κατάλληλες πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών.


2.10.

Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας θα ενημερώνεται τακτικά από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και με βάση τις πληροφορίες που θα τίθενται στη διάθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας». Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα εργάζεται με βάση τις πληροφορίες που της παρέχει, μεταξύ άλλων, η σχετική περιοχή δικαιοδοσίας, η Επιτροπή και το ή τα κράτη μέλη.


2.11.

Ύστερα από ισόρροπη επανεξέταση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ετησίως σχετικά με τον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να αποφασίσει, κατά περίπτωση, τη συμπερίληψη περιοχών δικαιοδοσίας στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών, αν δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια ελέγχου, ή την ταχεία αφαίρεσή τους από τον κατάλογο αυτό, αν πληρούν τις προϋποθέσεις.


2.12.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σημείο επαφής, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κριτήρια φορολογικής διαφάνειας, δίκαιης φορολόγησης και εφαρμογής μέτρων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) τα οποία δεσμεύονται να προωθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ

Τα ακόλουθα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο περιοχών δικαιοδοσίας, με σκοπό την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση των περιοχών δικαιοδοσίας, σωρευτικά, στα θέματα της φορολογικής διαφάνειας, της δίκαιης φορολόγησης και της εφαρμογής μέτρων κατά της διάβρωσης της BEPS.

1. Φορολογική διαφάνεια

Κριτήρια που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια:


1.1.

Αρχικό κριτήριο σε σχέση με το πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (Κοινό πρότυπο αναφοράς – ΚΠΑ): η περιοχή δικαιοδοσίας πρέπει να έχει δεσμευθεί και να έχει αρχίσει τη νομοθετική διαδικασία για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΠΑ, ώστε οι πρώτες ανταλλαγές να λάβουν χώρα το αργότερο το 2018 (θα αφορούν το έτος 2017), και να έχει θεσπίσει ρυθμίσεις ώστε να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 2017, είτε με την υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας αρμοδίων αρχών (MCAA) είτε μέσω διμερών συμφωνιών·

Μελλοντικό κριτήριο σε σχέση με το ΚΠΑ από το 2018 και εξής: η περιοχή δικαιοδοσίας πρέπει να έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο φόρουμ τουλάχιστον ως «σε μεγάλο βαθμό σύμμορφη» με το ΚΠΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, και


1.2.

η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο φόρουμ τουλάχιστον ως «σε μεγάλο βαθμό σύμμορφη» με το πρότυπο του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ταχείας διαδικασίας, και


1.3.

(για τα κυρίαρχα κράτη) η περιοχή δικαιοδοσίας πρέπει είτε:

i)

να έχει επικυρώσει, συμφωνήσει να επικυρώσει, θέσει σε κίνηση τη διαδικασία για να επικυρώσει, ή δεσμευθεί να θέσει σε ισχύ, εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα, όπως έχει τροποποιηθεί, είτε

ii)

να εφαρμόσει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, πλέγμα ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών που να είναι επαρκώς ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας ουσιαστικά δυνατές τις ανταλλαγές πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και τις αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών·

(για τις μη κυρίαρχες περιοχές δικαιοδοσίας) η περιοχή δικαιοδοσίας πρέπει είτε:

i)

να συμμετέχει στην πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα, όπως έχει τροποποιηθεί, με την έννοια ότι σε αυτή την περιοχή η εν λόγω σύμβαση ισχύει ήδη ή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, είτε

ii)

να έχει εφαρμόσει πλέγμα ρυθμίσεων περί ανταλλαγής —ή να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή, εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, συμφωνιών περί ανταλλαγής— που να είναι επαρκώς ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας δυνατές τις ανταλλαγές πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και τις αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών.


1.4.

Μελλοντικό κριτήριο: ενόψει της πρωτοβουλίας για τις μελλοντικές παγκόσμιες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα, η πτυχή της πραγματικής κυριότητας θα ενσωματωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ως τέταρτο κριτήριο ελέγχου ως προς τη διαφάνεια.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 πρέπει να ισχύει η ακόλουθη εξαίρεση:

Μια περιοχή δικαιοδοσίας θα μπορεί να θεωρηθεί σύμμορφη σε ό,τι αφορά τη φορολογική διαφάνεια, αν πληροί τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια 1.1, 1.2 ή 1.3.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν χαρακτηριστεί «μη σύμμορφες» με το κριτήριο 1.2 ή που δεν έχουν αξιολογηθεί ως «σε μεγάλο βαθμό σύμμορφες» με αυτό το κριτήριο έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Για τις χώρες και τις περιοχές δικαιοδοσίας που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας τον οποίο επί του παρόντος εκπονούν ο ΟΟΣΑ και τα μέλη της ομάδας G20, θα εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιληφθούν στον κατάλογο της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιλεγεί ή όχι για να υποβληθούν στη δοκιμασία του ελέγχου.

2. Δίκαιη φορολόγηση

Κριτήρια που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά τη δίκαιη φορολόγηση:


2.1.

η περιοχή δικαιοδοσίας δεν θα πρέπει να έχει προτιμησιακά φορολογικά μέτρα τα οποία θα μπορούν να θεωρηθούν επιζήμια, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων (1), και


2.2.

η περιοχή δικαιοδοσίας δεν θα πρέπει να διευκολύνει τις υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας.

3. Εφαρμογή μέτρων κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)


3.1.

Αρχικό κριτήριο που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων κατά της BEPS:

η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει αναλάβει δεσμεύσεις, έως τα τέλη του 2017, για τα συμφωνηθέντα ελάχιστα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά της BEPS και τη συνεπή εφαρμογή τους.


3.2.

Μελλοντικό κριτήριο που θα πρέπει να πληροί μια περιοχή δικαιοδοσίας προκειμένου να θεωρείται σύμμορφη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων κατά της BEPS (το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί μόλις ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις από το χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο του ΟΟΣΑ για τα συμφωνηθέντα ελάχιστα πρότυπα):

η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να λάβει θετική αξιολόγηση (2) για την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων ελάχιστων προτύπων του ΟΟΣΑ κατά της BEPS.


(1)ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 2.

(2) Μόλις επιτευχθεί συμφωνία ως προς τη μεθοδολογία, η διατύπωση του κριτηρίου θα αναθεωρηθεί αντίστοιχα από το Συμβούλιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κριτήριο 1.3 (η διάρκεια του εύλογου χρονικού πλαισίου)

1.

Σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία ελέγχου των περιοχών δικαιοδοσίας που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» θα πρέπει να καθορίσει, βασιζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια, τη διάρκεια του εύλογου χρονικού πλαισίου που αναφέρεται στο κριτήριο 1.3.

2.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κριτηρίου 1.3, η διάρκεια του εύλογου χρονικού πλαισίου, που αναφέρεται στο κριτήριο 1.3, θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξής:

3.

Όσον αφορά το κριτήριο 1.3 σημείο i) (επιμέρους σημείο για τα κυρίαρχα κράτη), η φράση «εντός εύλογου χρονικού πλαισίου» αναφέρεται όχι στη δέσμευση αλλά στην έναρξη ισχύος, σε μια συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας, της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα (MCMAA), όπως έχει τροποποιηθεί.

4.

Όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 σημείο i) και 1.3 σημείο (ii) (επιμέρους σημεία για τις μη κυρίαρχες περιοχές δικαιοδοσίας), η φράση «εντός εύλογου χρονικού πλαισίου» αναφέρεται, αντιστοίχως, στην έναρξη ισχύος, στην περιοχή δικαιοδοσίας, της MCMAA, όπως έχει τροποποιηθεί, και στην έναρξη ισχύος, στην περιοχή δικαιοδοσίας, ενός πλέγματος συμφωνιών περί ανταλλαγής το οποίο είναι επαρκώς ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη.

5.

Η διάρκεια του εύλογου χρονικού πλαισίου για τα τρία αυτά σημεία θα είναι ίδια με την προθεσμία που εφαρμόζεται στο κριτήριο 1.3 σημείο ii) για τα κυρίαρχα κράτη: η 31η Δεκεμβρίου 2018 (δηλαδή η ίδια προθεσμία που ισχύει για την έναρξη ισχύος, σε κυρίαρχη τρίτη περιοχή δικαιοδοσίας, ενός πλέγματος ρυθμίσεων περί ανταλλαγής το οποίο είναι επαρκώς ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη).

6.

Με την επιφύλαξη της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2018, το εύλογο χρονικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται, για:

α)

την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ενεργειών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

β)

την έγκριση και θέση σε ισχύ τυχόν απαραίτητων τροποποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας· και

γ)

οποιεσδήποτε άλλες αντικειμενικές προθεσμίες τις οποίες μπορεί να συνεπάγεται η επίσημη δέσμευση (για παράδειγμα: σε περιοχή δικαιοδοσίας που εκφράζει συναίνεση προς δέσμευση διά της MCMAA, τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της).

7.

Η διάρκεια της εύλογης προθεσμίας μπορεί να παραταθεί μόνον κατόπιν συναίνεσης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για μια συγκεκριμένη μη κυρίαρχη περιοχή δικαιοδοσίας και μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πεδίο εφαρμογής του κριτηρίου 2.2

1.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κριτηρίου 2.2, η απουσία φορολογίας των εταιρειών ή το ενδεχόμενο εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών από μια περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου Α του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της 1ης Δεκεμβρίου 1997 (κώδικας δεοντολογίας). (1)

2.

Από την άποψη αυτή, όταν το κριτήριο 2.1 δεν έχει εφαρμογή, αποκλειστικά και μόνον λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί το κριτήριο της πύλης (gateway criterion) δυνάμει του σημείου Β του κώδικα δεοντολογίας (2), λόγω «απουσίας συστήματος φορολογίας των εταιρειών ή του ενδεχομένου εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών» (3), τότε οι πέντε παράγοντες που επισημαίνονται στο σημείο Β του κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον πληρούται το κριτήριο 2.2 (4).

3.

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2.2, η απουσία φορολογίας των εταιρειών ή το ενδεχόμενο εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει λόγο για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι μια περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου 2.2.

4.

Η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να θεωρείται ως μη συμμορφούμενη προς το κριτήριο 2.2 εάν αρνείται να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο ή εάν δεν παράσχει τις πληροφορίες ή εξηγήσεις που ενδέχεται ευλόγως να ζητήσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ή εάν κατ’ άλλον τρόπο αρνείται να συνεργαστεί με την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» όταν είναι αναγκαίο να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της εν λόγω περιοχής δικαιοδοσίας προς το κριτήριο 2.2, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου.

Όροι αναφοράς για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή του ελέγχου που προβλέπει ο Κώδικας

A. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Κριτήριο από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 8ης Νοεμβρίου 2016

Η περιοχή δικαιοδοσίας δεν θα πρέπει να διευκολύνει τις υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας.

2. Πεδίο εφαρμογής του κριτηρίου 2.2 (Ecofin – Φεβρουάριος 2017)


1.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κριτηρίου 2.2, η απουσία φορολογίας των εταιρειών ή το ενδεχόμενο εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών από μια περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου Α του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της 1ης Δεκεμβρίου 1997 (κώδικας δεοντολογίας). (5)


2.

Από την άποψη αυτή, όταν το κριτήριο 2.1 δεν έχει εφαρμογή, αποκλειστικά και μόνον λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί το κριτήριο της πύλης (gateway criterion) δυνάμει του σημείου Β του κώδικα δεοντολογίας (6), λόγω «απουσίας συστήματος φορολογίας των εταιρειών ή του ενδεχομένου εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών» (7), τότε οι πέντε παράγοντες που επισημαίνονται στο σημείο Β του κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον πληρούται το κριτήριο 2.2 (8).


3.

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2.2, η απουσία φορολογίας των εταιρειών ή το ενδεχόμενο εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει λόγο για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι μια περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου 2.2.


4.

Η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να θεωρείται ως μη συμμορφούμενη προς το κριτήριο 2.2 εάν αρνείται να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο ή εάν δεν παράσχει τις πληροφορίες ή εξηγήσεις που ενδέχεται ευλόγως να ζητήσει η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ή εάν κατ’ άλλον τρόπο αρνείται να συνεργαστεί με την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» όταν είναι αναγκαίο να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της εν λόγω περιοχής δικαιοδοσίας προς το κριτήριο 2.2, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου.

3. Γενικές παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του κριτηρίου 2.2, όπως ορίστηκε από το Ecofin, η απουσία συντελεστή φορολογίας των εταιρειών ή η εφαρμογή μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών θεωρείται «μέτρο» που έχει αισθητές επιπτώσεις στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (σημείο Α του κώδικα δεοντολογίας).

Σκοπός του κριτηρίου 2.2, στον βαθμό αυτό, είναι να εξακριβώνεται αν το συγκεκριμένο «μέτρο» διευκολύνει υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας.

Το κριτήριο 2.2 εφαρμόζεται μόνο όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η βασική αξιολόγηση που προβλέπει ο κώδικας (δηλαδή το κριτήριο 2.1) επειδή η τρίτη χώρα δεν διαθέτει σύστημα φορολογίας των εταιρειών ή επειδή η περιοχή δικαιοδοσίας εφαρμόζει μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό ονομαστικό συντελεστή φορολογίας των εταιρειών.

Με το κριτήριο 2.2 αξιολογούνται το νομικό πλαίσιο και ορισμένα οικονομικά στοιχεία της περιοχής δικαιοδοσίας σε συνάρτηση με τα πέντε κριτήρια του σημείου Β του κώδικα δεοντολογίας, τα οποία πρέπει να ερμηνεύονται κατ’ αναλογίαν.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από τρίτη χώρα και έχουν αισθητές επιπτώσεις στην επιλογή του τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με την εφαρμογή μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών καθώς και σε συνάρτηση με την απουσία φορολογίας των εταιρειών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις στον βαθμό που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί ο βασικός έλεγχος που προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει μάλιστα να θεωρούνται από μόνα τους πλεονεκτήματα προς αξιολόγηση βάσει του συγκεκριμένου ελέγχου που προβλέπει ο κώδικας.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια και κατ’ αναλογίαν για τους σκοπούς του ελέγχου αυτού κάθε κατευθυντήρια γραμμή που έχει αναπτύξει στην πάροδο των ετών η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για την αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας του 1998 (9).

Μη σύμμορφη με βάση το κριτήριο αυτό μπορεί να κριθεί μια περιοχή δικαιοδοσίας μόνο όταν οι «υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας» οφείλονται σε κανόνες ή πρακτικές, μεταξύ άλλων και εκτός του τομέα της φορολογίας, που μπορεί ευλόγως να κληθεί να τροποποιήσει η εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας, ή οφείλονται στην απουσία των κανόνων και απαιτήσεων που χρειάζονται για τη συμμόρφωσή της με το κριτήριο αυτό και που μπορεί ευλόγως να κληθεί να θεσπίσει.

Η θέσπιση συστήματος φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών ή θετικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα που μπορεί να κληθεί να λάβει μια τρίτη χώρα για να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις του κριτηρίου αυτού, καθώς η απουσία βάσης φορολογίας των εταιρειών ή η εφαρμογή μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού συντελεστή φορολογίας δεν μπορούν από μόνες τους να θεωρηθούν κριτήριο για να χαρακτηριστεί μη σύμμορφη μια περιοχή δικαιοδοσίας.

Ωστόσο, το κριτήριο 2.2 συνεπάγεται αυτόματη μη συμμόρφωση για τις περιοχές δικαιοδοσίας που αρνούνται να συνεργαστούν με την ΕΕ για την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου τους.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

1. Το κριτήριο της πύλης, όπως ορίζεται επί του παρόντος στον κώδικα δεοντολογίας

«Στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο Α, πρέπει να θεωρηθούν ως εν δυνάμει επιζήμια και ως εκ τούτου καλυπτόμενα από τον παρόντα κώδικα τα φορολογικά μέτρα που καθιερώνουν σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης, σε σχέση με τα επίπεδα που ισχύουν κανονικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.»

2. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο έλεγχος με βάση το κριτήριο της πύλης φαίνεται αρκετά σαφής από τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του κριτηρίου 2.2 που συμφωνήθηκε από το Ecofin τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, το κριτήριο αυτό πληρούται όταν «το κριτήριο 2.1 δεν έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί το κριτήριο της πύλης (gateway criterion) δυνάμει του σημείο Β του κώδικα δεοντολογίας λόγω “απουσίας συστήματος φορολογίας των εταιρειών ή του ενδεχόμενου εφαρμογής μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ονομαστικού συντελεστή φορολογίας των εταιρειών”».

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2

1. Κριτήριο 1 (ως έχει επί του παρόντος) από τα ισχύοντα κριτήρια του κώδικα

«Κατά πόσον τα πλεονεκτήματα παρέχονται αποκλειστικά σε μη κατοίκους της χώρας ή για συναλλαγές που διενεργούνται με μη κατοίκους»

2. Κριτήριο 2 (ως έχει επί του παρόντος) από τα ισχύοντα κριτήρια του κώδικα

«Κατά πόσον τα πλεονεκτήματα είναι πλήρως αποκομμένα από την εγχώρια οικονομία, κατά τρόπο που να μην έχουν καμία επίπτωση στην εθνική φορολογική βάση»

3. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κριτηρίου 2.2, ως «πλεονέκτημα» θα πρέπει να νοείται η ύπαρξη μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής φορολογίας ή η απουσία φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών.

Ο παράγοντας 1 και ο παράγοντας 2 των ισχυόντων κριτηρίων του κώδικα περιέχουν δύο βασικά στοιχεία: (α) τη διά νόμου αποκοπή από την εγχώρια οικονομία (β) την εν τοις πράγμασι αποκοπή από την εγχώρια οικονομία.

Διά νόμου αποκοπή από την εγχώρια οικονομία συντρέχει όταν οι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε μια δεδομένη περιοχή δικαιοδοσίας παρέχουν πλεονεκτήματα μόνο σε μη κατοίκους.

Όταν δεν υπάρχει πραγματικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών, θα πρέπει να εκτιμάται αν υπάρχουν στοιχεία στο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και πτυχών του που δεν αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών, που επιτρέπουν στην ουσία την αποκοπή από την εγχώρια οικονομία.

Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη μη φορολογικών απαιτήσεων για τις εταιρείες οι οποίες επιτρέπουν την απόκτηση κατοικίας στην υποκείμενη σε έλεγχο περιοχή δικαιοδοσίας ή την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά της.

Για τον σκοπό αυτό, αξιολογείται κάθε μέτρο που οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση των εγχώριων εταιρειών και των εταιρειών οι οποίες ανήκουν σε μη κατοίκους ή των οποίων οι δραστηριότητες είναι αποσυνδεδεμένες από την εγχώρια αγορά.

Εάν, για παράδειγμα, μια περιοχή δικαιοδοσίας παρέχει «πλεονεκτήματα» σε μια εταιρεία μόνον εάν η εταιρεία απέχει από δραστηριότητες στην τοπική οικονομία (κριτήριο 2) ή μόνον στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές εξαρτώνται από συγκεκριμένη άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (κριτήρια 1 και 2) ή μόνον στον βαθμό που οι δραστηριότητες ασκούνται από μη κατοίκους (κριτήριο 1), το γεγονός αυτό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πιθανό στοιχείο συστήματος αποκοπής από την εγχώρια οικονομία. Κατ’ αναλογίαν αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για άλλους φόρους (δηλαδή πέραν της φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών).

Η εν τοις πράγμασι αποκοπή από την εγχώρια οικονομία συνήθως αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία το πλεονέκτημα δεν παρέχεται ρητώς από τη χώρα μόνον σε μη κατοίκους αλλά στην πραγματικότητα μόνον αυτοί ή σχεδόν μόνον αυτοί απολαύουν του εν λόγω πλεονεκτήματος.

Σε ό,τι αφορά την εν τοις πράγμασι αποκοπή από την εγχώρια οικονομία, το μέγεθος που συνήθως αξιολογείται είναι πόσοι από τους φορολογουμένους που απολαύουν του πλεονεκτήματος είναι όντως μη κάτοικοι. Εάν, για παράδειγμα, όλοι ή σχεδόν όλοι όσοι απολαύουν μηδενικής φορολογίας είναι μη κάτοικοι (συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων εταιρειών των οποίων τις μετοχές κατέχουν αλλοδαποί), θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται τα υποκριτήρια 1 β) και 2 β), δηλαδή η περιοχή δικαιοδοσίας θα πρέπει να θεωρείται μη σύμμορφη με βάση αυτό το στάδιο του ελέγχου που προβλέπει ο κώδικας).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

1. Κριτήριο 3 (ως έχει επί του παρόντος) από τα ισχύοντα κριτήρια του κώδικα

«Κατά πόσον τα πλεονεκτήματα προσφέρονται ακόμα και χωρίς να υπάρχει πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στο κράτος μέλος που τα παρέχει»

2. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή

Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα πλεονεκτήματα προσφέρονται ακόμα και χωρίς να υπάρχει πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία, πρέπει να εξακριβώνεται:

αν η περιοχή δικαιοδοσίας απαιτεί όντως από την εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση (π.χ. για την ίδρυση και/ή τη λειτουργία της) να ασκεί πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες και να έχει ουσιαστική οικονομική παρουσία:

Η «πραγματική οικονομική δραστηριότητα» αναφέρεται στη φύση της δραστηριότητας που απολαύει της μη φορολόγησης.

Η «ουσιαστική οικονομική παρουσία» αναφέρεται στις πραγματικές εκφάνσεις της δραστηριότητας που απολαύει της μη φορολόγησης.

Για παράδειγμα και υπό την παραδοχή ότι, σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη κατά το παρελθόν η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ισχύουν και για την ανάλυση αυτή, η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα πρέπει να συνεκτιμά τα ακόλουθα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κλάδου/τομέα: επαρκής στελέχωση, επαρκές επίπεδο ετήσιων δαπανών προς εκτέλεση, πραγματικά γραφεία και εγκαταστάσεις, επενδύσεις ή συναφή είδη δραστηριοτήτων προς υλοποίηση.

αν συνδέονται επαρκώς, διά νόμου ή εν τοις πράγμασι, η πραγματική οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή δικαιοδοσίας και τα κέρδη που δεν υπόκεινται σε φορολογία·

αν οι κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών της περιοχής δικαιοδοσίας, είναι σε θέση να διενεργούν (και όντως διενεργούν), αφενός, έρευνες για την άσκηση πραγματικών οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση ουσιαστικής οικονομικής παρουσίας στο έδαφός τους και, αφετέρου, ανταλλαγές των σχετικών πληροφοριών με άλλες φορολογικές αρχές·

αν υπάρχουν κυρώσεις για τη μη τήρηση των απαιτήσεων περί ουσιαστικών δραστηριοτήτων.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4

1. Κριτήριο 4 (ως έχει επί του παρόντος) από τα ισχύοντα κριτήρια του κώδικα

«Κατά πόσον οι κανόνες υπολογισμού των κερδών από τις εσωτερικές δραστηριότητες πολυεθνικού ομίλου αποκλίνουν από τις διεθνώς παραδεκτές αρχές, κυρίως εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ»

2. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή

Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κανόνων υπολογισμού των κερδών με διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα (π.χ. τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση ή άλλα παρόμοια λογιστικά πρότυπα), πρέπει καταρχάς να εξακριβώνεται αν και σε ποιον βαθμό η ανάλυση αυτή έχει εφαρμογή σε περιοχές δικαιοδοσίας που δεν εφαρμόζουν σύστημα φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών.

Για τον σκοπό αυτό φαίνεται εύλογη η θέση ότι μια περιοχή δικαιοδοσίας που δεν εφαρμόζει σύστημα φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την ορθή κατανομή των κερδών, αποκλίνοντας από τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. Οι περιοχές δικαιοδοσίας θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που επιβάλλουν φορολογία είναι σε θέση να ασκούν τα φορολογικά τους δικαιώματα, δηλαδή μέσω της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, της διαφάνειας και άλλων μεθόδων διαβίβασης πληροφοριών.

Όπου αρμόζει, πρέπει να εξακριβώνεται αν έχουν γίνει δεκτές από την εκάστοτε περιοχή δικαιοδοσίας οι συμφωνημένες αρχές του ΟΟΣΑ ή παρόμοια λογιστικά πρότυπα για τον υπολογισμό των κερδών.

Εν προκειμένω, έχει εξαιρετική σημασία να ελέγχεται πώς εφαρμόζονται και κατοχυρώνονται οι κανόνες αυτοί στις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας. Εάν μια δεδομένη περιοχή δικαιοδοσίας δεν φορολογεί το εισόδημα των εταιρειών, μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικοί κανόνες μεταβιβαστικής τιμολόγησης και να εξακριβώνεται αν είναι συγκρίσιμοι και συμβατοί με τις διεθνώς συμφωνημένες αρχές (π.χ. μέθοδος της εύλογης αγοραίας αξίας με βάση διεθνείς λογιστικές αρχές).

Το κριτήριο αυτό εμποδίζει την παροχή της δυνατότητας στις πολυεθνικές εταιρείες να χρησιμοποιούν κανόνες μεταβιβαστικής τιμολόγησης που αποκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, προκειμένου να κατανέμουν τα κέρδη τους σε περιοχές δικαιοδοσίας που εφαρμόζουν μηδενική φορολογία.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 2.9 έως 2.12 θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των κερδών, επισημαίνοντας κάθε σημαντική απόκλιση από τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. ΣΤ.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

1. Κριτήριο 5 (ως έχει επί του παρόντος) από τα ισχύοντα κριτήρια του κώδικα

«Κατά πόσον τα φορολογικά μέτρα στερούνται διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται με τρόπο ελαστικότερο και αδιαφανή σε διοικητικό επίπεδο»

2. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατ’ αναλογίαν εφαρμογή

Με το κριτήριο 5 αξιολογείται αν ορισμένα στοιχεία του νομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης επιχείρησης στην επικράτεια όπου εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, στερούνται επαρκούς επιπέδου διαφάνειας.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αξιολογείται αν προβλέπονται στο νομικό σύστημα δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης φορολογικής κατοικίας ή της ίδρυσης εταιρειών, των οποίων η προσφορά υπόκειται σε καθεστώς διακριτικής ευχέρειας ή αν αυτή ορίζεται από τον νόμο, καθώς και να ελέγχεται αν υπάρχουν νομικές διατάξεις —μεταξύ αυτών και διατάξεις που δεν αφορούν τη φορολογία— οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι υπόκεινται σε καθεστώς διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά θέματα σχετικά με την ίδρυση εταιρειών στη συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας.

Ο παράγοντας αυτός εμποδίζει τις περιοχές δικαιοδοσίας να έχουν ανεπαρκές επίπεδο διαφάνειας στο κανονιστικό τους πλαίσιο, δεδομένου ότι τα θεωρούμενα ως πλεονεκτήματα βάσει του συγκεκριμένου ελέγχου που προβλέπει ο κώδικας προκύπτουν από την εγγραφή εταιρειών στα μητρώα των περιοχών δικαιοδοσίας.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 2.13 έως 2.16 θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην εκάστοτε περιοχή δικαιοδοσίας όσον αφορά ορισμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι εταιρείες για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχονται στη συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας.


(1) «Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Κοινότητας, ο παρών κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος καλύπτει τον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων, αφορά τα μέτρα που έχουν ή μπορούν να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα.» (ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 3).

(2) «Στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο Α, πρέπει να θεωρηθούν ως εν δυνάμει επιζήμια και ως εκ τούτου καλυπτόμενα από τον παρόντα κώδικα τα φορολογικά μέτρα που καθιερώνουν σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης, σε σχέση με τα επίπεδα που ισχύουν κανονικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Τέτοιο επίπεδο φορολόγησης μπορεί να προκύψει από ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό παράγοντα.» (ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 3).

(3) Τούτο μπορεί να προκύψει από ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό παράγοντα.

(4) Το κριτήριο 2.2 έχει ως εξής: «Η περιοχή δικαιοδοσίας δεν θα πρέπει να διευκολύνει τις υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας.».

(5) «Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Κοινότητας, ο παρών κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος καλύπτει τον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων, αφορά τα μέτρα που έχουν ή μπορούν να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα.» (ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 3).

(6) «Στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο Α, πρέπει να θεωρηθούν ως εν δυνάμει επιζήμια και ως εκ τούτου καλυπτόμενα από τον παρόντα κώδικα τα φορολογικά μέτρα που καθιερώνουν σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής φορολόγησης, σε σχέση με τα επίπεδα που ισχύουν κανονικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Τέτοιο επίπεδο φορολόγησης μπορεί να προκύψει από ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό παράγοντα.» (ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 3).

(7) Τούτο μπορεί να προκύψει από ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, από τη φορολογική βάση ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό παράγοντα.

(8) Το κριτήριο 2.2 έχει ως εξής: «Η περιοχή δικαιοδοσίας δεν θα πρέπει να διευκολύνει τις υπεράκτιες δομές ή ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή δικαιοδοσίας.».

(9) Βλέπε έγγραφο αριθ. 14039/98, της 11ης Δεκεμβρίου 1998, με τίτλο «Code of Conduct (Business Taxation) – Interpretation of Criteria» (Κώδικας δεοντολογίας (Φορολογία των επιχειρήσεων) – Ερμηνεία των κριτηρίων) και τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο