Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2017 ]

Αριθμ. 1606/2017 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2018

(Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 1606/19-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4554/21-12-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 2515/1997/ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του ν. 2733/1999/ΦΕΚ 155/Α/30.7.1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A’/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013).

4. Την υπ' αριθμ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)».

5. Την υπ' αριθμ. 2136/22.12.2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493/Β/2014).

6. Την υπ' αριθμ. 201/9.2.2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

7. Το Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009).

8. Το Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’/2009),

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α’/2017).

10. Το Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A’/2015).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’/2015).

12. Την από 11.12.2017 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α’/2010).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ανανέωση της ιδιότητας των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2018 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους:

1. «ALPHA BANK SA»
2. «BANCA IMI SPA»
3. «BARCLAYS BANK PLC»
4. «BNP PARIBAS SA»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «COMMERZBANK AG»
7. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
8. «DEUTSCHE BANK AG»
9. «EUROBANK ERGASIAS SA »
10. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
11. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK»
12. «HSBC FRANCE, Υποκατάστημα Αθήνας»
13. «JP MORGAN SECURITIES PLC »
14. «MERRILL LYNCH INTERNATIΟNAL»
15. «MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC»
16. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
17. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
18. «SOCIETE GENERALE»
19. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»
20. «UBS LTD»
21. «UNICREDIT SPA»

2. Την άρση της αναστολής εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης και την εκ νέου αξιολόγηση των ΒΔΑ από 1/1/2018 με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Β.Δ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο