Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2017 ]

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798/2017 Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ

(Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798/15-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4545/21-12-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98),
β) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α' 210),
γ) της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.121193/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β' 2169),
δ) της παρ. 4ε του άρθρου 29 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47).

2. Την 390/8-7-2015 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΥΦΕ -ΝΠΙΔ.

3. Τα από 9716/25-8-2015 και 9702/25-10-2017 έγγραφα του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ.

4. To αριθμ. 53909/1988/16.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το οποίο από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, επειδή η είσπραξη και ηλεκτρονική διαχείριση των απαιτήσεων θα πραγματοποιηθούν εντός των ήδη οργανωμένων δομών του ΚΕΑΟ, έναντι προκαταβαλλόμενου αντιτίμου,

αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) -ΝΠΙΔ από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησης τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90).

2. Τα στοιχεία της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας είναι αυτά που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β' 2124).

3. Η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης εντός του ΚΕΑΟ των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β' 2699) και του άρθρου 33 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) με τις εξής αποκλίσεις:
α) για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζονται από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ δεν συντάσσεται χρηματικός κατάλογος,
β) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΓΠΔ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4.β του άρθρου 29 του ν. 4325/2015,
γ) κατά τον διαχωρισμό των Οφειλών του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής
είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια που προτείνει το ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ.

4. Η αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο