Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2017 ]

Αριθμ. οικ. 60134/786/2017 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

(Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 60134/786

(ΦΕΚ Β' 4545/21-12-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου του ν. 4506/2017 ανανέωση τροποποίηση -κωδικοποίηση της σύμβασης «περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Την υπ’αριθμ. Υ28/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Υ70/11.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441) και με την υπ’ αριθμ. Υ43/3.5.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1510).

10. Την υπ’ αριθμ. 6548/7.12.2017 «Αίτημα Χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ με ποσό 5.000.000€ για το σχεδιασμό, υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος για την ομάδα των αστέγων».

11. Την υπ’ αριθμ 60117/11831/15.12.2017 απόφαση ανάληψης δέσμευσης.

12. Την υπ’ αριθμ. 59561/689 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), η οποία θα βαρύνει τον Φ. 33-220, ΚΑΕ 2559,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρχή Διαχείρισης Δικαιούχοι Φορείς


1. Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», εφεξής Πρόγραμμα, υλοποιείται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

2. Ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

3. Δικαιούχοι Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αιτήσεις για την χρηματοδότηση Σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:
– Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Ο Δικαιούχος Φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου, με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α΄ 236) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την ομάδα - στόχο. Ο Δικαιούχος Φορέας διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης του άρθρου 6 και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης του Σχεδίου, συνυπογράφοντας όλες τις δαπάνες του έργου.

Άρθρο 2 Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε:

– Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Υπνωτήρια.

– Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο, από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.

– Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας.

– Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Άρθρο 3 Δικαιολογητικά Ένταξης Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, ώστε οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο Πρόγραμμα είναι τα εξής:

– Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καλύματα.

– Έκθεση του Κοινωνικού Λειτουργού των ανωτέρω δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

– Έκθεση αξιολόγησης από Κοινωνικό Λειτουργό του Δικαιούχου Φορέα.

Ο Δικαιούχος Φορέας φέρει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες ενεργειών


1. Ορίζονται δύο κατηγορίες ενεργειών που καλύπτονται από το Πρόγραμμα: Ενέργειες Στέγασης και Ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης.

Α. Ενέργειες Στέγασης

Ως Ενέργειες Στέγασης ορίζονται οι κάτωθι:

– Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ μηνιαίως για έναν (1) ωφελούμενο, έως 240 ευρώ μηνιαίως για δύο (2) ωφελούμενους και έως 300 ευρώ μηνιαίως για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.

– Δαπάνες οικοσκευής έως του ποσού των 750€ άπαξ για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ για δύο (2) ωφελούμενους και 1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.

– Λειτουργικές δαπάνες έως του ποσού των 750€ άπαξ για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ για δύο (2) ωφελούμενους και 1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.

Β. Ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης

Ως ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης ορίζονται οι κάτωθι:

– Ενέργειες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη).

– Ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης ή στην δυνατότητα αυτοαπασχόλησης ή στη δημιουργία μικρής επιχειρηματικής ή αγροτικής μονάδας.

Ως ποσό χρηματοδότησης για ενέργειες που αφορούν στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο θα παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου. Ως ποσό χρηματοδότησης για ενέργειες που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα ή την αυτοαπασχόληση ορίζεται η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου ή αγροτικού τεμαχίου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούμενοι, απαιτείται ειδική έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης του άρθρου 6, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης, μετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης του άρθρου 6 τα όρια της παρ. 1 δύναται να τροποποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Δικαιούχου Φορέα.

4. Κανένα Σχέδιο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.

5. Το ύψος των λειτουργικών δαπανών για κάθε Σχέδιο συναρτάται με τον αριθμό των ωφελούμενων που θα ενταχθούν σε αυτό και εξειδικεύεται περαιτέρω στην πρόσκληση.

Άρθρο 5
Διαδικασία Επιλογής

1. Εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας, η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Σχεδίων, στην οποία θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα.

2. Η επιλογή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της ίδιας Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΙΕΑΔ, με τους αναπληρωτές τους.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων του Σχεδίου, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην Πρόσκληση. Κάθε Δικαιούχος Φορέας δύναται να υποβάλλει μια Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με την Πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα εξειδικεύει τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα.

4. Η υλοποίηση των Σχεδίων ξεκινάει μετά την υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Αρχής Διαχείρισης και του Δικαιούχου Φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6
Παρακολούθηση του προγράμματος


1. Για την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έναν (1) υπάλληλο του ΕΙΕΑΔ, με τους αναπληρωτές τους.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται στο Δικαιούχο Φορέα και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησης του σύμφωνα με σχέδιο δράσεων του προγράμματος.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του Προγράμματος


1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, χρηματοδοτοτείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος για το έτος 2018. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος καταβάλλεται εντός του 2017 και κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος, του ΕΙΕΑΔ. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες του ΕΙΕΑΔ και οι πληρωμές για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

3. Πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, το ΕΙΕΑΔ καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τεκμηριωμένο αίτημα για την έγκριση χρήσης διαθεσίμων από τον τηρούμενο λογαριασμό του Προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτρέπεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Το αίτημα συνοδεύεται με το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του Προγράμματος, στο οποίο αναλύονται οι επί μέρους ενέργειες, η αντίστοιχη δαπάνη των ενεργειών που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

4. Το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του Προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του δύνανται να επικαιροποιείται από το ΕΙΕΑΔ ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του Προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΕΙΕΑΔ στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολοθούνται διακριτά.

6. Εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα,15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο