Σχόλια

Καταργήθηκε με την 7422/249/15-02-2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ23/22246-1172/2017 Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων

(Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Δ 23/22246-1172/08-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4484/19-12-2017)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄/29-8-2014).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

4. Την αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/26-01-2017 (ΦΕΚ 212/Β΄/30-01-2017) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α΄), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 «Περιλήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149 Α΄/1973).

7. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄).

9. Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/ 22.12.2016).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 41/ τ.Α΄/1-3-2012).

13. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α΄ 273/8-12-1999).

14. Την αριθμ. Υ27 (ΦΕΚ 2168/9-10-2015) απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

15. Την αριθμ. Υ29 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

16. Την αριθμ. Π2/οικ. 2673/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1185/Β΄/11-9-2001) και την αριθ. Π2α/ Γ.Π.οικ.36937/29-11-2001 διευκρινιστική εγκύκλιο.

17. Τα αριθμ. 23742/16-9-2016 και 6266/10-5-2017 έγγραφα του Δήμου Ευρώτα.

18. Την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας του θανόντα που έχασε τη ζωή του από πνιγμό στην πλημμύρα της 7-09-2016,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και πέντε λεπτών (4.402,05 €) στην οικογένεια του θανόντα Μαρτσουκάκη Παύλου του Γεωργίου, που πνίγηκε εντός ύδατος εξαιτίας της καταστροφικής πλημμύρας που έπληξε το Δήμο Ευρώτα του Νομού Λακωνίας την 7η Σεπτεμβρίου 2016.

2. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι η σύζυγος του θανόντος Μαρτσουκάκη Δήμητρα του Βασιλείου και τα τέκνα τους Μαρτσουκάκη Χρυσάνθη του Παύλου και Μαρτσουκάκης Βασίλειος του Παύλου.

3. Δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος:

α) Αίτηση δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης.

β) Εξουσιοδότηση σε έναν εκ των δικαιούχων για την υποβολή των δικαιολογητικών και την είσπραξη των χρημάτων.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκλιπόντος.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

4. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Ευρώτα και θα ελεγχθούν από αυτή, πριν την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο.

5. Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ευρώτα, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ220 ΚΑΕ 2739 «Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας», οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο