Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 1190/2017 Σχετικά με θέματα του Ολυμπιακού χωριού

(Σχετικά με θέματα του Ολυμπιακού χωριού)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:1190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ype[email protected]

ΘΕΜΑ: Σχετικά με θέματα του Ολυμπιακού χωριού.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, σας πληροφορούμε τα εξής:

Μετά την εγκατάσταση των δικαιούχων του ΟΕΚ στα διαμερίσματα του Ολυμπιακού Χωριού το 2006, παρατηρήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων σχεδίων, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, κεραμοσκεπή στέγαστρα στα μπαλκόνια των προσόψεων των κτιρίων. Στον Προσωρινό κανονισμό Σχέσεων Ολυμπιακού Χωριού που εγκρίθηκε στην αριθ. 41/18-11-2005 συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΕΚ, προβλέπεται η κατασκευή τέντας από ελαφρά υλικά (τέντες, διαφώτιστα πολυκαρβονικά) συγκεκριμένων προδιαγραφών, μετά την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΕΚ, επισήμανε τότε στις αναφορές των οικιστών με το αριθ. πρωτ. 60635/1883/29-9-2011 έγγραφό της, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, που διαφοροποιεί τις επιτρεπόμενες από τον Προσωρινό κανονισμό Σχέσεων Ολυμπιακού Χωριού κατασκευές, δεν είναι σύννομη και ως εκ τούτου απαγορεύεται.

Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πλήθος καταγγελιών από οικιστή του αριθ. 669 διαμερίσματος του Ολυμπιακού Χωριού, στο κτίριο 107, Ο.Τ. 16, σχετικά με αυθαίρετη κατασκευή κεραμοσκεπούς στεγάστρου σε εξώστη υπεράνω του μπαλκονιού του διαμερίσματός του.

Οι ίδιες ή παρεμφερείς καταγγελίες έχουν κατατεθεί επίσης σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, όπως στον Δήμο Αχαρνών-Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κ.α. Επίσης έχουν κατατεθεί σχετικές αναφορές στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ΟΕΚ-ΟΕΕ, αρχικός αποδέκτης της καταγγελίας επιλήφθηκε άμεσα του θέματος. Στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της διενήργησε αυτοψία με τεχνικό υπάλληλο και με το αριθ. 26780/8-10-12 έγγραφό της κάλεσε τον οικιστή του διαμερίσματος να προβεί άμεσα στην κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής. Το ανωτέρω έγγραφο περιήλθε σε γνώση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αχαρνών, η οποία είχε συντάξει ήδη την αριθ. 2451/20-7-2012 έκθεση αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής. 

Η ανωτέρω Επιτροπή συστήθηκε με την Π.Υ.Σ 7/28.2.2012 (Α' 39) για την εκκαθάριση και διαχείριση για συγκεκριμένο χρόνο ( μέχρι 18.04.2013) του έργου των καταργηθέντων Οργανισμών ΟΕΚ και ΟΕΕ και δεν είχε εκτελεστική αρμοδιότητα επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης σε βάρος του συγκεκριμένου οικιστή.

Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ, ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ βάσει του Ν. 4144/2013, με το αριθ. 760/18-3-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον Δήμο Αχαρνών, ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των σχετικών ενεργειών της αρμόδιας υπηρεσίας του. Με το ίδιο έγγραφο ενημέρωσε συμπληρωματικά τον Δήμο ότι μέχρι εκδόσεως και μεταγραφής του οριστικού παραχωρητηρίου, ο ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ, εξακολουθεί να παραμένει κύριος του διαμερίσματος.

Επομένως η αυθαίρετη κατασκευή δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013, χωρίς τη συναίνεση του ΟΑΕΔ.

Η ανωτέρω αυθαίρετη κατασκευή τελικά κρίθηκε τελεσίδικα αυθαίρετη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και με τα αριθ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ Φ22/5685/15/16-11-15 και ΠΕ.ΧΩ Φ22/6257/15/20-1-16 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δρομολογήθηκε η κατεδάφιση της. Η κατεδάφιση όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω αντίδρασης του οικιστή. Παράλληλα εκδόθηκε η από 16-11-2015 Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω κατεδάφισης. Περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος δεν έχουν γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην υπηρεσία μας.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού καθώς και άλλων οικισμών εργατικών κατοικιών πανελλαδικά, αλλά και πολεοδομικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συναίνεση του ΟΑΕΔ για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων στις κατοικίες, όπως π.χ. οι κεραμοσκεπές στους εξώστες των κατοικιών τους, στα πλαίσια ισχύος του Ν. 4178/2013.

Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος αλλά και άλλων αντίστοιχων, πρέπει να ληφθούν υπόψη ο ιδιαίτερος κοινωνικός χαρακτήρας και καθεστώς που διέπει την παραχώρηση αυτών των κατοικιών, στοιχεία που αναγνώρισε η πολιτεία, εντάσσοντας σε ειδική, ευμενέστερη διάταξη του Ν. 4178/2013 τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ για τους οποίους έχουν εκδοθεί τα οριστικά παραχωρητήρια. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπως η προηγούμενη, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ισοπολιτείας και ισονομίας, τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στους κατοίκους, ιδιαίτερα στους δικαιούχους εργατικής κατοικίας, καθώς και την επιβάρυνση των εμπλεκομένων υπηρεσιών, απαιτείται σχετική ρύθμιση με πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ, ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ.

Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει προγραμματίσει τη θέσπιση ειδικής διάταξης σε επόμενο νομοσχέδιο, με την οποία, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 4144/2013, του Ν. 4178/2013 και του Ν. 4495/2017, όπως αυτοί ισχύουν, να είναι δυνατή η τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων από τους οριστικούς δικαιούχους οικιστές στην παραχωρηθείσα κατοικίας τους.


Είναι ευνόητο ότι εφόσον νομοθετηθεί η ανωτέρω ρύθμιση, δεν μπορούν να τακτοποιηθούν περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών οι οποίες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη στατική και αντισεισμική επάρκεια και μάλιστα επαπειλούν υποκείμενες τους κατασκευές, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε.ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο