Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2017 ]

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

(Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα 19/12/2017
Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Οικονόμου
Ε. Σκαρτσάρη
Ε. Βλαχογιάννη
Τηλ.: 210 52 85 642-615-518
Φαξ: 210 52 36 558
E–Μail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018»


Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των Αρμόδιων Τμημάτων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018 (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 2/4/2018 30/4/2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2/5/2018 31/5/2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018 ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 2/7/2018 31/7/2018 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3/9/2018 1/10/2018 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3/12/2018 31/12/2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2/1/2019 31/1/2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΜΑΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/2/2019 28/2/2019


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr)

Β. Κατ' εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β', ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).


Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο