Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2017 ]

Αριθμ. 2/88285/0004/2017 Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

(Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/88285/0004/04-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4451/18-12-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98),
γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β’785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. ΕΜΠ 1020/0004/21.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 757) με την οποία διορίστηκε ο Πέτρος Τριάρχης του Ιωάννη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του π.δ. 142/2017.
 
4. Την αριθ. 2/87268/0004/30.11.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή των θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β’ 4229).

5. Την αριθ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.29896/15.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων» (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ465ΧΘΨ-Η0Τ).

6. Την αριθ. 2/86971/ΔΠΔΑ/29.11.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

7. Την αριθ. Γ.Δ.Υ.Υ.Π.Ε. 4022674 ΕΞ2017/28.11.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την ανάγκη κατανομής των θέσεων προσωπικού ειδικών θέσεων, των οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο και των θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να στελεχωθούν ορθολογικά όλες οι οργανικές μονάδες της, με βάση την αποστολή και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, όπως προκύπτουν από το νέο Οργανισμό του Υπουργείου.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το σύνολο των θέσεων προσωπικού της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αριθ. 2/87268/0004/30.11.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4229), που ανέρχονται συνολικά σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις θέσεις (444), ως εξής:
 
α) Θέση προσωπικού Ειδικών Θέσεων του άρθρου 85, παρ. 1:β) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, του άρθρου 86:

γ) Οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄ επιταγή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 103 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, του άρθρου 87, παρ. 1:δ) Προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, του άρθρου 87, παρ. 2:ε) Προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, του άρθρου 87, παρ. 3:2.α) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία δεσμεύει οργανική θέση μονίμου προσωπικού (παρ. 2α άρθρο 87 Π.Δ.142/2017), αυτή καταργείται και κενώνεται η οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, η οποία έχει δεσμευθεί.

β) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (παρ. 3α άρθρο 87 Π.Δ.142/2017), αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο