Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2017 ]

Αριθμ. Δ9/31036/9508/2017 Σύσταση Διοικητικών Επιτροπών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Σύσταση Διοικητικών Επιτροπών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ.  Δ9/31036/9508/06-12-2017

(ΦΕΚ Β' 4416/14-12-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
β) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
δ) Των άρθρων 35-48 του ΙΑ΄ κεφαλαίου του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
στ) Του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ) Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 η) Της αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/27.12.2016 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.)» (Β΄ 4288), όπως ισχύει.

3. Την υπ’αριθμ. Δ9/58093/15421/28-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

4. Την υπ’αριθμ. Φ21250/6146/370/27-3-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β 909) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)».

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Διοικητικές Επιτροπές του ΕΤΕΑΕΠ, θα καθορισθεί με ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

6. Το αριθ.112954/3-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του ΕΤΕΑΕΠ με το οποίο μας διαβιβάζει απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 23/28-6-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου,

αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση και λειτουργία στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Διοικητικών Επιτροπών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ως εξής:

Α) Διοικητική Επιτροπή για θέματα επικουρικής ασφάλισης, αποτελούμενη από:
α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

Β) Διοικητική Επιτροπή για θέματα εφάπαξ παροχών, αποτελούμενη  από:
α) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

2. Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης και Τμήματος του Ταμείου οι οποίοι εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τριετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το ορισμό νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

4. Χρέη γραμματέα εκάστης Διοικητικής Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής και έγκριση από το Διοικητή του Ε.Τ.Ε. Α.Ε.Π.

5. Έργο της Διοικητικής Επιτροπής για θέματα επικουρικής ασφάλισης είναι η εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών κατά πάσης φύσεως αποφάσεων των Προϊσταμένων Διεύθυνσης που αφορούν στην ασφάλιση, στον προσδιορισμό του ασφαλιστικού χρόνου, στη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, στον υπολογισμό και στην καταβολή των εισφορών, στη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης, στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, στην προαιρετική ασφάλιση, στην εξαγορά πλασματικών χρόνων καθώς και σε αποφάσεις που άπτονται θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης. Επιλαμβάνεται τον ουσιαστικό και νομικό έλεγχο της ορθότητας αυτών και δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών και να λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο. Τα μέλη της δε, υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα έναντι του Ταμείου.

6. Έργο της Διοικητικής Επιτροπής για θέματα εφάπαξ παροχών είναι η εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών κατά πάσης φύσεως αποφάσεων των Προϊσταμένων Διεύθυνσης που αφορούν στην ασφάλιση, στον υπολογισμό και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, στην χορήγηση παροχών εφάπαξ βοηθήματος, στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και στην εξαγορά στρατιωτικής θητείας. Επιλαμβάνεται τον ουσιαστικό και νομικό έλεγχο της ορθότητας αυτών και δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών και να λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο. Τα μέλη της δε, υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα έναντι του Ταμείου.

7. Για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Οι Διοικητικές Επιτροπές λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

9. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων καθορίζεται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) για κάθε μία από τις εν λόγω Επιτροπές.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

11. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας.

12. Οι Διοικητικές Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα του Ταμείου ή όπου αλλού οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο