Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2004 ]

IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04 Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

(Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005.  )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04  Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

            Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης  16/28.5.2004), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2005 κατά ποσοστό 2,2% και από 1/9/2005 κατά ποσοστό 3,3% (παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

            Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς  (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/05   έως 31/12/05.

 

Συν/να: 3 φύλλα (πίνακες αποδοχών)                   

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

 

 

 Π. ΒΑΪΛΑΚΗ                                                            ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/05 - 31/8/05

Ημερομίσθια από

1/9/05 - 31/12/05

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Εργατοτεχνίτες-τριες

 

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

Με 4 τριετίες

 

Με 5 τριετίες 

 

 

 

25,56 €

 

 

26,51 

 

27,78 

 

29,03 

 

30,30 

 

31,56 

 

 

 

28,12 

 

 

29,06 

 

30,33 

 

31,59 

 

32,86 

 

34,12 

 

 

 

26,41 

 

 

27,38 

 

28,69 

 

29,99 

 

31,30 

 

32,60 

 

 

 

29,05 

 

 

30,02 

 

31,33 

 

32,63 

 

33,94 

 

35,24 

           

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Μισθός από

1/1/05 - 31/8/05

Μισθός από

1/9/05 - 31/12/05

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

  

 

 

Υπάλληλοι

 

       

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

   Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

  

 

 

 

572,30 

 

 

619,97 

 

676,33 

 

732,69 

 

 

 

 

 

629,53 

 

 

677,20 

 

733,56 

 

789,92 

 

 

 

 

 

591,18 

 

 

640,43 

 

698,65 

 

756,87 

 

 

 

 

 

650,30 

 

 

699,55 

 

757,77 

 

815,99 

 

           

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

25,56 

6,67%

1,70 

3-6

26,51 

 

1,70 

6-9

27,78 

 

1,70 

9-12

29,03 

 

1,70 

12-15

30,30 

 

1,70 

15-35

31,56 

 

1,70 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/8/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

28,12 

6,67%

1,70 

3-6

29,06 

 

1,70 €

6-9

30,33 

 

1,70 

9-12

31,59 

 

1,70 

12 -15

32,86 

 

1,70 

15 -35

34,12 

 

1,70 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

572,30 

6,67%

38,17 

3-6

619,97 

 

38,17 

6-9

676,33 

 

38,17 

9 -12

732,69 

 

38,17 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

629,53 

6,67%

38,17 

3-6

677,20 

 

38,17 

6-9

733,56 

 

38,17 

9 -12

789,92 

 

38,17 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

26,41 

6,67%

1,76 

3-6

27,38 

 

1,76 

6-9

28,69 

 

1,76 

9-12

29,99 

 

1,76 

12 -15

31,30 

 

1,76 

15 -35

32,60 €

 

1,76 

 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,05 

6,67%

1,76 

3-6

30,02 

 

1,76 

6-9

31,33 

 

1,76 

9-12

32,63 

 

1,76 

12 -15

33,94 

 

1,76 €

15-35

35,24 

 

1,76 €

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

591,18 

6,67%

39,43 

3-6

640,43 

 

39,43 

6-9

698,65 

 

39,43 

9 -12

756,87 

 

39,43 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

650,30 

6,67%

39,43 

3-6

699,55 

 

39,43 

6-9

757,77 

 

39,43 

9 -12

815,99 

 

39,43 


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο