Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2017 ]

Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ αριθμ. 005/2017 Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017)

(Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. Κανονιστικής Πράξης 005/2017

(ΦΕΚ Β' 4352/13-12-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
(Συνεδρίαση 139/26.10.2017)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α'/136/5.6.2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 12 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'/98/22.4.2005).

4. Την υπ' αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και των υπ' αρ. ΓΔΟΠ0001064 ΕΞ 2015/ 27-02-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 166/2015) και ΓΔΟΠ0000494 ΕΞ 2017/ΧΠ546/31-03-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 158/2017) τροποποιήσεων της.

5. Το υπ' αριθμ. 139/1/26-10-2017 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

6. Τις σχετικές οδηγίες του IES 7 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants) προς τα μέλη της για την συνεχή επαγγελματική Εκπαίδευση των Λογιστών - Ελεγκτών.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).

Κατάρτιση Προγράμματος

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) κατόπιν προτάσεων των ελεγκτικών εταιριών και γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., καθορίζει και εξειδικεύει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (π.χ. διάρκεια, περιεχόμενο, επάρκεια, αξιολόγηση κ.λπ.) στα πλαίσια των βασικών οδηγιών του IES 7 (IFAC). Όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ καταρτίζει έκτακτα προγράμματα με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες.

Τα Προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για έγκριση της διάρκειας και της επάρκειάς τους.

1. Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

• Η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που κατέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

• Η παροχή βοήθειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται αποτελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να αξιολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία.

• Η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύνολο ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν τις τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.

2. Υπόχρεοι του Προγράμματος

Υπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4449/2017.

Οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, για την παρακολούθηση του Προγράμματος αυτού.

3. Φορείς παροχής του Προγράμματος


Οι φορείς παροχής του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το Σ.Ο.Ε.Λ., οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οι φορείς και τα Ινστιτούτα που έχουν την δυνατότητα χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ICAEW, κ.λπ.).

Η επάρκεια των φορέων αυτών για την παροχή του Προγράμματος αυτού αξιολογείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στο πλαίσιο των οριζόμενων στο 12 του ν. 4449/2017.

4. Αντικείμενο του Προγράμματος

Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:

Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία

• Θέματα Λογιστικής - Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-ΕΛΠ)
• Εμπορική Νομοθεσία
• Φορολογική Νομοθεσία
• Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας
• Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργάνωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον έλεγχο
• Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος.
• Άλλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος.

Μπορεί να υλοποιείται συνδυαστικά με τους κάτωθι τρόπους:

α) Με παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας εξήντα (60) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος και πιστοποίηση.

Τα σεμινάρια αυτά είναι στοχευμένα να καλύπτουν ειδικά θέματα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων και ειδικότερα τις μεταβολές που έχουν γίνει σε αυτά.

Η διενέργεια των σεμιναρίων αυτών γίνεται βάσει εγκεκριμένου προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν δικαίωμα επιλογής των σεμιναρίων που θα παρακολουθήσουν.

β) Με εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5 που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται είτε από το Σ.Ο.Ε.Λ., είτε από τις ελεγκτικές εταιρίες, είτε από φορείς και Ινστιτούτα που έχουν τη δυνατότητα χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ICAEW κ.λπ.), με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος. Οι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για τις προαναφερόμενες εισηγήσεις, είτε εσωτερικούς εισηγητές (ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς) είτε εξωτερικούς εισηγητές κατά την κρίση τους, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής απόδοσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

γ) Με συμμετοχή είτε σε επιτροπές είτε σε δημόσιες εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια κλπ) που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται και έχουν αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος.

δ) Με άλλες ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως επαγγελματική εκπαίδευση κατόπιν έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και πιστοποίηση, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (β),(γ) και (δ) ανωτέρω, η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση ορκωτών ελεγκτών λογιστών Ο.Ε.Λ. πρέπει να πιστοποιείται μόνο με παρακολούθηση σεμιναρίων συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ' έτος.

6. Επίβλεψη του προγράμματος συνεχής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Α) Τήρηση Αρχείου Προγράμματος Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συνεχή εκπαίδευση των Ο.Ε.Λ. υποβάλλονται ετησίως στο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ενημέρωση του τηρούμενου Μητρώου με τις ώρες παρακολούθησης. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται από το Σ.Ο.Ε.Λ., διαβιβάζονται ετησίως σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΛΤΕ και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.

Β) Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος συγκροτείται Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με απόφαση του ΣΟΕΛ. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:

Α. Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Β. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που προτείνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ., ως μέλος της Επιτροπής.

Γ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος της Επιτροπής.

Γ) Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην παράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 35 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο αρ. 6Β της παρούσης θα είναι αρμόδια για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν και δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική Πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο