Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-1993 ]

ΠΟΛ.1117/23.3.1993 Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα αποθεματικά που προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή φορολογηθέντα κατ� ειδικό τρόπο (Αρ.Πρ.1044770/10159)

(Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα αποθεματικά που προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή φορολογηθέντα κατ� ειδικό τρόπο (Αρ.Πρ.1044770/10159))

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1117/23.03.93 Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται τα αποθεματικά που προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας ή φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (Αρ.Πρ.1044770/10159)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 8Α του ν.δ. 3843/1958 και τα οριζόμενα από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, αποφασίζουμε.

1. Τα νομικά πρόσωπα της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/ 1958 υποχρεούνται να εμφανίζουν στα βιβλία τους σε ειδικούς λογαριασμούς αποθεματικών, καθώς και στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών που προκύπτουν σε κάθε διαχειριστική χρήση και τα οποία προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας με βάση τις διατάξεις νόμων ή από έσοδα φορολογηθέντα ή προσδιορισθέντα κατά ειδικό τρόπο, ως εξής:

α. Τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προέρχονται από έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος, ήτοι τα προερχόμενα από τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκους καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, τόκους ομολογιακών δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ., θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.90 "Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα" με περαιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κατά κατηγορία εσόδου.

β. Τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη που προέρχονται από φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και επί των οποίων έχει γίνει παρακράτηση φόρου, ήτοι τα προερχόμενα από τόκους καταθέσεων επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1921/1991 , από ωφέλεια των περιπτώσεων α και β της παράγρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955 κ.τ.λ., θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.91 "Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο" με περαιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κατά κατηγορία εσόδου και συντελεστή παρακρατηθέντος φόρου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις α και β είναι μεγαλύτερα των κερδών του ισολογισμού, στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων θα εμφανισθεί ως αποθεματικό, το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση, από τα κέρδη του ισολογισμού του φόρου εισοδήματος, των τυχόν κρατήσεων για σχηματισμό αποθεματικών (τακτικού, αφορολόγητων εκπτώσεων αναπτυξιακών νόμων, ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων), των τυχόν διανεμομένων ποσών κ.τ.λ.

γ. Τα κέρδη των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα προσδιοριζόμενα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 , τεκμαρτά κέρδη, κατά το μέρος που δε φορολογήθηκαν, θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.92 "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων".

δ. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των προηγούμενων περιπτώσεων θα πιστώνονται με το υπόλοιπο των αφορολόγητων εσόδων ή των εσόδων που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο ή των πέραν των τεκμαρτώς προκυψάντων καθαρών κερδών, κατά περίπτωση, που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτά του μέρους που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και του φόρου που αναλογεί στο διανεμόμενο αυτό ποσό.

ε. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 αφορολόγητο αποθεματικό (υπεραξία από πώληση χρεογράφων), οι σχηματιζόμενες, βάσει αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990, ν. 1262/1982 κ.λπ.), αφορολόγητες εκπτώσεις, το σχηματιζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1828/1989 ή την αριθ. 1055503/10177/ΠΟΛ.1119/1989 απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων κ.τ.λ., θα εμφανίζονται στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 41.08 "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων" με περαιτέρω ανάλυση αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς, κατά νόμο.

στ. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 41.90, 41.91, 41.92 των περιπτώσεων α, β, γ θα καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 4.1.103 και 4.1.302 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 1123/1980) υποδείγματα Ισολογισμού και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, ως ακολούθως:

- Στην κατηγορία Α-ΙV "Αποθεματικά Κεφάλαια" του Παθητικού του Ισολογισμού, το κονδύλι 5 διαμορφώνεται ως εξής:

41.08 +

(41.90 έως 92) 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.

- Στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μετά την κατηγορία 6 προστίθενται οι εξής νέες κατηγορίες:

41.90 .........6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα.

41.91 .........6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ" ειδικό τρόπο.

41.92 .........6γ. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι οποίες υποχρεούνται να εμφανίζουν διακεκριμένα σε ιδιαίτερους λογαριασμούς αποθεματικών τα ποσά των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας βάσει των διατάξεων νόμων, τα κέρδη που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα κέρδη από πώληση χρεογράφων κ.λπ.

3. Με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή δεν επέρχεται καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο