Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΣΣ1184589 ΕΞ 2017 Απόφαση βράβευσης οργανικών μονάδων σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016

(Απόφαση βράβευσης οργανικών μονάδων σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΣΣ 1184589 ΕΞ 2017
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 4336/Β΄/12/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση βράβευσης οργανικών μονάδων σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ. αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε, για το έτος 2016, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.publicrevenue.gr της Γ.Γ.Δ.Ε.

6. Την Απόφαση ΔΣΣΟΔ Α 1096087 ΕΞ 2016/27.6.2016 (Φ.Ε.Κ. 2100/Β΄/7-7-2016) με θέμα «Καθορισμός στόχων έτους 2016 για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

7. Την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12-2017).

8. Την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12-2017).

9. Το με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159436 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/7-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού με τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων ως προς τους τεθέντες στόχους (ποσοτικούς και μη και υποχρεώσεις), βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2016.

10. Το με αριθ. Πρωτ. ΔΣΣ 159536 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /7-12-2017 έγγραφο της Δ.Σ.Σ. με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας και τα συνολικά μόρια αυτής, ανά κριτήριο αξιολόγησης, και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από τους αρμόδιους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

11. Τις από 8/12/2017 εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς το Διοικητή, σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων προς ειδική βράβευση.

12. Τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθ.19 του ν.4389/2016

13. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, με σκοπό τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με γνώμονα την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

14. Την με αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1133287 ΕΞ2017/12-9-2017 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ως Αναπληρωτή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

15. Το με αριθ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α1184513 ΕΞ 2017 / 11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από το οποίο προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, εκτιμώμενου ύψους 2.500.000€ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0289 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), βάσει των αποτελεσμάτων 2016.

Ειδικότερα:

1. Βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της Απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12-2017), οι κάτωθι Οργανικές μονάδες:
 

  ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 10.5     10.5
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας        
12 12
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 12     12
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 12     12
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8   4 12
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ 6     6
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6   4 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 12     12
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 12     12
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) 12     12
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 12     12
Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 10.5     10.5
Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου        
12 12
Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 12     12
Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών 12     12
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού 12     12
ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ   9   9
ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 6 9 4 19
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   9   9
ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 7 4 18
ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 9 4 21
ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ   8   8
ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ 6 9 4 19
ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ   9   9
ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   9   9
ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ   9   9
ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 9 4 19
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7 7 2 16
ΔΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 9 2 17
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   9   9
ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 9 4 20
ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 9 2 19
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 7 9 4 20
ΔΟΥ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 9 2 19
ΔΟΥ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 7 9 2 18
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 7 9   16
ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ   9   9
ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   9   9
ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ   9   9
ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 9   16
ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ 6 9 2 17
ΔΟΥ Β' ΛΑΡΙΣΑΣ 8 9 2 19
ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   9   9
ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 6 8   14
ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ   9   9
ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ 6 9   15
ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ   9   9
ΔΟΥ Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ   9   9
ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΧΙΟΥ 8 9 4 21
ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΚΩ 8 9 2 19
ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ 8 9 4 21
ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 8 9 2 19
ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 7 9   16
ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   9 4 13
ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 9 2 17
ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   9 2 11
ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ 8 9 2 19
ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8 9   17
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 9   15
ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7 9   16
ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 6 9 4 19
ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7 9   16
ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 7 9   16
ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 9 4 19
ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ 6 9 2 17
ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8 9 4 21
ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ 8 9 3 20
ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   9   9
ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 9   15
ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 9 2 18
ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ   9 4 13
ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 9 3 18
ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 6 9   15
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   9   9
Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών        
12 12
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων        
12 12
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας        
9 9
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 12     12
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8     8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8     8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 8     8
ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6     6
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ 8 9 2 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   9 2 11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΩΡΕΩΝ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   8   8
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 6 9 4 19
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 8   14
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 7   13
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΡΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Γ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ   7   7
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   9 2 11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   8   8
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ   8   8
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ   7   7
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΡΟΥ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ 6 7   13
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ   7   7
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΜΗΣ   7   7
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 8 9 3 20
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΗΛΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ   8   8
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΡΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ   8   8
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 8 3 18
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 9 4 21
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 7 8 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 8 2 16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 6 8   14
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 7 9   16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 8 9 2 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Γ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 8 2 16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 7 9   16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 7 9   16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6     6
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6 7 2 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ   9   9
ΤΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   7   7
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 8 9   17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 7 2 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7 9 2 18
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ   9   9
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8 9 2 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 6 9 2 17
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7 9 2 18
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 6 9   15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   9 2 11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 8 9 2 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ   7   7
ΤΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   9   9
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 7     7
Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων 12     12
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων        
12 12
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 12     12
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου 12     12
Α' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 8     8
Β' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 8     8
Γ' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7     7
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 7     7
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 7     7
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8     8
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 8     8


2. Βραβεύονται με τα ειδικά βραβεία του άρθρου 4 της Απόφασης με αριθ. πρωτ. ΔΣΣ 159238 ΕΞ2017 ΕΜΠ/6-12/2017, οι κάτωθι οργανικές μονάδες:
 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ άρθρου 4 της Απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12-2017) Μόρια ειδικής βράβευ Μόρια γενικής βράβευ Κατηγορία βραβείου (για ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
σης άρθ. 4 σης άρθ. 3* απονομή χρηματικού βραβείου, βάσει άρθ. 7, παρ. 1)
Διεύθυνση Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια- προθεσμίες. Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων κατ' ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το έργο μετάβασης από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. και η σύσταση της Γ.Δ.Ο.Υ., καθώς και η σύσταση της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Διεύθυνση Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια- προθεσμίες. Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ' ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων. Σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου σε εκτέλεση του έργου μετάβασης της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Νομικής
Υποστήριξης
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τμήμα Γ') Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ' ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων. Ιδιαίτερα συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη υλοποίηση εντός του 2016 του μνημονιακού στόχου της αξιολόγησης καταλληλότητας των ήδη υπηρετούντων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4389/2016, συνολικά είκοσι δύο (22), καθώς και στην πλήρωση πενήντα τεσσάρων (54) κενών θέσεων αντιστοίχου επιπέδου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εκδόθηκαν οι αναγκαίες κανονιστικές αποφάσεις και προκηρύξεις πλήρωσης των κενών θέσεων και αναλήφθηκε επιτυχώς η ιδιαιτέρως βαρύτητας και φόρτου διαχείριση και επεξεργασία των αιτήσεων, η υποστήριξη των γνωμοδοτικών συμβουλίων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων τοποθέτησης των νέων Προϊσταμένων. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Διεύθυνση Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων-προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%. Ειδικότερα, η αύξηση από 56,6% (2015) σε 77,1% (2016) των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκαν ρητές πράξεις, ήτοι αύξηση 36,3% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2015, σε συνδυασμό με τη 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Επίλυσης
Διαφορών
    δημοσιοποίηση των αποφάσεων της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.        
Διεύθυνση Προγραμματισ μού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, ο επιτυχής συντονισμός των μερικών επιτόπιων ελέγχων - ερευνών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο 2016. Ο επιτυχής συντονισμός για τη διεξαγωγή του στόχου ερευνών με σημαντικά αποτελέσματα στην αποκάλυψη διαφυγόντων εσόδων. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής. Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων κατόπιν ερευνών και η συμβολή σε ποσοστό 88,8% στην επίτευξη του συνολικού στόχου εντοπισμού διαφυγόντων εσόδων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Διεύθυνση Οργάνωσης Η επιτυχής υλοποίηση κατ' ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων. Μεταξύ άλλων η Διεύθυνση: 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
1.  Επεξεργάσθηκε και ολοκλήρωσε τα προσχέδια α) του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του β) του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής,
2.  Ολοκλήρωσε, στα πλαίσια μνημονιακών υποχρεώσεων, την αναδιοργάνωση των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κ.Υ., Ε.Α.Υ. και Π.Υ.), μεταξύ των οποίων και την σύσταση Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) σε Τελωνεία,
3.                           Κατάρτισε σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο εντάχθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4438/2016 (Α'220), που αφορούσε στην δυνατότητα σύστασης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. από τον Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.
4.                           Κατάρτισε σχέδια κανονιστικών αποφάσεων σύστασης: α) των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., τον καθορισμό της δομής, των αρμοδιοτήτων τους, β)κατάρτισε πληθώρα αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τις οποίες έγιναν διορθωτικές παρεμβάσεις στον Οργανισμό της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να προσαρμοσθούν οι υπηρεσίες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να μεταβεί ομαλά η Γ.Γ.Δ.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε., όπως, οι σημαντικότερες μεταβολές, ενδεικτικά είναι για: αα) τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων ή της δομής των Διευθύνσεων Επίλυσης Διαφορών, Εσωτερικού Ελέγχου, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης, Γ.Χ.Κ., κ.λ.π., ββ) για την σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας, Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, κλπ.
5.                   Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., από την 1.1.2017 και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε., κατάρτισε κανονιστικές πράξεις και έδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών και
    σε καθημερινή βάση η Διεύθυνση παρακολουθούσε και παρείχε σχετική υποστήριξη στους Προϊσταμένους και στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών και        
6.Εεπιμελήθηκε την κατάρτιση προτύπου καταγραφής λειτουργικών διαδικασιών στην Γ.Γ.Δ.Ε. και συντόνισε την καταγραφή αυτών, οι οποίες καταγράφονται πρώτη φορά στο Δημόσιο.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια- προθεσμίες, είτε η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ' ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων. Στο πλαίσιο εκτέλεσης και υλοποίησης της ΑΥΟ 4105/2015 έχουν υλοποιηθεί μεταξύ άλλων οι παρακάτω εφαρμογές: 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Διακυβέρνηση ς Ροές εργασίας και σχετική εφαρμογή για την αποστολή προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα αρχείων μαζικών αιτημάτων παροχής στοιχείων, Ροές εργασίας και σχετικές εφαρμογές για την υποδοχή και επεξεργασία απαντητικών αρχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, Εφαρμογή συντακτικού ελέγχου αρχείων Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
  Εφαρμογή υπολογιζόμενου εισοδήματος με βάση
  τραπεζικές κινήσεις για όλα τα έτη,
  Εφαρμογή υπολογισμού δηλωθέντος εισοδήματος
  από τη χρήση 2002 έως 2014,
  Πληροφοριακό σύστημα για την άντληση όλων των
  δεδομένων ελεγχόμενων από τους
  ελεγκτές καθώς και σχετικές αποτυπώσεις /
  εκτυπώσεις.
  Δημιουργία εφαρμογής για την καταγραφή συνοδευτικών παραστατικών στον οδικό άξονα Προμαχώνα - Σερρών κατά τη διέλευση (είσοδο - έξοδο) φορτηγών οχημάτων, Υλοποίηση εφαρμογής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. παρελθόντος έτους (φορολογικό έτος 2015) στο περιβάλλον (TAXISnet) - πρώτη εφαρμογή Υλοποιήσεις στο πλαίσιο μετάβασης στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή,
  1.       Συντονισμός ομάδας και υλοποίηση του νέου δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. στο www . aade . gr . Δημιουργία προτύπων. Επανεξέταση περιεχομένου. Τυποποίηση και λογότυπα.
  2.          Συντονισμός και μετάπτωση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο νέο domain (@aade.gr) και
  3.      Υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα (οθόνες, εκτυπώσεις, πράξεις προσδιορισμού φόρου) λόγω κατάργησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και έναρξης
  της Α.Α.Δ.Ε.. Ενσωμάτωση του λογοτύπου σε εφαρμογές και έντυπα.
  Αλλαγή σε όλες τις εφαρμογές και στις οθόνες του TAXISnet και εφαρμογή του νέου προτυπωμένου σήματος της Α.Α.Δ.Ε. (λογότυπο), συμπεριλαμβανομένων των Ο.Π.Σ. Φ.Ε.Φ.Π. & Δηλώσεων Ε9 - Περιουσιολογίου.
    Επικαιροποίηση στο TAXISnet και στα πληροφοριακά συστήματα των Δ.Ο.Υ., των εκτυπώσεων εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή/και πράξεων προσδιορισμού φόρου του        
Φ.Ε.Φ.Π. καθώς  και του Περιουσιολογίου  (ΕΤΑΚ-
ΦΑΠ-ΕΝΦΙΑ) για όλα τα έτη που αυτά
είναι   διαθέσιμα   καθώς   και   για   ημερομηνίες έκδοσης από 1/1/2017. Υπογραφές.
Αλλαγές εκτυπώσεων στο TAXIS, για το υποσύστημα των εσόδων, ώστε στις
προμετωπίδες  να  αναγράφεται  Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων και των τίτλων του υπογράφοντος (όπως στο αποδεικτικό ενημερότητας).
Τροποποίηση λεκτικών εκτυπώσεων παραγόμενων από πληροφοριακό σύστημα ICISnet στα πλαίσια της μετάβασης στην Α.Α.Δ.Ε..
Τροποποιήσεις   στην   εντολή   ελέγχου   ELENXIS τελωνειακών ελέγχων και τροποποιήσεις
στην    εντολή    ελέγχου    ELENXIS    φορολογικών ελέγχων καθώς και σε όλα τα έντυπα Τροποποιήσεις   λοιπών    εφαρμογών    -    MIS   & Αναφορές, Συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών προμηθευτών, έντυπα του Ο.Π.Σ. Γ.Χ.Κ., εφαρμογή χορήγησης επιδόματος
Πετρελαίου Θέρμανσης και εφαρμογή Μισθωτηρίων, M.O.S.S., VAT Refund, ειδοποιητηρίων   τελών   κυκλοφορίας,   εφαρμογή ακατάσχετου  λογαριασμού, αποδεικτικού ενημερότητας (TAXISnet & Κ.Ε.Π.) κ.λπ.
Σε σχέση με διάφορες δράσεις ή / και άλλους φορείς, στις οποίες εμπλέκεται η Δ.ΗΛΕ.Δ, έχουν επιπλέον υλοποιηθεί οι εξής εφαρμογές:
1.     Διαλειτουργικότητα   με   ΗΔΙΚΑ   για   παροχή εισοδηματικών δεδομένων για τη δράση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
2.  Έντυπο Α21,
3.      Υλοποίηση    προγραμμάτων    για    τη    μαζική αποστολή, βάσει μνημονίου, στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ (Ε1, Ν, Ε3, Φ1, Φ2, κ.λπ.),
4.  Εφαρμογή για τις Δ.Ο.Υ. για τη διαδικασία των απαλλαγών,
5.   Web-service  για  το  Υπουργείο  Παιδείας,  που αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών,
6.  Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών – Εφαρμογή help desk,
7.    Υλοποίηση υπηρεσιών Oauth (πιστοποίησης χρηστών μέσω TAXISnet) - Κατά τη διάρκεια του 2016 δόθηκε σε δώδεκα (12) φορείς του δημοσίου η δυνατότητα χρήσης πιστοποίησης TAXISnet από τους χρήστες των δικών τους εφαρμογών και υπηρεσιών,
8.  Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα, ΠΟΛ 1048/2016.
Γραφείο Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, παρακολούθησε και καθοδήγησε, όπου έκρινε, τις Διευθύνσεις του με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους σε ποσοστό 100%, τον οποίο ειδικά οι Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και υπερέβησαν. Παράλληλα, συντόνισε, προγραμμάτισε, παρακολούθησε και κατεύθυνε όλες τις ενέργειες των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά το μέρος που αφορούσε την καθεμία, προκειμένου να υλοποιηθεί η ομαλή μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από 1/1/2017. Αναφορικά με την υλοποίηση του μνημονιακού στόχου για την επιλογή 81 key managers σε αντίστοιχες κενές θέσεις ευθύνης μέχρι 31/12/2016, επισημαίνεται η σημαντική συμβολή των υπαλλήλων του Γραφείου Υποστήριξης Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. με την ενεργό συμμετοχή τους στις Γραμματείες των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Συμβούλιων Επιλογής Προϊσταμένων, προκειμένου να 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Υποστήριξης επιτευχθεί η έγκαιρη υλοποίηση του ανωτέρω στόχου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Γενικής  
Διεύθυνσης  
Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνηση  
ς και  
Ανθρώπινου Δυναμικού  
Διεύθυνση Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός και συνεργασία με επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016. Διενέργεια έρευνας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με σημαντικά ευρήματα και παράλληλη συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη αξιοποίηση αυτών. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Φορολογικής
Συμμόρφωσης
Διεύθυνση Ελέγχων Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός στη διενέργεια του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016, με παράλληλη καθοδήγηση περιφερειακών Υπηρεσιών και επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Διεύθυνση Εισπράξεων Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός των οργανικών μονάδων, με υπερκάλυψη του ετήσιου στόχου εσόδων, βάσει κρατικού προϋπολογισμού, των Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικών κέντρων κατά 10,8%. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Γραφείο Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, ο επιτυχής συντονισμός της επίτευξης όλων των στόχων και δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., αρμοδιότητας της Γενικής διεύθυνσης, για το έτος 2016 καθώς και ο συντονισμός στο χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων για: 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Υποστήριξης 1.      Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
Γενικής 2.  Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
Διεύθυνσης 3.      ΦΑΕ Αθήνας
Φορολογικής 4.      ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Διοίκησης 5.      ΦΑΕ Πειραιά.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός του σχεδίου μερικών επιτόπιων ελέγχων θερινής περιόδου 2016. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων-προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%. Ειδικότερα, η αύξηση των αποτελεσμάτων είσπραξης κατά 40% σε σχέση με το 2015 και η υπέρβαση του στόχου έτους 2016 κατά 6,2% 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Διεύθυνση Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Επιτυχής συντονισμός των οργανικών μονάδων, με υπερκάλυψη του ετήσιου στόχου εσόδων, βάσει κρατικού προϋπολογισμού, των Τελωνείων κατά 1,6%. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Τελωνειακών
Διαδικασιών
Γραφείο Υποστήριξης Γ.Δ.Τ. & ΕΦΚ Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, ο επιτυχής συντονισμός της για την έγκαιρη και επιτυχημένη υλοποίηση του συνόλου των μνημονιακών δράσεων της Τελωνειακής 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
    Υπηρεσίας.        
Επιπλέον, οι υπάλληλοι του Γραφείου εργάστηκαν εντατικά και συνέβαλαν στην εκπόνηση και στον συντονισμό για την υλοποίηση δράσεων εντός του 2016 που αφορούν δύο πολύ σημαντικά διϋπηρεσιακά έργα, στα οποία η Γενική Δ/ντρια Τελωνείων έχει συντονιστικό ρόλο και συγκεκριμένα:
η διαμόρφωση του οδικού χάρτη διευκόλυνσης του εμπορίου και της ανάπτυξης της ενιαίας θυρίδας (Single Window), όπου όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα πρέπει να αναπτύξουν αντίστοιχες με τις δικές μας ηλεκτρονικές εφαρμογές και να διασυνδεθούν μαζί μας, προκειμένου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόκτηση των απαραίτητων κατά την εισαγωγή και εξαγωγή πιστοποιητικών και η υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιμα (συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων, ιχνηθέτησης των καυσίμων με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης GPS στα βυτιοφόρα).
ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων μετά από αξιολόγηση και επεξεργασία πληροφοριών διενήργησε το 2016 στοχευμένους εκ των υστέρων ελέγχους με ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα στον εντοπισμό λαθρεμπορικών πράξεων και στην πραγματοποίηση σημαντικών κατασχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
-βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς φορτίου, με εικονικά συνοδευτικά έγγραφα, το οποίο περιείχε τολουόλιο και ξυλόλιο, χημικά προϊόντα εξαιρετικά επικίνδυνα, τοξικά και εύφλεκτα.
-δέσμευση 2.862 φιαλών εμφιαλωμένων ποτών (ουίσκι, βότκα).
-κατάσχεση συνολικά 9.190.000 τ.μ.χ. τσιγάρων. -δέσμευση φορτηγού που μετέφερε χωρίς δηλωθέν προορισμό και με εικονικούς παραλήπτες 14,5 τόνους καπνό-άκοπο, βιομηχανοποιημένο και αρωματισμένο ένα στάδιο πριν την τελική του μορφή για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάπνισμα.
Επιπλέον η ΕΛΥΤ Αττικής, το 2016 λειτούργησε αποτελεσματικά ως κέντρο επαφής και συντονισμού των Κινητών Ομάδων Ελέγχου των Τελωνείων, οι οποίες αποτέλεσαν την αιχμή της αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης της Τελωνειακής Διοίκησης, προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων των δράσεων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
    Τέλος, η ΕΛΥΤ Αττικής λειτούργησε επιχειρησιακά με αποτελεσματικό τρόπο τα δύο αντιλαθρεμπορικά σκάφη της τελωνειακής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος Θαλασσίων ελέγχων, το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ως προς την παραβατικότητα στους ελέγχους που αυτά πραγματοποιούν.        
Γραφείο Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Αρχής. Ειδικότερα, ο επιτυχής συντονισμός της επίτευξης όλων των στόχων και δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., αρμοδιότητας της Γενικής διεύθυνσης, για το έτος 2016. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25
Υποστήριξης
Γενικής
Διεύθυνσης
Γενικού
Χημείου του
Κράτους
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών). 1η σε κατάταξη Οργανική Μονάδα στα έσοδα από ελέγχους ανά ελεγκτή, 2016, στην επικράτεια. 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ. Π. Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών). 5η σε κατάταξη Οργανική Μονάδα στα έσοδα από ελέγχους ανά ελεγκτή, 2016, στην επικράτεια. 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών). 4η σε κατάταξη Οργανική Μονάδα στα έσοδα από ελέγχους ανά ελεγκτή, 2016, στην επικράτεια. 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΔΟΥ ΦΑΕ Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών). 3η σε κατάταξη Οργανική Μονάδα στα έσοδα από ελέγχους ανά ελεγκτή, 2016, στην επικράτεια. 15 15 Γενικό βραβείο άρθ. 3 15
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΚΗΣ
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών). 2η σε κατάταξη Οργανική Μονάδα στα έσοδα από ελέγχους ανά ελεγκτή, 2016, στην επικράτεια. 15 16 Γενικό βραβείο άρθ. 3 16
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας. Τα χερσαία συνοριακά τελωνεία στα σημεία εισόδου- εξόδου του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τρίτες χώρες, λειτούργησαν επιτυχώς το 2016 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, πραγματοποιώντας ελέγχους σε πρόσωπα, αποσκευές, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα, για τον εντοπισμό παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων, ναρκωτικών, όπλων, άγριας χλωρίδας και πανίδας, κεφαλαίων προερχόμενων 15 19 Γενικό βραβείο άρθ. 3 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ 15 19 Γενικό βραβείο άρθ. 3 19
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 15 15 Γενικό βραβείο άρθ. 3 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΙΚΗΣ από οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτιστικών αγαθών και προϊόντων παραποίησης. Επίσης, τα εν λόγω Τελωνεία, επιτέλεσαν επιτυχώς τον ρόλο τους ως προς τον συντονισμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις άλλες δημόσιες αρχές και συγκεκριμένα ως προς την διασφάλιση της πραγματοποίησης των κατάλληλων κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων για την τήρηση των απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται κατά την είσοδο/έξοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Με τους ελέγχους αυτούς τα ανωτέρω Τελωνεία συνέβαλαν τα μέγιστα στην καταστολή του 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
ΠΗΓΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ 15 15 Γενικό βραβείο άρθ. 3 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ λαθρεμπορίου και την διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 15   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 15
ΜΑΥΡΟΜΑΤ
ΙΟΥ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο συνολικό έργο της Αρχής. Ειδικότερα, ο συντονισμός του συνόλου των δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και δράσεων που προκύπτουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και η παροχή κατευθύνσεων για την ολοκλήρωσή τους. 25   Ειδικό βραβείο άρθ. 4 25


* Στη στήλη αναφέρονται τα μόρια γενικής βράβευσης για τις περιπτώσεις των Οργανικών Μονάδων, για τις οποίες τα μόρια της αξιολόγησης βάσει γενικής βράβευσης άρθρου 3 είναι περισσότερα ή ίσα από τα μόρια της ειδικής βράβευσης άρθρου 4, για την εφαρμογή του άρθρο 7 της Απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12-2017).

Σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ. Για την εκτέλεση της παρούσας σε κάθε μόριο αντιστοιχούν 15 ευρώ.

Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων της επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας.

Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).

Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες: κανονικών αδειών, ειδικών αδειών άρθρου 50 του ΥΚ, γονικών αδειών άρθρου 53 παρ. 6 του ΥΚ, βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών μέχρι 8 ημερών άρθρου 55 παρ. 2 του ΥΚ, αδειών για εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση στην Ελλάδα άρθρων 47 και 59 του ΥΚ και αδειών λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Στην περίπτωση υπαλλήλων που υπηρέτησαν εντός του έτους 2016 σε περισσότερες από μία οργανικές μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η οργανική μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός του έτους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπαλλήλων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 της Απόφασης με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Φ.Ε.Κ.4284/Β/7-12- 2017).


Ο Διοικητής καα

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο