Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2017 ]

Αριθμ. 51489/16023/2017 Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ

(Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 51489/ 16023

(ΦΕΚ Β' 4331/12-12-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69ΙΒ το οποίο προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69Θ το οποίο προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 48 του ν. 4445/2016 (Α΄236).

3. Την αριθμ. οικ.11317/3547/9.3.2017 (Β΄1643) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ» (ΑΔΑ: 7Η1Ψ465Θ1Ω-Κ4Φ).

4. Το 1443008/3.11.2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 445 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και η οποία ελήφθη στην 42η/28-09-2017 συνεδρίαση του (ΑΔΑ: ΨΟ7Θ465ΧΠΙ-ΘΝΞ).

5. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 44549/ Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Α. Την προσθήκη στις παρακάτω οργανικές μονάδες της Γενικής Δ/νσης Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ αρμοδιότητας ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους ως εξής:

1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ε) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών».

2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ε) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Υγειονομικών».

3. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

«δ) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Συμβολαιογράφων».

4. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«δ) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Δικηγόρων Αθηνών».

5. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

«δ) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά».

6. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.

«ε) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών».

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ε) Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης».

Β. Την προσθήκη στα Τμήματα Οικονομικού των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ (άρθρο 48 του ν. 4445/2016) της αρμοδιότητας της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας ως εξής:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Οικονομικού

«Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών».

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τμήμα Οικονομικού

«Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Υγειονομικών».

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

Τμήμα Οικονομικού

«Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας προς παρόχους και ασφαλισμένους των Τομέων Συμβολαιογράφων, Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά και Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο