Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1182818 ΕΞ 2017 Υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε καθαρίστρια με πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα

(Υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε καθαρίστρια με πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1182818 ΕΞ2017/06-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφ. Σ.Πίνη
Τηλέφωνο : 210 3375315
Fax : 210 3375001
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα: Υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε καθαρίστρια με πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα

Με αφορμή ερώτημα που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται, μεταξύ άλλων, όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες, βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται το ημερομίσθιο, ο μισθός, το επίδομα αδείας, το επίδομα ασθενείας, το επίδομα εορτών, η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, οι αμοιβές, οι προμήθειες, τα επιμίσθια και τα φιλοδωρήματα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στην περίπτωση καθαρίστριας που δεν διαθέτει οργανική θέση προσωπικού καθαρίστριας σε δημόσιες υπηρεσίες και αμείβεται με πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα, υφίσταται έγγραφη συμφωνία μεταξύ της ίδιας και της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας με βάση τα όσα αναφέρουμε στην παράγραφο 1 του παρόντος και οι αμοιβές από τις εν λόγω υπηρεσίες καθαριότητας λογίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, εφαρμοζομένων των όσων ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ν.4172/2013.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο